MenuMenu
pl | en
  Raport Kolejowy przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy

  Raport Kolejowy przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy

  Raport Kolejowy przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy

  Raport Kolejowy – jako członek Izby Wydawców Prasy – zobowiązał się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Wydawców Prasy. Czym jest Kodeks i dlaczego jest tak ważny?

  Jak czytamy w Kodeksie, wolna i niezależna prasa jako jedna z najważniejszych instytucji społeczeństwa obywatelskiego jest istotnym środkiem komunikacji społecznej, demokratycznej kontroli, edukacji, upowszechniania kultury, budowania poczucia wspólnoty i tożsamości narodowej, kształtowania opinii oraz wzorów zachowań i postaw obywatelskich. Wydawcy muszą być zatem świadomi, że pełnią misję publiczną.

  Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IWP w 6 listopada 2005 r. Kodeks reguluje m.in. stosunki wydawców z reklamodawcami, zasady publikacji reklam, materiałów promocyjnych i ogłoszeń, relacje pomiędzy wydawcą a redaktor naczelny oraz dziennikarzami, zasady kolportażu i działań promocyjnych.

  Podstawowym celem działania wydawcy – jak możemy przeczytać w Kodeksie – jest zbieranie i dostarczanie odbiorcom wiarygodnych i rzetelnych informacji oraz materiałów ułatwiających funkcjonowanie w otwartym społeczeństwie demokratycznym, a nie tylko osiąganie zysku i powiększanie zasięgu oddziaływania wydawanych tytułów prasowych. Na wydawcach ciąży zatem odpowiedzialność za takie ukształtowanie wzajemnych relacji oraz przyjęcie takich zasad działania, które będą sprzyjały skutecznemu wypełnianiu społecznych funkcji prasy.

  Kodeks podkreśla znaczenie niezależności, odpowiedzialności i wiarygodność prasy, kreowania otwartego i konkurencyjnego rynku, samoregulacji i samokontroli w upowszechnianiu dobrych obyczajów oraz umacniania społecznego zaufania do działalności wydawców i prasy.

  Cały Kodeks jest do wglądu na stronie Izby Wydawców Prasy: www.iwp.pl.

  Dodajmy, że wydawcy niebędący członkami IWP mogą zadeklarować gotowość przestrzegania postanowień Kodeksu Wydawców i poddać się sankcjom z niego wynikającym.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ