Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Konferencja „Bezpieczeństwo pasażera na kolei”

                            W dniach 5-6 października  2017 r. odbyła się Konferencja             

             „BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERA NA KOLEI”


               Gdańsk, OSK „FOCUS” ul. Nad Stawem 5

       Celem konferencji była prezentacja zagadnień obejmujących bezpieczeństwo pasażera w przestrzeni publicznej, taborze i infrastrukturze oraz jego komfort na każdym etapie podróży koleją oraz na wszystkich poziomach planowania i wykonania prac (projektowanie, budowa, wyposażenie, utrzymanie i funkcjonowanie).

       W bieżącej perspektywie finansowej UE Spółki GRUPY PKP intensyfikują inwestycje w przyszłe narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo i komfort na wszystkich odcinkach ich działalności publicznej.

       Konferencja miała charakter ogólnopolski i była odpowiednim miejscem na wypracowywanie rozwiązań i procedurz zakresu bezpieczeństwa  na kolei:

 • Bezpieczeństwo w sytuacjach nagłych i nadzwyczajnych
 • Przestrzeń publiczna
 • Granica dworca, linii kolejowej  i pojazdu jako cel właściwej współpracy spółek z GRUPY -  PKP SA  PKP PLK i przewoźnika
 • Peron, infrastruktura i tabor  jako komponent systemu wsparcia logistycznego
 • Wzmocnienie stref bezpieczeństwa
 • Funkcjonalność  systemów
 • Projektowanie infrastruktury dworcowej i stacyjnej
 • Projektowanie i produkcja taboru pasażerskiego
 • Ergonomia w taborze i w budynku
 • Systemy monitoringu na pojazdach oraz w infrastrukturze dworcowej
 • Oprogramowanie śledcze i rozpoznawanie zagrożeń
 • Pierwsza pomoc i powiadamianie na dworcu oraz w podróży
 • Systemy informacji pasażerskiej
 • Systemy informatyczne wspomagające pracę jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Infrastruktura  światłowodowa i radiowa do celów informacyjnych
 • Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych
 • Niepełnosprawni - udogodnienia
 • Współpraca służb

 

 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • UIC – Międzynarodowy Związek Kolei 
 • Straż Ochrony Kolei
 • Komenda Główna Policji
 • Straż Graniczna 

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy:

 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Instytut Kolejnictwa
 • Zarząd PKP S.A.
 • PKP PLK S.A.
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
 • PKP Intercity S.A.
 • Aglomeracyjni i samorządowi przewoźnicy kolejowi

              Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji w formie słuchacza, prezentacji multimedialnej oraz prezentacji produktów i rozwiązań na stoiskach wystawienniczych.

                                                                                                                                            

                         Kontakt: Zbigniew Wiśniewski ; nr tel: 508-500-995 lub e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

I Konferencja „Bezpieczeństwo pasażera na kolei”

Infrastruktura, tabor, systemy

Bezpieczeństwo pasażera na kolei to temat szeroki, bo dotykający tak różnych dziedzin, jak kwestie stricte formalne, infrastruktura, tabor, specyfikacje techniczne, przepisy europejskie, informacja pasażerska czy ogólnie pojmowany komfort podczas podróży.

 

Jest to jedno z najważniejszych, najbardziej kluczowych zagadnień – kolej istnieje dla pasażera i jego satysfakcję, zadowolenie oraz bezpieczeństwo musi zawsze stawiać na pierwszym miejscu. Odpowiadając na potrzeby branży Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję, kompleksowo poruszającą tematykę bezpieczeństwa pasażera na kolei. Konferencja odbyła w dniach 5 – 6 października 2017 r. w Gdańsku.

Uczestników konferencji powitali Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, oraz Maciej Lignowski, Prezes Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

Kompleksowo o bezpieczeństwie

 

Część merytoryczną konferencji rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał dr Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA, który w wystąpieniu pt. „Bezpieczeństwo pasażera na dworcach kolejowych” opowiedział m.in. o działalności Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych oraz Centrum Wsparcia Klienta. Antonowicz podkreślił, że obecnie Polskie Koleje Państwowe mają 238 dworców chronionych, 150 dworców monitorowanych oraz 16 dworców wyposażonych w AED. Wśród form ochrony stosowanych na dworcach kolejowych Antonowicz wymienił: ochronę całodobową jedno- lub wieloosobową, ochronę stałą niecałodobową, ochronę czasową jedno- lub wieloosobową, ochronę pojazdową, zamykanie i otwieranie budynków dworcowych oraz monitoring wizyjny CCTV.

– Bezpieczeństwo na dworcu to również działania inwestycyjne, dzięki którym systematycznie podnoszony jest komfort i odnotowywany jest wzrost poczucia bezpieczeństwa podróżnych – dodał Antonowicz.

Referat wprowadzający, zatytułowany „Metodologiczne i praktyczne relewancje określające bezpieczeństwo kolejowych procesów przewozowych”, wygłosił prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP SA. Następnie głos zabrał Grzegorz Bijok, Naczelnik Wydziału Techniki i Bezpieczeństwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W prezentacji pt. „Dworce kolejowe – dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” Bijok zaznaczył, że bezpieczeństwo na dworcach należy rozpatrywać w dwóch aspektach: ochrony osób i mienia (w tym ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi) oraz bezpieczeństwa użytkowania dla wszystkich grup pasażerów (w tym dostosowanie obiektów dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się). Działania w zakresie dostępności transportu kolejowego obejmują: dostosowanie dworców kolejowych do Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” (TSI PRM), zakup i pozyskiwanie nowego taboru kolejowego oraz modernizację istniejącego taboru, a także modernizację infrastruktury kolejowej.

– Ocenia się, że proces pełnego wdrożenia TSI PRM w Polsce będzie trwał około trzydziestu, czterdziestu lat – podsumował Bijok.

Następny referat przedstawiła dr Magdalena Garlikowska, Kierownik Ośrodka Oceny Bezpieczeństwa w Instytucie Kolejnictwa. Garlikowska podkreśliła, że zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest przedmiotem uwagi wszystkich uczestników rynku kolejowego – władzy ustawodawczej, regulatora rynku, przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, podmiotów uczestniczących w procesach oceny zgodności, w tym producentów i jednostek oceniających zgodność.

– Dzięki podejmowanym działaniom 2014 r. był w tym zakresie przełomowy. Dane pokazują, że liczba zdarzeń od 2011 r. spadła o 25 proc., a liczba poszkodowanych zmniejszyła się o 44 proc. – powiedziała Garlikowska.

 

Bezpieczeństwo a infrastruktura

 

Moderatorem pierwszego z poświęconych infrastrukturze panelów był Jerzy Kassolik, Dyrektor ds. Infrastruktury PKP SKM w Trójmieście. W ramach panelu wystąpili: Marek Toczko, Ekspert Monolit Sp. z o.o. – Hitachi Data Systems („Tworzenie inteligentnych systemów transportowych przy pomocy rozwiązań Hitachi”), Marcin Tyczyński i Adam Stanisz z PKP SKM w Trójmieście („Projekt – budowa integrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejska w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”), Sławomir Jasiński, Prezes Zarządu Rail-Mil Copmuters Sp. z o.o. Sp. k. („Prezentacja obszaru działań Spółki Rail-Mil Computers”) oraz Michał Piechulek, Dyrektor Biura Projektów BKT Elektronik Sp. z o.o. („Teleinformatyczne systemy transmisji danych w systemach bezpieczeństwa i informacji podróżnych”).

Drugi panel był moderowany przez Katarzynę Kullig, Naczelnika PKP SKM W Trójmieście. W tym panelu o znaczeniu informacji pasażerskiej opowiedziała Bernadeta Woroch z Biura Wydziału PKP PLK. Woroch zaprezentowała szczegóły związane z powstaniem i funkcjonowaniem Centralnego Systemu Informacji Pasażerskiej (CSIP) oraz Portalu Pasażera (PP), czyli autorskich rozwiązań przygotowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe z myślą o wygodzie pasażerów. Kolejny prelegent z PKP PLK, Marcin Zabrzewski z Biura Automatyki i Telekomunikcji, przedstawił prezentację pt. „Zasady zabezpieczania ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych obowiązujących na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK”. Następnie Barbara Boczkowska, Naczelnik Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej PKP Polskich Linii Kolejowych, przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pasażera na stacjach pasażerskich i wykazała, jak olbrzymie znaczenie ma odpowiednie zaprojektowanie stacji i poszczególnych jej elementów: małej architektury, wiat peronowych, układów komunikacyjnych, piktogramów, informacji pasażerskiej oraz słupków SOS.

W drugim panelu o bezpieczeństwie pasażera na kolei w kontekście infrastruktury mówili także: Sales Manager Alicja Strzemieczna, Advantech Poland Sp. z o.o. („Zintegrowany system kontroli i nadzoru na kolei”), Kierownik Dariusz Ziółkowski, Technokabel SA („Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych w infrastrukturze kolejowej”), Kierownik Sekcji Klientów Kluczowych Przemysław Steiner, Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliżka Sp. z o.o. („Systemy bezpieczeństwa pożarowego i antywłamaniowego na linii 250 – stan obecny i możliwości rozbudowy”).

 

Tabor: projektowanie, budowa, utrzymanie

 

– Temat bezpieczeństwa pasażera należy rozpatrywać bardzo szeroko – podkreślił następny prelegent, Grzegorz Misiura, Naczelnik Wydziału z PKP Intercity SA.

Misiura zauważył, że z jednej strony można mówić o bezpieczeństwie technicznym, obejmującym stałe doskonalenie, aktualizację oraz weryfikację funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), a także nadzór nad zgodnością działań spółki z wymaganiami i procedurami SMS. Z drugiej strony mamy zaś bezpieczeństwo materialno-osobowe, obejmujące opracowanie kompleksowych założeń w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, ich implementację oraz nadzór i kontrolę wdrożenia poszczególnych elementów. PKP Intercity prowadzi szereg działań, mających zapewnić pasażerom oba te rodzaje bezpieczeństwa.

O bezpieczeństwie pasażera w pojazdach mówili przedstawiciele dwóch przewoźników samorządowych: Dyrektor Biura Eksploatacyjno-Technicznego  Kolei Mazowieckich Piotr Wakuła („Systemy bezpieczeństwa w taborze Spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.”) oraz Członek Zarządu Andrzej Wasilewski i Naczelnik Wydziału Transportu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Mariusz Nowakowski („Bezpieczeństwo i komfort pasażerów kolejowych ŁKA”). Adam Smyczyński, Ekspert Biura Informatyki PKP PLK, przedstawił doświadczenia zarządcy infrastruktury we wdrażaniu Rejestru Infrastruktury w Polsce z uwzględnieniem przyszłych korzyści dla eksploatacji taboru, a Karol Gruszka z Biura Automatyki i Telekomunikacji mówił o ERTMS – systemie bezpiecznej kontroli jazdy pociągu. Adrian Bera, Business Development Manager z SSK Rail Sp. z o.o., przybliżył zebranym sprawdzone metody podnoszenia bezpieczeństwa w transporcie publicznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, z kolei Grzegorz Dokurno, właściciel Max Harter s.c., opowiedział o bezpieczeństwie kardiologicznym pasażerów i załóg. Moderatorem panelu był Sławomir Pipke, Dyrektor ds. eksploatacji PKP SKM w Trójmieście.

 

Europejskie standardy systemów bezpieczeństwa

 

Ostatni panel otworzyło wystąpienie Sławomira Pipke z PKP SKM w Trójmieście. W swojej prezentacji Pipke mówił o sprawności systemów bezpieczeństwa w eksploatowanym taborze.

– Dziś jesteśmy nowoczesną spółką przewozową, która w ramach założonej strategii daje ludziom swobodę przemieszczania się, a także zapewnia szybką, pewną i bezpieczną podróż do celu. Zadowolenie i satysfakcja naszych klientów jest dla nas podstawowym źródłem sukcesu – podkreślił Pipke. – Jako przewoźnik jesteśmy świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pasażerów, dlatego kładziemy ogromny nacisk na utrzymanie zastosowanych systemów bezpieczeństwa w eksploatowanych pojazdach kolejowych. Ponadto rozwój i doskonalenie tych systemów postrzegamy jako jeden z priorytetów podnoszenia poziomu bezpieczeństwa realizowanych usług.

Następnie głos zabrali przedstawiciele producentów taboru. Mariusz Gorczyński, Starszy specjalista ds. wzornictwa w firmie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, mówił o korelacji pomiędzy bezpieczeństwem a ukształtowaniem kabiny maszynisty. Później Łukasz Basiaga, Kierownik Działu w NEWAG SA, opowiedział uczestnikom konferencji o systemach bezpieczeństwa w pojazdach Impuls. Panel i konferencję zamknęły wystąpienia nadkomisarza Magdaleny Sroki z Sztabu Policji KWP Gdańsk („Współdziałanie Policji i SOK w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych”) oraz zastępcy komendanta Komendy Regionalnej w Gdańsku Bartłomieja Drobotowicza ze Straży Ochrony Kolei („Rola Straży Ochrony Kolei w procesie zapewniania bezpieczeństwa w przestrzenie publicznej na obszarach kolejowych”. Moderatorem panelu był rzecznik prasowy PKP SKM w Trójmieście Tomasz Złotoś.

Konferencji towarzyszyły stoiska wystawiennicze. Złoty partnerem wydarzenia były firmy: SSK Rail Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe RAJBUD Sp. z o.o., Monolit IT Sp. z o.o., Hitachi Data Systems, Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp. k. Brązowi partnerzy to: Zakład Usługowo-Handlowy TOREX oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.

Duże zainteresowanie uczestników, żywe dyskusje i mnogość prezentacji potwierdziły, jak ważny i istotny jest temat bezpieczeństwa pasażera na kolei. To z pewnością nie ostatnia tego typu konferencja organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

 

Zawartość tej strony jest chroniona hasłem!
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
telefon: +48 52 324 93 80
faks: +48 52 331 25 30

NIP 967 10 47 950
KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
Regon 092 454 672
Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

 


 

Dyrektor Generalny
Adam Musiał
tel.: 52 324 93 80
a.musial@izbakolei.pl

Dyrektor
Dorota Markiewicz
tel.: 52 324 93 80
d.markiewicz@izbakolei.pl

Sekretariat
Ewa Lewandowska
tel.: 52 324 93 80
tel.: 515 454 183
sekretariat@izbakolei.pl

Sekretariat
Sylwia Piechocka
tel.: 52 324 93 80
tel.: 577 317 911
sekretariat1@izbakolei.pl

Sekretariat
Karolina Mazurek-Ligowska
tel.: 52 324 93 80
sekretariat1@izbakolei.pl

Manager
Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

Manager
Zbigniew Wiśniewski
tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
Radosław Karwicki
tel.: 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Anna Modrzejewska
tel.: 501 797 551
a.modrzejewska@izbakolei.pl

Specjalista ds. Marketingu
Edyta Studzińska
tel.: 500 474 832
e.studzinska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Justyna Bartczak
tel.: 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Katarzyna Umińska
tel.: 508 603 310
k.uminska@izbakolei.pl

Pracownik Redakcji
Lena Szuster
tel.: 536 712 192
l.szuster@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Karolina Karólczak-Morawska
tel.: 508 501 012
k.karolczak@izbakolei.pl

Asystentka / Handlowiec
Monika Olszewska
tel.: 534 577 822
m.olszewska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Rafał Hinc
tel.: 577 337 624
r.hinc@izbakolei.pl

Księgowość
Anna Tomaszewska
tel.: 508 501 092
ksiegowosc@izbakolei.pl

grupa MTMdesign: