powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  IX Konferencja "Przewozy regionalne i aglomeracyjne. Perspektywy rozwoju"2022-12-01 - 2022-12-02

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

  zaprasza do udziału w 

  IX KONFERENCJI – PRZEWOZY REGIONALNE I AGLOMERACYJNE – perspektywy rozwoju

  Termin: 1-2 grudnia 2022 r.
  Miejsce: Żnin

                                                                                                                                                                                      

  Kontakt

  Aleksandra Jasińska
  tel: 508 501 037
  e-mail: a.jasinska@izbakolei.pl
  www.izbakolei.pl

  RELACJA 2019


  VIII Konferencja „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy

  14-15 października 2019 r., Raszyn k/Warszawy

  Koleje regionalne i aglomeracyjne mają istotną rolę do spełnienie w systemie transportowym kraju.
  Z jednej strony stanowią szansę na przyspieszenie przemian społeczno-gospodarczego tam gdzie wskaźniki transportowe są na niskim poziomie. Z drugiej strony rozwój pasażerskich kolei regionalnych powinien stać się centralnym elementem zintegrowanego systemu transportu publicznego.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, przygotowując kolejną edycję konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne - doświadczenia i perspektywy”, ukierunkowała tematykę na uszczegółowienie roli przewoźników kolejowych w regionach. Wiodącymi zagadnieniami wydarzenia były zatem kwestie integracji transportu, potrzeb taborowych i planów transportowych
  w województwach, a także bezpieczeństwa oraz nowych rozwiązań technologicznych.

  130 uczestników konferencji powitali Adam Musiał, Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz, Dyrektor, którzy to w towarzystwie członkini Rady Izby Elżbiety Rembiasz, wręczyli dwóm nowym firmom certyfikaty wstąpienia w poczet firm członkowskich. Tymi firmami były: 

  • BIO-EARTH Sp. z o.o.
  • PPHU Rego Sp. z o.o.

  Inauguracyjne wystąpienie wydarzenia przypadło w udziale Tomaszowi Buczyńskiemu, Dyrektorowi Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Buczyński streścił cele i plany resortu na najbliższe miesiące i lata, jak również poruszył rolę przewoźników regionalnych i ich wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą w województwach.

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowała Sylwia Cieślak-Wilk, Z-ca Dyrektora, która omówiła współfinansowanie projektów kolejowych dla przewozów aglomeracyjnych
  i regionalnych. Wspomniała także o tym, że:

  - Każdy projekt, bez względu na to, czy wnioskodawca opisze w grupie docelowej osoby
  z niepełnosprawnością, czy nie, powinien spełniać zasadę dostępności.

  Cieślak –Wilk zaznaczyła, że dostępny transport kolejowy to taki, który pozwala na podróżowanie osobom starszym, z niepełnosprawnościami, z małymi dziećmi czy kobietom w ciąży.

  Rolę kolei w województwach scharakteryzowała  Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku, Urząd Transportu Kolejowego, która na początku zwróciła uwagę na fakt, że w 2018 r. wskaźnik wykorzystania kolei dla obszaru Polski kształtował się na poziomie 8,1 podróży na rok, czyli statystyczny obywatel, niezależnie od wieku, średnio osiem razy jechał pociągiem.

  Kozłowska dodała również, że:

  - Analiza zmian wskaźnika wykorzystania kolei wskazuje, że zainteresowanie tym środkiem transportu wzrosło w większości województw. Jednak pomimo, że wykorzystanie kolei rośnie, w dalszym ciągu występuje problem ograniczonego dostępu do kolei oraz niezadawalające funkcjonowanie połączeń.

  Zaznaczyła również, że istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na przewozy w regionach:

  • planowanie i organizowanie transportu zbiorowego nie tylko w obrębie jednego województwa, ale także we współpracy z innymi województwami,
  • budowanie węzłów przesiadkowych, uwzględniających środki komunikacji zbiorowej (np. autobus, tramwaj) oraz indywidualnej (samochód, rower),
  • dążenie do tworzenia cyklicznego rozkładu jazdy,
  • zwiększanie częstotliwości kursowania pociągów,
  • organizowanie cyklicznych wydarzeń promocyjnych, np. obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, dni bez samochodu itp.,
  • wznawianie połączeń na likwidowanych odcinkach, rewitalizacja nieczynnej infrastruktury kolejowej.

  Klient w centrum uwagi. To główna przesłanka na jakiej, według słów Krzysztofa Zgorzelskiego, Prezesa Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o. o., przewoźnik buduje swoją strategię. Dla POLREGIO istotne jest zatem zdefiniowanie docelowego klienta Spółki i jego potrzeb, dopasowanie strategii dotarcia do podróżnego i jego zatrzymania, nowa jakość usług o utrzymującej się sile przekazu
  i spełniająca złożone klientowi obietnice czy też  integracja ofert taryfowych z przewoźnikami różnych gałęzi transportu publicznego. Zgorzelski omówił również uczestnictwo POLREGIO w ofertach wspólnych, które odbywa się w dwóch modelach - honorowania w pociągach POLREGIO biletów komunikacji miejskiej oraz wspólnej oferty biletu łączonego kolej+komunikacja miejska.

   NEWAG SA kiedyś i dzisiaj oraz oferta spółki dla przewoźników regionalnych była tematem prezentacji Adama Magiery, Dyrektora Marketingu tej firmy. Szczególną uwagę słuchacze zwrócili na charakterystykę techniczną hybrydowego pojazdu typu 36weh.

  - Założeniem projektu jest możliwość ruchu pojazdu po torach z zasilaniem z sieci trakcyjnej 3 kV DC, jak i własnym. Rozwiązanie takie eliminuje konieczność posiadania przez przewoźnika dwóch odrębnych typów pojazdu do obsługi przewozów pasażerskich na liniach zelektryfikowanych
  i niezelektryfikowanych, co przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania i eksploatacji.- podkreślił Magiera.

  Dodał również, że:

  - Pojazd jest wyposażony w najnowocześniejszy układ napędu elektrycznego z układem sterowania optymalizującym wydatek energii, system odzyskiwania. Zastosowano inteligentny system sterowania napędem uwzględniający profil trasy.

   

  Nowoczesne rozwiązania informatyczne, które ułatwią planowanie drużyn pociągowych zaprezentował Daniel Sadkowski, Prezes Zarządu, BASEMENT Sp. z o.o.  Nowa platforma informatyczna to efekt badań NCBIR. Badania dotykały obszarów zapotrzebowania przewoźników na optymalizacje i automatyzacje, algorytmów optymalizacyjnych, rozwiązań dla taboru oraz planowania ludzi.

  Jadwiga Rajkiewicz, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiła organizację kolejowych przewozów pasażerskich na Pomorzu Zachodnim, cechy wspólne i wyróżniające realizowanej strategii. Zwróciła uwagę, że województwo zachodniopomorskie zapewnia pasażerom bezpieczny i nowoczesny tabor o czym świadczy fakt, że od 2010 roku przeprowadzono dwa projekty modernizacyjne oraz trzy zakupowe.

  Bartosz Majewski, Dyrektor,  Agencja Rozwoju Przemysłu SA streścił rolę ARP w rozwoju przewozów pasażerskich. Przedstawił cele agencji w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu, wspieraniu przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwoju działalności i we wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych oraz finansowaniu  inwestycji i działań rozwojowych. Majewski omówił także doświadczenia związane z restrukturyzacją Przewozów Regionalnych oraz H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

   

  Mając na uwadze, że obszar tematyczny dotyczący kolei w regionach jest bardzo rozległy, drugi blok programowy przeznaczono na forum dyskusyjne.  Moderatorem był Przemysła Wróbel, ekspert ze  Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, który poruszył tematy współpracy organizatorów przewozów z przewoźnikami, planów zakupowych, propasażerskich rozwiązań stosowanych  przez przewoźników, otoczenia prawnego jak również taboru dla regionów.

  Udział w dyskusji wzięli Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku, Urząd Transportu Kolejowego, Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,    Aleksander Drzewiecki, Prezes Zarządu, Koleje Śląskie Sp. z o.o., Józef Michalik, Wiceprezes Zarządu, NEWAG SA oraz Jadwiga Rajkiewicz , Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

  Standaryzacje rozwiązań służących dostępności w Programie Inwestycji Dworcowych PKP SA streścił Paweł Wróblewski, Główny Specjalista, Biuro Inwestycji, Polskie Koleje Państwowe SA. Zaznaczył. Że innowacje w temacie dostępności zostały zgłoszone w ramach Działania 4 Programu Dostępność PLUS w tym:

  • opracowanie jednolitych standardów dla rozwiązań map dotykowych na stacjach pasażerskich dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się (PRM) w tym osób niewidomych i niedowidzących.
  • standard będzie uwzględniał wymagania cyfryzacji informacji Opracowanie standardu znaków i sygnałów dotykowych z uwzględnieniem PRM w tym niewidomych (oznakowanie dotykowe oraz haptyczne) oraz niedowidzących.
  • opracowanie systemu nawigacji dla PRM w obszarze stacji z wykorzystaniem metod cyfrowego wspomagania odnajdywania drogi.
  • program szkoleń dla wdrożenia i ewaluacji wyników powyższych działań.

  Piotr Kostrzewa,  Specjalista ds. analiz eksploatacyjnych, CPK – Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., streścił rolę komponentu kolejowego CPK w transporcie regionalnym. Jednym z elementów, który omówił było planowanie rozwoju sieci kolejowej jako elementu, który wpłynie na jakość kolei regionalnych. Kostrzewa podkreślił, że należy m.in.:

  •  
  • przeprowadzić kilka etapów konsultacji w kolejnych fazach uszczegóławiania projektu,
  • względnić uwarunkowania środowiskowe,

   

  • zanalizować liczbę pasażerów i sposoby prowadzenia ruchu pociągów,
  • dokumenty strategiczne.

  Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów PKP Szybka Kolej Miejska W Trójmieście Sp. z o.o. zaprezentował informacje pasażerską w kolejowych przewozach aglomeracyjnych.

  Prelegent zaznaczył, że udzielanie informacji dla podróżnych jest jednym z podstawowych obowiązków przewoźnika, nałożonych na niego obowiązującymi przepisami. A ponadto obowiązek ten dotyczy także zarządców dworców oraz zarządców infrastruktury kolejowej.

  Buczek podkreślił, że:

  - W obecnych warunkach rynkowej działalności przedsiębiorstw kolejowych, informacja pasażerska jest elementem kompleksowej usługi przewozowej. Zapotrzebowanie na informację pasażerską będzie rosnąć. Dotyczy to zarówno jakości tej informacji, jak i formy przekazu.

  Czyszczenie to proces technologiczny. Takie wnioski płyną z prezentacji Mariusza Pietrzyka, Prezesa Zarządu firmy BIO-EARTH Sp. z o.o. W prezentacji „Kolej na czystość” zaprezentował preparaty do czyszczenia pudeł pojazdów, preparaty do czyszczenia wnętrz pojazdów oraz preparaty do napraw i utrzymania taboru.

   

  Przewozy Regionalne Sp. z o.o., właściciel marki POLREGIO, we wrześniu uruchomiły nową platformę „Podróż bez barier” ułatwiająca podróż osobom ze szczególnymi potrzebami. Jej największe zalety omówiła  Anna Lenarczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy w prezentacji  „Program Dostępność Plus w transporcie – rozwiązania informatyczne”.

  Najistotniejsze funkcjonalności tego rozwiązania to:

  • udostępnienie informacji dotyczących wszystkich aspektów podróżowania, w jednym, dedykowanym osobom o ograniczonej mobilności miejscu na stronie www.polregio.pl/podroz-bez-barier,
  • umożliwienie pasażerom zapoznania się z poziomem dopasowania infrastruktury dworcowej oraz peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bezpośrednio na platformie, bez konieczności opuszczania strony i dodatkowego logowania na stronach zarządców infrastruktury kolejowej,
  • umożliwienie zgłoszenia w jednym miejscu przejazdu oraz zamówienia asysty na dworcu, za pomocą e-formularza, nawet w przypadku planowania podróż z przesiadkami.

  Paweł Szaciłło, Dyrektor, Sektor Transportu i Infrastruktury, Departament Projektów Sektorowych, Bank Gospodarstwa Krajowego, przedstawił zagadnienie finansowania dłużnego projektów kolei regionalnych i aglomeracyjnych. Szczególną uwagę poświęcił na ryzyka dla przewoźników, które mogą stanowić wzrost głównych kategorii kosztowych - spodziewany wzrost płacy minimalnej oraz możliwy wzrost wynagrodzeń związany z niedoborem wykwalifikowanych pracowników kolejowych, wzrost cen energii elektrycznej oraz rosnące koszty operacyjne.

  Elżbieta Nowak, Naczelnik Wydziału Zarządzania Produktem, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., na przykładzie rozwiązań województwa łódzkiego pokazała regionalną kolej nastawioną na pasażera. Rewolucja, która zaczyna się w łódzkim oznacza bowiem jednego pasażera, ale kilku przewoźników.  W opinii Nowak, pasażer oczekuje bowiem zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy, sprawnej zmiany przewoźnika, harmonizacji rozkładów z komunikacją miejską, integracji taryfowej oraz wysokiego komfortu podróży.

  Projekt szkoleń dla pracowników z sektora kolejowego streściła Adriana Niedoszewska,  Ekspert ds. zarządzania projektami, Wydział ds. Projektów Współfinansowanych,  PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach szkolenia dla 5000 pracowników firm z sektora transportu zbiorowego oraz przygotowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych usług transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

   Kolejny prelegent, Tomasz Konopacki, rzecznik prasowy Pomorskiej Kolei  Metropolitalnej SA, scharakteryzował wpływ PKM na rozwój regionu, Metropolii Trójmiejskiej oraz Kaszub omawiając kwestie wzrostu liczby pasażerów, potencjału turystycznego, dostępności transportowej dla regiony czy rozwoju terenów wzdłuż linii.

  Wczoraj i dziś w Kolejach Mazowieckich – KM Sp z o.o. pokazał Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy. Ta prelekcja była związana z jubileuszem 15 lat działalności Kolei Mazowieckich. W jej trakcie Grajda przedstawił najważniejsze informacje o spółce - park taborowy, kanały dystrybucji biletów czy też integracje transportu w aglomeracji warszawskiej.

  Jak wspominał Koleje Mazowieckie:

  - W swojej działalności kierują się następującymi wartościami - bezpieczeństwo, solidność, rozwój, satysfakcja i szacunek oraz realizują misję przewozu bezpiecznego, solidnego i na czas.

  Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. natomiast przedstawiły projekty,  które wspierają potrzeby pasażerów z ograniczoną mobilnością. Joanna Skubiszyńska, Koordynator ds. praw pasażerów i systemu zarządzania jakością, opierając się na wynikach prowadzonych systematycznie badań jakości usług  
  z których wynika, że o wyborze pociągu jako środka transportu decydują przede wszystkim dogodność połączeń, komfort podróży, czas przejazdu oraz bezpieczeństwo, pokazała aktywności Kolei Wielkopolskich w przełamywaniu barier, bezpieczeństwie podróżnych oraz integracji osób ze szczególnym potrzebami.

  Temat finansowania utrzymania taboru podjął Jacek Fink-Finowicki, Inżynier Projektu,  Siemens Mobility Sp. z o.o., który omówił aspekty związane z uproszczeniem procesu outsourcowania utrzymanie taboru.

  Obsługę ruchu regionalnego i aglomeracyjnego z perspektywy przewoźnika streścił Wojciech Zdanowski, Wiceprezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie SA. Szczególne wyzwania przewozów aglomeracyjnych to między innymi problem obsługi szczytów przewozowych, niższa niż w ruchu regionalnym efektywność wykorzystania taboru, relatywnie niższe niż w przypadku ruchu regionalnego jednostkowe przychody biletowe,  brak dedykowanego systemu organizowania
  i finansowania przewozów o charakterze aglomeracyjnym oraz brak przepustowości infrastruktury niezbędnej dla zapewnienia odpowiedniej częstotliwości.

  Joanna Fornalczyk, Partner, Comper Fornalczyk I Wspólnicy Sp. J., przedstawiła zagadnienie konstrukcji powierzeniowej jako narzędzia realizacji inwestycji. Podkreśliła, że konstrukcja taka musi odpowiadać najwyższym standardom powierzeniowym na co składa się prawidłowa definicja usługi publicznej, bezpieczny mechanizm rozliczania rekompensaty oraz umieszczenie inwestycji
  w konstrukcji powierzeniowej

  Ostania prezentacja, Szymona Klemby, Specjalisty Inżynieryjno-Techniczny, Zakład Dróg Kolejowych
  i Przewozów, Instytut Kolejnictwa, dotyczyła kwestii poprawy dostępności kolejowego transportu regionalnego poprzez integrację z transportem autobusowym. W tym przypadku transport publiczny powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców kraju. Natomiast w przypadku braku zasadności lub możliwości obsługi gmin koleją należy obsługę zapewnić za pomocą zintegrowanych linii autobusowych, które powinny być elementem wojewódzkich systemów zintegrowanego transportu.

   

   

   

  Relacja 2018


   

  Integracja transportu – miejsce kolei regionalnych w systemie kolejowym

  VII Konferencja „Koleje regionalne i samorządowe – doświadczenia i perspektywy”

  Plany holdingowe Grupy PKP, pomysły dotyczące integracji transportu- te i inne zagadnienia mają duży wpływ na przewoźników, którzy prowadzą działalności w regionach i aglomeracjach. Siódma edycja konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne” poruszyła wiele zagadnień i spowodowała kilka dyskusji o roli lokalnych kolei.

  Tegoroczna edycja stanowiła kontynuację, prowadzonej od kilku lat, debaty na temat regionalnego transportu kolejowego. Tym razem jednak organizatorzy rozszerzyli  obszar tematyczny. Biorąc pod uwagę fakt, że koleje lokalne to nie tylko koleje samorządowe czy aglomeracyjne, ale także m. in. PolRegio, postanowiono  podjąć kompleksową debatę na temat kolejowych przewozów wojewódzkich czy miejskich. Ponadto konferencja podjęła także tematykę związaną z rządowym programem Dostępność Plus. Zdefiniowano potrzeby i problemy, a także omówiono zagadnienia powiązane z dostosowaniem wyposażenia pojazdów do wymogów osób z ograniczoną mobilnością, integracji transportu oraz gotowości sektora kolejowego w zakresie bezpieczeństwa i standaryzacji wymogów technicznych.

  Region, aglomeracja czy już metropolia

  Chociaż zakres tematyczny konferencji (integracja transportu, Dostępność Plus, polityka zakupowa taboru, rozwiązania dla zapleczy techniczno-utrzymaniowych czy bezpieczeństwo pasażerów) był jasno określony to uczestnicy wydarzenia, szczególnie pierwszego dnia, skupili się na poszukiwaniu odpowiedzi o rodzaj przewozów. Czy w naszym kraju przewoźnicy są regionalni, aglomeracyjni czy metropolitarni?

  Zanim jednak poruszono to zagadnienie nastąpiła część oficjalna w czasie, której otwarcia dokonali Adam Musiał, Dyrektor Generalny, Dorota Markiewicz, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Natomiast Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. zdefiniował powody dla których tegoroczna edycja z jednej strony zajmuje się przewozami i przewoźnikami, a z drugiej potrzebami osób o szczególnych potrzebach.

  Zgodnie z przyjętym zwyczajem Adam Musiał, wraz z Włodzimierzem Wilkanowiczem, członkiem Rady Izby, wprowadzili w szereg firm zrzeszonych –

  • Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
  • Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych,
  • „PAG” Sp. z o.o.,
  • Fuchs Oil Corporation PL Sp. z o.o.

  Pierwszym gościem była Magdalena Kossowska, Naczelnik Wydziału Polityki Kolejowej z Ministerstwa Infrastruktury. Omówiła ona ideę projektu Wspólnego Biletu i kontekst jego wdrożenia, przede wszystkim rozwiązania prokonkurencyjne oraz spadek konkurencyjności. Ponadto scharakteryzowała zagadnienia założeń handlowych i funkcjonalności oraz aspekty techniczne wdrożenia WB.

  Kontekst nowych wyzwań dla przedsiębiorstw kolejowych w sytuacji zmian w rozporządzeniu 1371/2007 omówił Karol Kłosowski (Dyrektor, Departament Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego). Zaznaczył on, że planowana zmiana da możliwość uchylenia się przez przedsiębiorstwo kolejowe od odpowiedzialności za opóźnienia pociągów w przypadku zdarzeń o szczególnym charakterze- trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu, rozległa powódź oraz  szczególnie intensywna burza. W kontekście programu Dostępność Plus Kłosowski podkreślił, że nastąpią zmiany w obsłudze pasażerów z niepełnosprawnością. Planowana zmiany to;

  1) Zmiana nomenklatury: „osoba z niepełnosprawnością”,

  2) Obowiązek, zapewnienia, by środki komunikacji zastępczej były dostępne z niepełnosprawnością, 3) Wprowadzenie obligatoryjnych szkoleń.

  Marcin Piszcz, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy zajął się obszarem wyposażenia przewoźnika w tabor w aspektach korporacyjnych. Scharakteryzował on modele korzystania z taboru kolejowego przez przewoźnika, sposób finansowania oraz relacje pomiędzy zakupem a zgodą korporacyjną.

  Kolejni prelegenci zajęli się praktycznymi zagadnieniami związanymi z obsługą pasażerską. Przedstawiciel firmy KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J., Michał Chomicki, Menedżer Projektu zaprezentował najnowsze trendy w pojazdach szynowych w kontekście foteli dla pasażerów i maszynistów. Natomiast Robert Pietras, Dyrektor ds. rozwoju rynku i Łukasz Wiśniewski, Business Development Manager z MERA SYSTEMY SA scharakteryzowali systemy pobierania opłat.

  Ostatnim tematem podjętym w tym panelu była kwestia transportu aglomeracyjnego i jego dostosowania do potrzeb pasażera. Szymon Kalemba Specjalista, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów z Instytutu Kolejnictwa postarał się przedstawić problemy jakie w naszym kraju spotyka przewozy regionalne oraz przygotował teoretyczne rozwiązania.

  Kolejnym wydarzeniem konferencji było forum dyskusyjne w ramach, którego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie o kierunki rozwoju transportu publicznego. Moderatorem forum był Przemysław Wróbel, a uczestniczyli w nim: Karol Kłosowski, Dyrektor Departament Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego, Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno–Finansowych, Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Wojciech Dinges, Prezes Zarządu, Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz Anna Lenarczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  Drugi panel otworzyła prezentacja Centrum Unijnych Projektów Transportowych.  Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT nakreślił rolę tego organu we współfinansowanie projektów kolejowych dla przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Zaznaczył przy tym, że w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 przewidziano wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej, taboru kolejowego, systemów teleinformatycznych i systemów sterowania ruchem kolejowym w ramach następujących osi priorytetowych:

  • Oś V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
  • Budowa, modernizacja, rehabilitacja linii kolejowych, przebudowa dworców kolejowych, zakup i/lub modernizacja taboru kolejowego oraz projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei
  • Oś III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  • Inwestycje dotyczące terminali intermodalnych oraz projekty związane z poprawą dostępu do portu morskiego

  Sytuację Spółki w latach 2015 – 2018 oraz program restrukturyzacji w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o., przedstawiła Anna Lenarczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy. Jak wspomniała restrukturyzacja naprawcza (nowy tabor, nowa marka konsumencka czy innowacyjne rozwiązana IT) była pierwszymi krokami potrzebnymi, aby wykreować nowoczesną ofertę dla pasażerów. W rezultacie poczynionych działań program przynosi wymierne efekty- wzrost liczby pasażerów, dodatnie wyniki finansowe za rok 2016 i 2017, zmiana wizerunku spółki (inwestycje w tabor, zmianę systemów sprzedaży, rozszerzenie dostępności do zakupu biletów, dostosowywanie oferty do oczekiwań pasażerów).

  Efektywne zarządzanie taborem oraz narzędzie do tego potrzebne zaprezentował Arkadiusz Urbańczyk, Inżynier ds. Sprzedaży AKSEL Sp. z o.o., który omówił aplikacje ConSEL.

  Bieżąca sytuacja spółki WKD, inwestycje zrealizowane, plany i cele strategiczne i rozwój Spółki jako przewoźnika w przewozach podmiejskich scharakteryzowała Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno–Finansowych. Efektem inwestycji na być:

  • wzrost bezpieczeństwa,
  • niezawodność,
  • dostępność ,
  • punktualność,
  • innowacyjność,
  • komfort .

  Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., zapoznał słuchaczy z wpływem posiadanego zaplecza naprawczego przewoźnika na kompleksowe zabezpieczenie usługi przewozowej. W opinii Lignowskiego posiadanie własnego zaplecza utrzymania taboru wraz z niezbędnymi zasobami pracowniczymi  ma charakter strategiczny i pozwala zachować konkurencyjność przewoźnika w obszarze realizowania działalności przewozowej, a także optymalizować koszty ponoszone w  tym obszarze.

  Kolejna prezentacja dotyczyła kwestii zapewnienia bezpieczeństwa przewozów. Juliusz Grabczyk, Prezes Zarządu PUT GRAW Sp. z o.o., przedstawił bowiem laserowy system pomiarowy do kół taboru oraz jego praktycznego zastosowania. Aspekt bezpieczeństwa był również przedmiotem prezentacji  Grzegorza T.Dokurno, Prezes Zarządu AEDMAX.PL SP, który streścił i podsumował programy wczesnej defibrylacji w transporcie publicznym.

  Specyfikę przewozów pasażerskich w regionie śląskim, pomysły na zdobycie pasażerów a tym samym kompleksową ofertę Kolei Śląskich Sp. z o.o. omówił Wojciech Dinges, Prezes Zarządu. Nadmienił on, że wspomniana specyfika wynika z układu kolejowego w województwie, a obecne uwarunkowania wynikają z wieloletnich zaniedbań.

  Monika Bogdał, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, scharakteryzowała koncepcję klastrów branżowych. Klastry są zatem pożądane i potrzebne ponieważ  wspólne działanie umożliwia dostęp do środków publicznych, monitorowanie legislacji, działania na rzecz rozwoju branży oraz transfer technologii i wiedzy.

  Ideę projektu RUMOBIL oraz realizowane w jego ramach projekty pilotażowe:

  1. nowe połączenia, w celu polepszenia komunikacji na obszarach peryferyjnych;
  2. usprawnienie informacji pasażerskiej na obszarach transportu publicznego na obszarach wiejskich;
  3. poprawa punktów dostępu do krajowych i unijnych sieci transportowych.

  zaprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

  Podczas konferencji rozstrzygnięto i wręczono nagrody w konkursie  „Przestrzeń dla wszystkich” w kategoriach „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności” oraz „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”. Laureatami zostali:

  • I miejsce w kategorii „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”

  NOVATEL Sp. z o.o.

  • II miejsce w tej kategorii otrzymała Spółka TRANSITION TECHNOLOGIES

  Kapituła podjęła także decyzję o wręczeniu nagrody specjalnej dla Pana Macieja Kasperkowiaka za promowanie idei dostępności przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących.

  W pierwszej kategorii nagród nie przyznano.

  Drugi dzień konferencji rozpoczęła prezentacja która z jednej strony przybliżyła koncepcję programu Dostępność Plus, a z drugiej wyjaśniła jaki on może mieć wpływ na rozwój kolei w regionach. Tematykę taką podjął , Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

  Po zakończeniu prezentacji doszło do podpisania Porozumienia „Partnerstwo na rzecz dostępności” przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o. i Fundacja Integracja.

  Krzysztof Czechowski, Rzecznik prasowy PFRON, zdefiniował problem barier i wynikających z nich problemów z dostępnością. Jednym z zagadnień, które zostało poruszone były zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Ze środków PFRON  mogą być finansowane w części lub całości zadania:

  1. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;
  2. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  3. likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  4. rehabilitacje dzieci i młodzieży ;
  5. szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych;
  6. usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

  Politykę dostępności Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. scharakteryzował Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu. W swoim referacie zademonstrował nowe standardy jakie ŁKA wprowadziła dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej w Polsce. W rezultacie ŁKA jest przyjaznym przewoźnikiem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przykładami na to są między innymi:

  • 100% dostępnego taboru, jednolicie oznakowanego informacją w alfabecie Braille,
  • wyposażenie pociągów Impuls 2 w pętle indukcyjne;
  • usługa bezpłatnej asysty dostępna przy powiadomieniu na 24 godziny przed podróżą (nie 48 godzin);
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i indywidualnymi osobami niepełnosprawnymi;
  • ułatwienia w uzyskaniu informacji o podróży i zakup biletów (certyfikat „OBIEKT BEZ BARIER” przyznany przez Fundację Integracja dla Centrum Obsługi Pasażera na Dworcu Łódź Fabryczna; Certyfikat „Firma przyjazna Głuchym” – tłumacz języka migowego dostępny w kasach biletowych, na pokładach pociągów i na stronie internetowej);
  • pętle indukcyjne we wszystkich kasach biletowych;
  • w pełni dostępna strona internetowa – 1 miejsce w rankingu UTK z 2017 i tytuł „Strona bez Barier”. IX edycja Konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” (16 kwietnia 2018) – nagroda w kategorii „Najlepszy z najlepszych”.

  Andrzej Wasilewski podkreślił, że dostępność usług to przede wszystkim korzyść dla każdego pasażera. Istotą jest bowiem wygoda podróży – intuicyjność, łatwość korzystania, komfort, dostępność, brak poczucia bycia gorszym

  Zagadnienie dostępności i mobilności były tematem referatu jaki przedstawił Paweł Wróblewski, Główny specjalista, Biuro Inwestycji, Polskie Koleje Państwowe SA. PKP SA, obecnie, realizuje największy od lat program modernizacyjny obiektów dworcowych, który obejmie prawie 200 dworców różnych wielkości, a także kilka obiektów, których wcześniej nie było. Modernizacje będą dostosowaniem do zmian technologicznych i organizacyjnych dotyczących całego systemu transportowego kolei. Obowiązkowym elementem konsultacji są potrzeby osób o ograniczonej mobilności. W szczególności najnowsze rozwiązania dotyczyć będą sprawnej, nisko kosztowej i bezpiecznej eksploatacji oraz obsługi podróżnych, w tym szerokiego grona zaliczonego do osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

  Rozwiązania w infrastrukturze kolejowej jakie zastosowano w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA, przedstawił Tomasz Konopacki, Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych.  W PKM zagwarantowano dostępność do wszystkich przystanków i peronów linii PKM dla pasażerów niepełnosprawnych oraz o ograniczonej zdolności poruszania się, możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy peronami i otaczającym terenem oraz specjalne ścieżki dotykowe i płytki informacyjne ułatwiające poruszanie się po peronach osobom niewidomym i niedowidzącym. Ponadto zastosowano m.in. symbole graficzne i piktogramy oznaczające udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz dogodne miejsca oczekiwania na pociąg. Natomiast biletomaty, infomaty oraz inne urządzenia stojące na peronach (np. słupek SOS) widoczne i dostępne dla osób zarówno stojących, jak i poruszających się na wózku.

  Kolejni prelegenci – Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu Koleje Dolnośląskie SA oraz Wojciech Zdanowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, streścili drogę do sukcesu w przewozach kolejowych na Dolny Śląsku. Kluczem do sukcesu w ich opinii stanowią cztery czynniki- atrakcyjna oferta, stabilne finansowanie i kontrola kosztów, inwestycje w tabor i zaplecze oraz współpraca organizator – przewoźnik.

  Oczekiwania pasażerów (dogodność połączeń, komfort podróży, czas przejazdu, bezpieczeństwo) a także usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami w pojazdach Kolei Wielkopolskich (rampy ręczne, miejsca do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, modułowe kabiny WC przystosowana dla osób z  niepełnosprawnością, podesty mechaniczny, windy i podnośniki oraz oznakowanie minimum 10% miejsc piktogramami) przedstawiła  jako Joanna Skubiszyńska, Koordynator ds. praw pasażerów i systemu zarządzania jakością, St. Specjalista Wydział Handlu i Marketingu Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

  Laureat konkursu firma NOVATEL Sp. z o.o. (Tomasz Jaeschke, Inżynier Systemów), zaprezentowała pętle indukcyjne w pojazdach trakcyjnych. Natomiast COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. (Maciej Fornalczyk, Partner Założyciel) poruszył tematykę niepełnosprawny konsument o budowanie stabilnej bazy przychodowej.

  Rozwój dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku poprzez jej inteligentne udźwiękowienie i deskrypcję miejsc przedstawił Jan Szuster, Prezes Zarządu PIRIS CREATIVE LAB. System TOTUPOINT, który omawiał, charakteryzuje się wykorzystaniem słuchu jako naturalnego sposobu orientacji w przestrzeni, udostępnianiem opisów miejsc (topografii) oraz udostępnianiem treści tradycyjnie publikowanych w formie wizualnej.

  Piotr Witek z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego podjął temat aplikacji mobilnych jako dostępnych sposobów planowania i realizacji podróży.

  Sławomir Strugarek, Analityk z TRANSITION TECHNOLOGIES, w ramach prelekcji dotyczącej smartfonów jako urządzenia zwiększające swobodę podróżowania osób niewidomych i słabowidzących środkami transportu publicznego pokazał korzyści z korzystania  z aplikacji Seeing Assistant. Wymienił tutaj powiadamianie o dotarciu do stacji docelowej, monitorowanie mijanych stacji/przystanków, nawigacja piesza zakręt po zakręcie, wykrywanie Beaconów, skanowanie kodów QR i znaczników NFC oraz lupę elektroniczną.

  Możliwości aktywacji oraz reaktywacji zawodowej i społecznej osób, które z racji swojego wieku czy inwalidztwa nie mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw świata cyfrowego związane z systemem SEREMI przedstawił Maciej Ossowski, Dyrektor Operacyjny, KOGIFI CONSULTING GROUP. SEREMI SEREMI jest pierwszym polskim inteligentnym asystentem, który charakteryzuje się inteligentnym głośnikiem, językiem polskim,  osadzeniu w lokalnym kontekście, rozpoznaniu w naturalnym języku mówionym użytkownika.

  Krzysztof Wostal, Ekspert  z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, przybliżył bariery w podróżowaniu koleją w Polsce osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Na koniec panelu natomiast Ewa Raczyńska-Buława, Pełnomocnik Zarządu,  Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., przedstawiła bariery w podróżowaniu osób starszych (m. in. fizyczne, bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa, brak wiedzy, cena, dyskryminacja) oraz mobilność rodziców i dzieci (bezpieczeństwo, brak barier, wygoda, udogodnienia, wstyd, niepewność i samoizolacja).

  Ostatnim akordem konferencji była dyskusja „Przestrzeń dla wszystkich”, którą moderował Tomasz Hupało z UKE. Uczestniczyli w niej Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących,     Maciej Kowalski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Głuchych Oddział w Łodzi, Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni,  Anna Woźniak Szymańska, Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych, Andrzej Niewieczerzal, Fundacja Przekraczać Granice, Krzysztof Kasperczak, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Marek Wysocki, Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni i Karol Kłosowski, Dyrektor Departament Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego.

   

   

   

  RELACJA 2017


  Konferencja Koleje Samorządowe – centralizacja czy regionalizacja?

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała kolejną edycję konferencji, której najważniejsze zagadnienia dotyczyły kierunków rozwoju kolei samorządowych oraz ich potencjału.

  Dla organizatorów i gości wydarzenia istotne było pokazanie wpływu kolei samorządowych na codzienne podróżowanie oraz zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań w organizacji przestrzeni pasażerskiej. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia wpływu kolei samorządowych na rozwój regionu, współpracy podmiotów kreujących rynek przewozów pasażerskich oraz zasad wprowadzania wspólnego biletu i integracji taryfowej. Podczas poszczególnych paneli omówiono więc obszary integracji transportu publicznego, rozliczenia przewoźników z tytułu komunikacji zastępczej, potencjału przewoźnika samorządowego regionalnego w porównaniu do przewoźnika samorządowego ogólnokrajowego, oferty przewozowej kreowanej z korzyścią dla pasażera, a także zagadnienie bezpieczeństwa i komfortu pasażera rozumianego jako wytyczna podczas wyboru rodzaju transportu.

  Forum – Centralizować czy regionalizować

  Wymienione wyżej zagadnienia nie wyczerpały w pełni tematyki konferencji. Najważniejszym celem była próba odpowiedzi na pytanie o strukturę kolei w naszym kraju. Szczególnie w sytuacji, gdy zaczyna się mówić o ponownym skupieniu spółek kolejowych pod jedną banderą oraz zlikwidowaniu spółek samorządowych. Na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest centralizacja, czy decentralizacja, odpowiedzieć miało forum zorganizowane w ramach konferencji. Jej moderatorem był dr hab. inż. Jarosław Konieczny – Politechnika Śląska, Katedra Transportu Kolejowego – a głos zabrali: Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa; Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.; Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA; Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.; Grzegorz Stawowy, Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o.; Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.; Jan Maćkowiak, Wicemarszałek UMW Świętokrzyskiego; Paweł Nakonieczny, Członek Zarządu UMW Lubelskiego; Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu UMW Wielkopolskiego oraz Jacek Patoka, Z-ca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UMW Mazowieckiego.

  Podczas dyskusji omówiono rozwiązania, które funkcjonują w ramach polskiej kolei oraz które przyczyniły się do sukcesu kolei samorządowych. Poruszono nieprzyjemny temat braków kadrowych, dziury pokoleniowej oraz problemów z systemem szkolenia przyszłych pracowników. Przedstawiciele organizatorów przejazdów streścili jakość przewozów w ich regionach, a także omówili współpracę z przewoźnikami. Sami przewoźnicy natomiast przekonywali, że nie ma już drogi odwrotu od regionalizacji przewozów. Szczególnie w sytuacji znacznych inwestycji w tabor, zaplecza techniczne oraz faktu, że koleje samorządowe otwierają połączenia tam, gdzie od dawna kolej nie jeździła. Konkluzja z dyskusji była jednoznaczna: nie można znowu myśleć o skupianiu kolei w Polsce pod jednym szyldem.

  Prezentacje firm i gości

  Konferencję, organizowaną przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, tradycyjnie otworzyła uroczystość wręczenia certyfikatów nowym podmiotom, które przystąpiły do samorządu. Tym razem były to firmy:

  • INFRA Centrum Doradztwa Sp. z o.o.,
  • APS Energia SA,
  • Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
  • MAX HARTER s.c. Karol Piekutowski Grzegorz Dokurno,
  • OBR STER Maciej Szymański.

  Otwarcia natomiast dokonali Adam Musiał, Dyrektor Generalny, i Dorota Markiewicz, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Pierwszym prelegentem był przedstawiciel Ministerstwa Energii Marcin Janiak – Naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Europejskich – który w prezentacji „Wsparcie projektów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” omówił zagadnienia promowania efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, a także korzyści wynikające z nowej formy pożyczki preferencyjnej. Organizacja systemu wyboru i oceny projektów oraz kryteria wyboru projektów w Programie POIiŚ 2014–2020 były zagadnieniami, które poruszył Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wróbel nakreślił cel osi priorytetowej, czyli wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w sieci TEN-T i poza siecią, w tym infrastruktury kolejowej łączącej główne miasta Polski, ważne ośrodki przemysłowe
  i gospodarcze, a także linie stanowiące połączenie portów morskich z zapleczem gospodarczym.

  Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski przedstawił korzyści, jakie mogą odnieść przewoźnicy regionalni w związku z powstaniem kolei dużych prędkości. Natomiast pierwszy z trzech prelegentów reprezentujących Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy, Doradca Podatkowy Anna Szkudlarek, omówiła rozliczenie rekompensaty na gruncie ustawy o podatku VAT. Szkudlarek w podsumowaniu zaznaczyła, że dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Problematyką IV Pakietu Kolejowego zajęła się Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego w UTK, która m.in. omówiła dwa jego filary – rynkowy i techniczny – oraz jego cele. Prezes Basement Systems Poland Sp. z o.o. Daniel Sadkowski nakreślił tematykę integracji w dostawach kompleksowych rozwiązań dla transportu. Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych WKD Sp. z o.o., nakreśliła plany i cele strategiczne spółki oraz jej oddziaływanie na rozwój miast i gmin. Ponadto w tym panelu zaprezentowano:

  • urządzenia mobilne w zapleczu serwisowym (Mariusz Syldatk – Dyrektor Handlowy, SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. K.),
  • kwestię wymagań dotyczących udogodnień dla pasażera w transporcie regionalnym (Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego),
  • zagadnienie komunikacji zastępczej (Marcin Piszcz – Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy),
  • historię i sukcesy firmy Rawag (Karol Kupczyk – Key Account Manager, Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o.),
  • innowacyjne rozwiązania IT (Paweł Korczakowski – Inżynier Systemów IT, LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.),
  • rozwiązanie wspierające elektroniczne udzielanie zamówień (Mariusz Stasiak, „DOSKOMP” Sp. z o.o.).

  Szeroko omówione zostały także kwestie funkcjonowania i wpływu kolei samorządowych na otoczenie. Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA, zaprezentował Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Grzegorz Stawowy, Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o., omówił elementy przesądzające o wyborze kolei w codziennych podróżach (stałe godziny kursowania, krótki czas przejazdu, duża częstotliwość kursów, komfort podróży i wygoda oraz cena). Tomasz Konopacki, rzecznik PKM SA, zaprezentował Pomorską Kolej Metropolitalną jako stymulator zmian komunikacyjnych w Trójmieście i na Pomorzu. Natomiast Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o., scharakteryzował zagadnienie integracji kolei w kontekście wspólnego biletu, zaznaczając przy tym, że termin „integracja kolei” obejmuje proces organizacyjny, oparty na współpracy i wzajemnym przenikaniu systemów biletowych, siatek połączeń, taryf, informacji oraz reklamy.

  Kwestie wspólnego biletu poruszył także Janusz Zubrzycki, Prezes Zarządu Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o., który zaznaczył, że w celu zapewnienia sukcesu projektu, na wczesnym etapie wdrożenia powinny powstać umowy przedwstępne, łączące biznesowo administratora systemu i organizatora transportu publicznego oraz przewoźników/operatorów. Panel oraz cały dzień zamknął Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, który scharakteryzował aspekty prawne i ekonomiczne organizacji transportu w regionie.

  Drugi dzień otworzyła Joanna Skubiszyńska z Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., która omówiła sukcesy przewoźnika na polu bezpieczeństwa. KW to przewoźnik mobilny, bezpieczny i z sercem. Kwestie bezpieczeństwa poruszył również Andrzej Wasilewski – Członek Zarządu z ŁKA Sp. z o.o. Oprócz tego firma UniControls a.s. zaprezentowała autorski system MOMA-S. Uwarunkowania organizacyjno-prawne przewozów, a zatem zakres działania wojewódzkiego organizatora zbiorowego transportu publicznego, zasady wyboru operatorów, finansowanie przewozów, dostęp do infrastruktury, infrastrukturę towarzyszącą oraz politykę taborową poruszył Jacek Patoka, Z-ca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przedstawił również projekt RUMOBIL, czyli „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change” (Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi). Piotr Szwechłowicz – Radca Prawny, Kancelaria Piszcz i Wspólnicy – scharakteryzował zmiany w rozporządzeniu 1370/2007 oraz zmiany prawne wpływające na rynek kolejowy.

  Dwie ostatnie prezentacje dotyczyły kolei regionalnych. Standardy ich funkcjonowania przedstawił Piotr Rybotycki, Wiceprezes Kolei Śląskich Sp. z o.o. Natomiast zakres taborowy omówił Piotr Chyliński, Specjalista z Instytutu Kolejnictwa.

   

  RELACJA 2016


  W Michałowicach koło Warszawy Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała kolejną konferencję „Koleje Samorządowe- szansy i zagrożenia”. Tym razem tematyka wydarzenia związana była z podnoszeniem konkurencyjności aglomeracyjnych i samorządowych usług kolejowych. Tegoroczna edycja był połączona z Galą na 15 – lecie Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

  Organizatorzy konferencji, opierając się o zamierzenia  Krajowej Polityki Miejskiej oraz Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, które zakładają wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju zaproponowali dyskusję w kilku obszarach tematycznych: finansowo – ekonomicznym ( finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru, unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 – szansa dla samorządów, zaplecze techniczne kolei samorządowych), współpraca i integracja ( ITS, integracja transportu aglomeracyjnego, zintegrowana informacja pasażerska, reklama jako nośnik informacji dla pasażera, współpraca służb bezpieczeństwa – działania antyterrorystyczne, współpraca przewoźników,  zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego,  promocja transportu szynowego), bezpieczeństwo ( aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego,  udogodnienia dla osób niepełnosprawne).

  Celem spotkania było natomiast wypracowanie standardów współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami aglomeracyjnego rynku kolejowego.

  Otwarcia konferencji a zarazem krótkiego wprowadzenia w tematykę dokonał Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Przy okazji wręczył on także certyfikaty członkowskie dla nowo przyjętych firm:

  • BASEMENT Systems Poland Sp. z o.o.
   Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie aplikacji i systemów informatycznych, Prowadzi rozwój natywnych aplikacji mobilnych oraz jest autorem mobilnego systemu do inspekcji obchodowej
  • EURO-BUD SA
   Wykonującej usługi inżynierskie związane z przemysłem paliwowym i chemicznym, a w szczególności budową i modernizacją terminali przeładunkowych materiałów płynnych, baz magazynowych, zbiorników naziemnych wielkogabarytowych i in. Specjalizuje się ponadto w technologiach pokryć antykorozyjnych i chemoodpornych, a także opracowuje i dostarcza technologie ochrony gruntów w miejscach narażonych na wycieki substancji niebezpiecznych.
  • KOL-SYSTEM Cieżak Spółka Jawna
   Profil działalności firmy  związany jest z naprawą i serwisem taboru kolejowego na terenie całego kraju: przeglądy okresowe  P1-P3, naprawy bieżące oraz awaryjne, diagnostykę pojazdów oraz ich podzespołów, serwis mobilny, wsparcie techniczne i dokumentacyjne.
  • Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o.
   Spółka w swej ofercie skupia się na realizacji projektów kolejowych, jak również projektów branż towarzyszących – srk, budownictwo drogowe, tramwajowe i inne. Nasz zespół stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem, które do wszystkich projektów podchodzą z zaangażowaniem, kreatywnością i profesjonalizmem.
  • 3M Poland Sp. z o.o.
   Jako lidera na wielu rynkach m.in. przemysłowym, transportu i drogownictwa, materiałów reklamowych, telekomunikacji, bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczeń, produktów medycznych. Atutem firmy jest silna baza technologiczna umożliwiająca ciągły rozwój innowacyjnych produktów. 3M obecne w Polsce od 25 lat stworzyła największe w Europie centrum produkcyjne mieszczące się we Wrocławiu, dział badawczo – rozwojowy, centrum logistyczne oraz centrum usług wspólnych. Łączne inwestycje przekroczyły pół miliarda dolarów a zatrudnienie wynosi blisko 3 tysiące osób.

  Inauguracyjna prezentacja, wygłoszona przez Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, dotyczyła współczesnych metody organizacji przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Żurkowski wymienił trzy najważniejsze zagadnienia: innowacyjne zasady organizacji przewozów, rozkład jazdy jako oferta przewozowa oraz kierunki rozwoju przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Zaznaczył, że w tych obszarach organizacja przewozów aglomeracyjnych powinna być rozpatrywana w kontekście całego systemu transportu a nowoczesna oferta przewozowa powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb klientów. W kontekście rozkładu jazdy zaznaczył konieczność jego stabilizacji i przejrzystości.

  Basement Systems Poland Sp. z o.o. jako srebrny partner konferencji,  reprezentował Daniel Sadkowski, Prezes Zarządu, który scharakteryzował Dis-Pro – kompleksowa platforma zarządzania kolejowym przewoźnikiem pasażerskim. Sadkowski skoncentrował się przede wszystkim na przewagach płynących z systemu, a zatem pokrywaniu wszystkich specyficznych obszarów pracy przewoźnika kolejowego, rodzimych realiach (infrastruktura, interfejsy, przepisy kolejowe i kodeksu pracy), łatwości adaptacji oraz możliwości wytestowania.

  Firma SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. była brązowym partnerem konferencji. Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy tej firmy omówił zagadnienia związane z nowoczesnym wyposażeniem zaplecza technicznego jako elementu rozwoju kolei regionalnych. W prezentacji omówione zostały zatem urządzenia do obsługi codziennej – Hale OC (myjnie taboru, systemy odfekalniania czy systemy napełniania piasecznic), urządzenia do przeglądów okresowych i napraw (podnośniki kolumnowe – KUTRUFFA, zapadnie torowe, lakiernie, obrotnice itd.)

  Marek Nitkowski, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., dokonał wprowadzenia do prezentacji Kancelarii Prawnej PISZCZ, NOREK i WSPÓLNICY Sp.K. Jej przedstawiciele, Marcin Piszcz radca prawny i wspólnik zarządzający oraz Piotr Szwechłowicz – radca prawny sprecyzowali kwestie związane z kontrolą właścicielską nad spółką kolejową.

  Bank Pekao SA – brązowy partner konferencji, reprezentował w Michałowicach Sławomir Listkiewicz, Dyrektor, Biuro analiz i finansowania sektora publicznego. W prezentacji „Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw pasażerskiego transportu kolejowego” scharakteryzował on między innymi organizacje procesu pozyskiwania finansowania:

  • spotkanie z przedstawicielami banków w celu poznania aktualnych warunków rynkowych i oczekiwań instytucji finansowych,
  • szybkość pozyskania środków zależy m.in. od jakości przygotowanych materiałów informacyjnych, od przyjętej struktury kontraktowej (umowa przewozowa, umowa wsparcia),
  • wybór instrumentu, który determinuje dalszą procedurę postępowania,
  • rekomendacje w formie obligacji w szczególności w przedsięwzięciach inwestycyjnych o większym stopniu skomplikowania, co zapewnia większą elastyczność zarówno na etapie negocjacji jak i obsługi finansowania.

  Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA, Piotr Rachwalski, nakreślił natomiast nowe zadania kolei samorządowych. Po nim przyszłość systemów rozliczania pasażerów w transporcie publicznym na fundamencie systemu biletowego ComfoAccess, przedstawił Łukasz Stanisławski, Menedżer Sprzedaży z firmy TRAPEZE POLAND Sp. z o.o. – brązowego partnera konferencji. Rozwiązanie to ma szereg zalet takich jak wysoka precyzja wykrywania, odpowiedni poziom zabezpieczeń i szyfrowania, długi cykl życia oraz zasięg.

  Tomasz Tworek, Dyrektor ds. Sprzedaży Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.K. jako brązowego partnera konferencji omówił tematykę wspólnej informacji pasażerskiej przedstawiając jej wady oraz zalety zaznaczając, że dla pasażera najważniejsze jest uzyskanie informacji w czasie rzeczywistym.

  Prezentacji firmy STER Sp. z o.o.  również brązowego partnera konferencji, oprócz przedstawienia firmy koncentrowała się na przybliżeniu zalet fotela przeznaczonego dla kolei aglomeracyjnych Apollo. Producent zwracał przede wszystkim uwagę na redukcje masy osiągnięta przy zachowaniu wysokich parametrów bezpieczeństwa, wymiennych wkładkach tapicerskich oraz nowatorskim designie.

  Podczas drugiego panelu zaproszeni przez Izbę Kolei gości podjęli się dyskusji dotyczącej tego czy istnieje możliwość współpracy wielu podmiotów w publicznym transport kolejowy w regionie. Prowadzącym forum był  Marek Nitkowski, Członek Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. a udział wzięli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Województw  Świętokrzyskiego – Jan Maćkowiak, Wicemarszłek, Lubelskiego – Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu, Łódzkiego – Magdalena Janicka-Trybuchowska – p.o. Naczelnika Wydziału Transportu Szynowego, a także PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Kolei Dolnośląskich Sp. z o.o. – Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie – Jerzy Obrębski, Członek Zarządu, Polskich Kolei Państwowych SA – Michał Beim, Członek Zarządu. Uczestnik forum dyskusyjnego, Michał Beim otworzył natomiast panel trzeci i zaprezentował swoją wizję na kształt jaki przyjmie dworzec przyszłości. Firmę ABB Sp. z o.o. reprezentował natomiast Maciej Duczyński, Dyrektor Globalnej Linii Produktowej, który scharakteryzował energooszczędne układy napędowe ABB.

  Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. świętuje w tym roku 15 lat funkcjonowania. Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych tego przewoźnika zapoznała uczestników konferencji z kierunkami rozwoju WKD.  Dałek nakreśliła zatem plany inwestycyjne spółki (modernizację obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD, budowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki, zabudowę sygnalizacji przejazdowych oraz dalsze wzmacnianie pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności) oraz kierunki rozwoju (zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, skrócenie czasu podróży, nowe kanały dystrybucji biletów, wspólny bilet oraz parkingi w systemie parkuj i jedź).

  Po prezentacji WKD ofertę Novamedia innovision Sp. z o.o., przedstawiła Krzysztof Owczarek, Prezes Zarządu, który scharakteryzował między innymi: platformę Operacyjnych Systemów oraz platformę Aplikacji Kontrolujących.

  Kolejny przedstawiciel lokalnych przewoźników kolejowych, Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., omówił korzyści przyjęcia, że głównym celem działalności jest stałe podnoszenie kultury pracowników oraz dbanie o podnoszenie ich kompetencji.

  Tematem prezentacji Rafała Gwiazdy, Dyrektora ds. sektora kolejowego ENTE Sp. z o.o., były nowatorskie rozwiązania tej firmy w zakresie zliczania pasażerów, emisji reklam i wideo monitoringu w kolejowych przewozach pasażerskich.

  Pierwszy dzień konferencji zakończyła Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.

  Drugi dzień konferencji rozpoczął Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., który streścił obszar kolei aglomeracyjnych i regionalnych grupy UIC-CRTS. Karol Kłosowski, Naczelnik Wydziału, Wydział Postępowań Administracyjnych i Nadzoru UTK skomentował prawa osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie kolejowym.

  Pomorską Kolej Metropolitalną Sp. z o.o. reprezentował Tomasz Konopacki, Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych, który scharakteryzował węzły integracyjne jako obowiązkowy element nowo budowanych inwestycji infrastrukturalnych.

  Ostatnim akcentem konferencji była wizyta studyjna w siedzibie Warszawskiej Kolej Dojazdowej sp. z o.o. podczas której uczestnicy mieli szansę zwiedzić halę przeglądowo-naprawczą i izbę tradycji.

  Podczas konferencji, obok prezentacji zaprezentowali swoje stoiska przewoźnicy: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o. oraz firmy: Basement Systems Poland Sp. z o.o., Modus SA, Aksel Sp. z o.o., Ster Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne GRAW oraz  3M Poland Sp. z o.o. gdzie zademonstrowały swoje osiągnięcia i produkty.

  Dziękując za udział w spotkaniu już teraz zapraszamy na VI edycję konferencji w roku 2017.

   

  RELACJA 2015


  W hotelu Double Tree by Hilton Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencje „Koleje Samorządowe – Szanse i Zagrożenia”. Do Łodzi przyjechało blisko 200 ekspertów i przedstawicieli firm zaangażowanych w kolejowe projekty samorządowe.

  Tegoroczna edycja konferencji powiązana była z obchodami pierwszej rocznicy uruchomienia przejazdów przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Stąd też pierwszym aktem wydarzenia była konferencja prasowa w której dziennikarze lokalni oraz branżowi mieli okazję spotkania z Marszałkiem Województwa Łódzkiego – Witoldem Stępniem , prezesem ŁKA Andrzejem Wasilewskim oraz profesorem Tadeuszem Markowskim prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Spotkanie z dziennikarzami było okazją do tego, aby przedstawić sposób wsp&

  Fotorelacja 2019

  Fotorelacja 2018

  Fotorelacja 2017

   

  FOTORELACJA 2016


   

  FOTORELACJA 2015


   

  FOTORELACJA 2014

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Bernd Haag - NiemcyKorespondent
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnego, Pełnomocnik ds. RODOtel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Justyna BartczakDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 795 022 754j.bartczak@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Bartłomiej BuczekEkspert Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Walenty Dola - Ukraina, RosjaKorespondent
  Dominik GrędaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 531 892 364d.greda@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Paweł Twardowski Doradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 531 933 058p.twardowski@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  PATRONAT MEDIALNY