MenuMenu
pl | en

  Cele Izby

  ART.5

  Do celów Izby należy w szczególności:

  1. reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu gospodarczego,
  2. organizowanie pomocy dla członków Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z ich uczestnictwem w życiu gospodarczym kraju,
  3. prowadzenie dla członków Izby działalności informacyjno-edytorskiej z zakresu kolejnictwa,
  4. inicjowanie działalności społeczno kulturalnej oraz socjalnej wśród członków Izby, w celu stworzenia nowych więzi łączących pracowników i pracodawców,
  5. reprezentowanie członków Izby i uczestniczenie w pracach ogólnokrajowych instytucji i organizacji reprezentujących interesy kolejnictwa jako gałęzi gospodarki narodowej
  6. inspirowanie oraz, wychodzenie z inicjatywą legislacyjną, dotyczącą sektora kolejnictwa jak również opiniowanie aktów prawnych z tej dziedziny, przygotowanych przez odpowiednie władze,
  7. tworzenie i współuczestniczenie w ruchach samorządowych środowisk reprezentujących interesy kolejnictwa,
  8. inspirowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej podmiotów związanych z działalnością kolejową,
  9. promowanie wśród członków Izby nowych rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w kolejnictwie oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami zajmującymi się ochrona środowiska naturalnego człowieka,
  10. promowanie członków Izby na krajowych i międzynarodowych targach kolejnictwa,
  11. organizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinach określonych w statucie,
  12. opiniowanie projektów prawnych i norm technicznych,
  13. stwarzanie warunków do równoprawnej konkurencji.

  ART.6

  Izba realizuje swoje cele określone w Statucie i uchwałach organów Izby przez:

  1. współpracę z organami władzy, administracji rządowej i samorządowej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno-organizacyjnymi,
  2. organizowanie szkoleń i doradztwa w zakresie ekonomii, prawa, organizacji, jak również wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
  3. tworzenie warunków do prowadzenia postępowania mediacyjnego i polubownego dla potrzeb członków Izby,
  4. prowadzenie działalności edytorsko – wydawniczej,
  5. tworzenie terenowych, branżowych i środowiskowych struktur Izby oraz jej terenowych oddziałów,
  6. uczestniczenie w przygotowaniu oraz wyrażaniu opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju komunikacji kolejowej w Polsce.


  powrót

   Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

   akceptuję czytaj więcej
   grupa MTM | najlepsze strony www