MenuMenu
pl | en
  Raport Kolejowy i Izba na konferencja o przyszłość transportu w Polsce Wschodniej

  Raport Kolejowy i Izba na konferencja o przyszłość transportu w Polsce Wschodniej

  Raport Kolejowy i Izba na konferencja o  przyszłość transportu w Polsce Wschodniej

  Przedstawienie kluczowych inwestycji kolejowych w Polsce Wschodniej, w tym m.in. Wschodniej Magistrali Kolejowej oraz wpływ dworców PKP SA na rozwój makroregionu – to główne zagadnienia poruszane podczas konferencji Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej, która odbywa się w dniach 20–21 czerwca w Olsztynie.

  W konferencji biorą udział przedstawiciele Raportu Kolejowego oraz Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Wydarzenie jest okazją do refleksji nad dalszą rozbudową istniejącej sieci połączeń kolejowych – zarówno towarowych, jak i pasażerskich w Polsce Wschodniej. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych Polski Wschodniej, przedsiębiorcy oraz branżowi eksperci debatują nad takimi zagadnieniami, jak plany inwestycyjne związane z infrastrukturą graniczną, dalszy rozwój przewozów towarowych, a także rozbudowa już istniejących połączeń kolejowych.

  Konferencję otworzyły wystąpienia: Przemysława Gorgola, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Adama Hamryszczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Tomasza Buczyńskiego, Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury; Christophera Todda, Dyrektora Wydziału F3 w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Kamila Wilde, Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

  Podczas pierwszego dnia konferencji odbywają się dwa panele dyskusyjne.

  W pierwszym panelu dyskusyjnym – pt. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Wschodniej. Od koncepcji do realizacji – udział wzięli Adam Hamryszczak, Tomasz Buczyński, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Christopher Todd oraz Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel. Podczas panelu poruszono takie zagadnienia, jak:

  • Znaczenie Wschodniej Magistrali Kolejowej, której celem jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów. Jak poprawa jakości infrastruktury kolejowej i stworzenie bezpośrednich połączeń pomiędzy wschodnimi miastami wojewódzkimi wpłynie na konkurencyjność makroregionu oraz jakość życia mieszkańców Polski Wschodniej? 
  • Instrumenty wzmacniające dynamikę rozwoju transportu kolejowego w Polsce Wschodniej zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: realizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r., Program Inwestycji Dworcowych.
  • Najważniejsze inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej finansowane z funduszy europejskich (CEF, POIiŚ, POPW, RPO).
  • Finansowanie infrastruktury transportu kolejowego po roku 2020.

  Drugi panel dyskusyjny – Wpływ infrastruktury kolejowej na gospodarkę. Przewozy towarowe i intermodalne w Polsce Wschodniej – poświęcono takim zagadnieniom, jak: 

  • Dostosowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb przewozów towarowych, w tym intermodalnych: transport intermodalny jako alternatywne rozwiązanie w tworzeniu nowoczesnych łańcuchów transportowo-logistycznych spajających dwie lub więcej gałęzi transportu w jeden system.
  • Plany inwestycyjne w kolejową infrastrukturę graniczną: obecna infrastruktura terminali przeładunkowych w kontekście nowych wyzwań logistycznych – oczekiwania i potrzeby wschodnich partnerów gospodarczych.

  Do zabrania głosu w ramach panelu zaproszono: Baiba Rubesa, Prezesa Zarządu i CEO Rail Baltica; Witolda Bawora, Członka Zarządu PKP CARGO, Jacka Rutkowskiego, Członka Rady Nadzorczej CARGOTOR Sp. z o.o.; Janusza Górskiego, Wiceprezesa Laude Smart Intermodal SA oraz Jerzego Szmita, Członka Zarządu PKP TELKOL Sp. z o.o.

  Na drugi dzień zaplanowana jest dyskusja panelowa pt. Rozwój przewozów pasażerskich na terenie Polski Wschodniej oraz wizyta studyjna na Dworcu Zachodnim w Olsztynie.

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ