MenuMenu
pl | en

  Biuro Izby

  ART.28

  1. Biuro Izby jest aparatem wykonawczym Rady Izby.
  2. Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura Izby, główny księgowy oraz pozostali pracownicy są pracownikami etatowymi Izby.
  3. Umowę o pracę z Dyrektorem Generalnym zawiera, w imieniu Rady, Prezes Izby.
  4. Dyrektor Generalny jest kierownikiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu prawa. 

  ART.28a

  1. Praca w Biurze Izby ma charakter świadczenia odpłatnego wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy i nie wolno łączyć jej z pełnieniem funkcji w żadnym z organów Izby pochodzących z wyboru.

  ART.29

  1. Biuro Izby realizuje zadania Izby, wykonując uchwały Rady. W szczególności Dyrektor Generalny:
   1. składa Radzie Izby sprawozdania z działalności Biura,
   2. opracowuje i przedkłada Radzie projekt planu pracy, Budżetu, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia.
   3. zarządza majątkiem i funduszami Izby.
   4. organizuje i nadzoruje pracę oddziałów terenowych, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Izby.
  2. Regulamin organizacyjny Biura Izby zatwierdza Rada.

  ART.30

  1. Na majątek składają się ruchomości, nieruchomości, składki pieniężne i prawa majątkowe.
  2. Majątek Izby tworzą:
   1. wpływy ze składek członkowskich,
   2. wpływy z darowizn, spadków i zapisów,
   3. wpływy i składki na fundusze celowe,
   4. wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby,
   5. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych,
   6. dotacje,
   7. inne wpływy.
  3. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe, przeznaczone na realizację zadań statutowych.

  ART.31

  1. Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Izba.

  ART.32

  1. Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są: Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura Izby i Główny Księgowy.
  2. Dla skuteczności czynności prawnej, w tym rozporządzeń majątkowych przekraczających zwykły zarząd związany z funkcjonowaniem Izby, to jest regulowaniem należności wynikających z funkcjonowania Izby, uiszczania świadczeń publicznoprawnych i wypłat wynagrodzeń, wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.


  powrót

   Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

   akceptuję czytaj więcej
   grupa MTM | najlepsze strony www