Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Konferencja naukowo-techniczna „Logistyka i technologie robót kolejowych”

 

I Konferencja naukowo-techniczna

„LOGISTYKA I TECHNOLOGIE ROBÓT KOLEJOWYCH”

odbyła się w dniach 21-22 czerwca  2017r. w Centrum Konferencyjnym  FALENTY w Raszynie

               Konferencja organizowana we współpracy z Biurem Dróg Kolejowych oraz Spółkami zależnymi.

 

                Celem konferencji  była prezentacja najnowszych rozwiązań i technik  w zakresie logistyki i technologii robót kolejowych oraz wymiana doświadczeń i praktyk  pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego na kolei : narodowego zarządcy infrastruktury, projektantów, generalnych wykonawców i podwykonawców prac torowych, producentów sprzętu i maszyn oraz organizatorów dostaw szyn, podkładów, tłucznia i rozjazdów.

Identyfikacja potrzeb rynku robót torowych poprzez dobór odpowiednich materiałów, kwalifikacji pracowników, dobór odpowiednich narzędzi i maszyn oraz ustalenie optymalnej kolejności realizacji poszczególnych operacji procesu technologicznego.

Propagowanie mechanizacji jako sposobu zwiększenia wydajności i skrócenie czasu wykonywania robót wpływającego na obniżenie czasu zamknięcia torów oraz zastąpienie ciężkiej pracy fizycznej człowieka, pracą maszyn.         

Zakres tematyczny:

 • Technologie robót kolejowych
 • Specyfika remontów, modernizacji i napraw
 • Szczególne rygory technologiczne budowania toru w świetle Id114
 • Parametry techniczno-eksploatacyjne w poszczególnych fazach robót
 • Reprofilacja szyn i inne roboty wysokospecjalistyczne
 • Harmonogramowanie dostaw, robót i odbiorów (zarzadzanie zmianą)
 • Praktyki postępowania z szynami (huty, zgrzewalnie, składowanie oraz transport i rozładunek)
 • Rozwój narzędzi wspomagających (mała mechanizacja)
 • Maszyny torowe i dwudrogowe – cechy, dostępność i przeznaczenie oraz dopuszczenie
 • Serwisowanie maszyn i narzędzi w procesie budowy i utrzymania
 • Regeneracja

 

Ze szczebla Centrali Spółki PKP PLK SA udział w konferencji wzieli przedstawiciele biur :

 • DRÓG KOLEJOWYCH, ENERGETYKI, CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI, CENTRALNEGO BIURA ZAMÓWIEŃ
 • CENTRUM DIAGNOSTYKI
 • ZAKŁADU MASZYN TOROWYCH
 • oraz Spółki zależne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. :
  • DOLKOM Sp. z o.o.  Wrocław
  • ZRK-DOM Sp. z o.o. Poznań
  • PPM-T Sp. z o.o. Gdańsk
  • PNUiK Sp. z o.o. Kraków

Ze szczebla Zakładów Linii Kolejowych (IZ) – Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektorów ZLK

 

Kontakt: Zbigniew Wiśniewski tel: 508 500 995 email: z.wisniewski@izbakolei.pl

RELACJA

____________________________________________________________________________________

 

Logistyka i technologie kolejowych

Pierwsza taka konferencja na rynku kolejowym

 

Tematyka robót kolejowych, logistyki, zaopatrzenia, technologii wykorzystywanych w utrzymaniu systemu torowego, choć tak istotna i stojąca u podstaw sprawnego funkcjonowania całego transportu szynowego, nie była to tej pory szeroko i kompleksowo omawiana na forum publicznym. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała I konferencję naukowo-techniczną „Logistyka i technologie robót kolejowych”.

Konferencja odbyła się w dniach 21–22 czerwca 2017 r. w Raszynie i zgromadziła blisko dwustu uczestników, przedstawicieli Zarządu, Biura Dróg Kolejowych, Biura Energetyki, Biura Logistyki, Centrum Realizacji Inwestycji i Zakładu Maszyn Torowych PKP Polskich Linii Kolejowych SA, cztery spółki zależne PKP PLK SA i pięćdziesiąt cztery firmy komercyjne, dostarczające technologię, logistykę i maszyny do prac torowych.

Konferencję z ramienia organizatora, Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, otworzyli dyrektor generalny Adam Musiał i dyrektor Dorota Markiewicz. Po powitaniu gości i omówieniu tematyki konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatu nowej firmie członkowskiej Izby – IOW SERVICE Sp. z o.o.

Następnie głos zabrał dr inż. Andrzej Massel, zastępca dyrektora ds. studiów i projektów badawczych w Instytucie Kolejnictwa. W prelekcji pt. „Uwarunkowania eksploatacyjne budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury kolejowej w Polsce” omówił rynek krajowych przewozów pasażerskich i towarowych, wykorzystanie i stan infrastruktury kolejowej oraz wpływ modernizacyjnych na ofertę przewozową. Podkreślił, że na wzrost liczby przewiezionych pasażerów (o 8,7 proc. w ciągu dwóch ostatnich lat) wpłynęły m.in. takie czynniki, jak realizacja inwestycji infrastrukturalnych i zwiększenie zakresu prac remontowych, odnowa taboru oraz modernizacja obiektów dworcowych.

– W ostatnich latach oferta kolei została uatrakcyjniona, a przewozy wzrosły – zaznaczył Messel. – Nie możemy dopuścić do ponownej utraty pasażerów na rzecz innych środków transportu. Dlatego procesy inwestycyjne, acz konieczne, powinny pełnić rolę służebną wobec potrzeb przewozowych. Konieczne jest minimalizowanie negatywnego wpływu robót inwestycyjnych i remontowych na prowadzenie ruchu.

Konferencja została podzielona na sesje tematyczne, gospodarzem pierwszej z nich było Biuro Dróg Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Jego przedstawiciele, Krzysztof Szafrański i Rafał Frączek, przybliżyli zebranym wybrane aspekty budowy toru według instrukcji Id-114, m.in. kierunki nowelizacji (zobowiązanie do opracowania Karty Montażu Toru Bezstykowego, ustanowienie technologii wzorcowych ostatecznego montażu toru bezstykowego z użyciem zgrzewarek i dłużek zgrzewanych stacjonarnie), wymagania technologii i logistyki dotyczące rozjazdów oraz wymagania logistyczne wobec szyn długich. Kolejnym prelegentem był dr inż. Zbigniew Kędra z Katedry Transportu Szynowego Politechniki Gdańskiej. W prezentacji pt. „Regulacja sił podłużnych w torze bezstykowym. Studium przypadków” Kędra na konkretnych przykładach omówił proces technologiczny, którego celem jest dostosowanie toru bezstykowego do wymaganej temperatury neutralnej. Celem regulacji, jak podkreślił, może być: wyrównanie, obniżenie lub podniesienie wartości temperatury neutralnej na określonej długości toru bezstykowego. Regulacja sił podłużnych może być wykonana przy użyciu jednej z trzech metod: swobodnego wyrównywania, metody termicznej oraz naciągu. Podsumowując swoje wystąpienie Kędra zaznaczył, że istnieje potrzeba i konieczność opracowania WTWiO regulacji sił podłużnych w torze bezstykowym. Sesję pierwszą zamknęło wystąpienie Ivana Dymitrova oraz Martina Holy’ego, przedstawicieli firmy SKANSKA SA, którzy omówili technologię montażu toru bezstykowego na przykładzie kolei słowackich.

Gospodarzem drugiej sesji było przedsiębiorstwo DOLKOM Sp. z o.o., spółka zależna PKP PLK SA. Prelegenci DOLKOM szeroko omówili zagadnienia elektronicznego rejestratora parametrów zgrzewania szyn zabudowanego na głowicy K355 oraz modernizację układów zgrzewających na zgrzewarce szyn typu PRSM3. W ramach sesji odbyła się także dyskusja nt. torów bezstykowych i zgrzewania.

Sesję trzecią otworzyło wystąpienie Waldemara Krakowiaka i Rafała Frączka z Biura Logistyki i Biura Dróg Kolejowych PLK. Ich prelekcja, zatytułowana „Uszkodzenia długich szyn możliwe w procesach logistycznych i budowlanych”, dowiodła, że od czasów przedsiębiorstwa PKP system dostaw i rozładunku szyn nie był istotnie ulepszany. Prawidłowe traktowanie szyn powinno obejmować szereg działań, np. wykorzystanie zgrzewalni stacjonarnych jako magazynów przejściowych i źródła nowoczesnych technologii rozładunkowych, a także trwałe ujednolicenie wymagań standardowych, WTWiO oraz SIWZ. Zmiany wprowadzane przez PLK będą stopniowo wchodzić w życie, jednak do czasu ich pełnego zaimplementowania – jak podkreślili Krakowiak i Frączek – prawidłowe traktowanie szyn pozostaje obowiązkiem uczestników procesu budowlanego na każdej budowie. W sesji trzeciej uczestnicy wysłuchali także wystąpień Adama Janika i Jana Kaczmarka z Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie („Zgrzewanie szyn jako ogniwo łańcucha dostaw szyn – doświadczenia PKP”), Zbigniewa Marca i Marcina Szewczyka z Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. („System EMD do rozładunku szyn długich”), Michała Domańskiego z VOSSLOH RAIL SERVICES GmbH („System dostaw szyn długich na przykładzie kolei niemieckich) oraz Tomasza Cieśli z ArcelorMittal Poland SA („Wybrane aspekty logistyki szyn długich”). Sesję zakończyła dyskusja na temat systemu dostaw szyn i zgrzewania.

Wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Antoni Jasiński, członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, otworzył sesję czwartą. Następnie głos zabrał Eugeniusz Dąbek  z Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu Dąbek skupił się na tematyce rozjazdów blokowych i żurawi kolejowych.

– Zabudowa blokowa to na doświadczonych kolejach zachodnich prawie standard – powiedział Dąbek. – W Polsce prowadzone były wymiany blokowe z przewożeniem zmontowanych i odebranych u producenta rozjazdów, jednak działania te miały charakter incydentalny. Dopiero wprowadzenie w 2016 r. instrukcji Id-114, zgodnie z którą każdy nowozabudowywany rozjazd, o dopuszczalnej prędkość jazdy do 120 km/h lub więcej, powinien być transportowany, rozładowywany i zabudowywany w zmontowanych blokach krzyżownicy, zwrotnicy i szyn łączących, zmieniło charakter planowania prac rozjazdowych.

Krzysztof Niemiec z TRACK TEC SA również zajął się wybranymi aspektami blokowej logistyki rozjazdów, a Stanisław Maszczyński i Permyakov Mikhail z KIROW GmbH/MASRAL P.P. opowiedzieli o zastosowaniu kolejowych żurawi KIROW w budownictwie torowisk oraz ratownictwie. Kompleksowe podejście do przęsłowej technologii transportu i zabudowy rozjazdów kolejowych było tematem prezentacji Remigiusza Tytuły z Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” Sp. z o.o., z kolei Paweł Pazdro i Mariusz Ossowski z Voestalpine Railway System Polska Sp. z o.o. zajęli się logistyką dostaw rozjazdów i szyn. Prezentacje podsumowała dyskusja na temat blokowego transportu i zabudowy rozjazdów.

Gospodarzem piątej sesji było Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Przedstawiciele Centrum, Tomasz Bobrowski i Cezary Cały, skupili się na przedstawieniu doświadczeń z badań audytorskich na budowach i w zakładach. Prelegenci omówili role, cele i korzyści wynikające z działalności Wydziału Technologii i Laboratorium. Zadaniem wyżej wymienionej komórki jest, jak zaznaczyli, wsparcie procesu inwestycyjnego, m.in. przez wizytacje w Biurze Budowy i/lub Inżyniera, wizytacje laboratoriów, wytwórni i kopalń, wizytacje na budowie, udział w komisjach odbiorowych, w komisjach przeglądu w okresie wad i usterek, udział wraz z Personelem Inżyniera w badaniach Wykonawcy, wykonywanie badań laboratoryjnych, a także opracowywanie oraz analiza wyników. W sesji wystąpili także Michał Migdal i Elżbieta Olszewska z Biura Dróg Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych SA („Wybrane aspekty wprowadzania do obrotu produktów stosowanych w budownictwie kolejowym”) oraz dr inż. Marcin Kowalski z GRAW PUT Sp. z o.o. („Nowoczesne technologie inercyjne w odbiorach prac towarowych”). Sesję i pierwszy dzień konferencji zamknęła dyskusja dotycząca zarządzania jakością.

Drugi dzień konferencji otworzyły wystąpienia zgrupowane w sesji tematycznej „Innowacje i wspomaganie zarządzania projektami infrastrukturalnymi”. Sebastian Motyl z Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zapoznał uczestników z technologią BIM w infrastrukturze kolejowej. O technologii BIM mówił także Jakub Kulig z firmy Graitec Sp. z o.o.

W sesji siódmej wystąpił Marek Kałas z Biura Energetyki PKP Polskich Linii Kolejowych SA. W  swojej prelekcji Kałas przedstawił różnorodność kolejowej infrastruktury energetycznej (sieć trakcyjna, urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów, oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych, ochrona przeciwnapięciowa) oraz parku maszynowego, który zapewnia utrzymanie kolejowej infrastruktury energetycznej (pociągi sieciowe, samochody dostawcze, drezyny kolejowe, pojazdy i maszyny umożliwiające prace na wysokościach, pojazdy dwutorowe, urządzenia i mierniki). Następnie wskazał długoterminowe kierunki rozwoju branży energetycznej, omówił rolę spółek zależnych w utrzymaniu kolejowej infrastruktury energetycznej, czas wykonywania i różne płaszczyzny procesu utrzymania oraz wyzwania, stojące przez zarządcami kolejowej infrastruktury energetycznej (geotermika, fotowoltaika, zaawansowane układy sterowania urządzeniami elektroenergetycznymi).

– Wszystkie te aspekty – powiedział na koniec – powinny być uwzględnione w procesie utrzymania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Tylko szerokie spojrzenie na zagadnienie umożliwi skuteczną realizację usług utrzymaniowych i zapewnienie bezawaryjnej pracy urządzeń elektroenergetycznych.

Ostatnia, ósma sesja skupiła się na zagadnieniach związanych z pociągami sieciowymi oraz urządzeniami wykorzystywanymi dla potrzeb infrastruktury. Zbigniew Szymański i Wiesław Mąka z ZRK-DOM Sp. z o.o. przybliżyli uczestnikom konferencji wykorzystanie pociągów sieciowych w pracach utrzymaniowych. Później głos zabrali przedstawiciele Biura Dróg Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Mariusz Szymański i Robert Tomański, którzy skupili się na problematyce zakupu maszyn i sprzętu dla diagnostyki i robót utrzymania. Przedstawili zrealizowane w 2016 r. zakupy pojazdów oraz zapowiedzieli, że w najbliższym czasie dla Centrum Diagnostyki w ramach POIiŚ 2014–2020 zostaną przygotowane postępowania na specjalistyczny pojazd dwudrogowy do inspekcji obiektów inżynieryjnych i mobilne laboratorium badań dynamicznych. W ramach środków własnych zakupione zostaną również urządzenia do defektoskopowego ciągłego badania szyn metodą ultradźwiękową.

– Obniżenie kosztów eksploatacyjnych, uzyskanie oszczędności ekonomicznych, efektywniejsze wykorzystanie sprzętu technicznego, nowoczesny sprzęt spełniający normy europejskie – to są korzyści wynikające z zakupu nowoczesnego sprzętu technicznego – podkreślili Szymański i Tomański.

W sesji prelekcje zaprezentowali także: Stanisław Miszczyk z Zakładu Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. („Technologie robót budowlanych i utrzymaniowych przy użyciu innowacyjnej maszyny dwudrogowej HUDDIG 1260”) oraz Jerzy Siba z BOGUCKI ENGINEERING Sp.K. („Nowoczesna metoda mobilnej reprofilacji szyn metodą frezowania”). Konferencję zamknęła dyskusja na temat energetyki na kolei.

Duże zainteresowanie uczestników, żywe reakcje i merytoryczne dyskusje potwierdziły, jak bardzo potrzebna jest konferencja kompleksowo skupiająca się na zagadnieniach torów i rozjazdów bezstykowych, modernizacji maszyn i sprzętu, logistyki dostaw szyn długich, rozjazdów blokowych i żurawi kolejowych, zarządzania jakością na budowach inwestycyjnych i w zakładach produkcyjnych czy utrzymania kolejowej infrastruktury energetycznej. Wnioski wyniesione z konferencji na pewno przyczynią się do efektywniejszego rozwoju całego systemu kolejowego.

Konferencja „Logistyka i technologia robót kolejowych” na pewno nie jest ostatnią tego typu inicjatywą Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

 

FOTORELACJA 2017

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                      

Zawartość tej strony jest chroniona hasłem!
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
telefon: +48 52 324 93 80
faks: +48 52 331 25 30

NIP 967 10 47 950
KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
Regon 092 454 672
Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

 


 

Dyrektor Generalny
Adam Musiał
tel.: 52 324 93 80
a.musial@izbakolei.pl

Dyrektor
Dorota Markiewicz
tel.: 52 324 93 80
d.markiewicz@izbakolei.pl

Sekretariat
Ewa Lewandowska
tel.: 52 324 93 80
tel.: 515 454 183
sekretariat@izbakolei.pl

Sekretariat
Sylwia Piechocka
tel.: 52 324 93 80
tel.: 577 317 911
sekretariat1@izbakolei.pl

Sekretariat
Karolina Mazurek-Ligowska
tel.: 52 324 93 80
sekretariat1@izbakolei.pl

Manager
Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

Manager
Zbigniew Wiśniewski
tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
Radosław Karwicki
tel.: 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Anna Modrzejewska
tel.: 501 797 551
a.modrzejewska@izbakolei.pl

Specjalista ds. Marketingu
Edyta Studzińska
tel.: 500 474 832
e.studzinska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Justyna Bartczak
tel.: 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Katarzyna Umińska
tel.: 508 603 310
k.uminska@izbakolei.pl

Pracownik Redakcji
Lena Szuster
tel.: 536 712 192
l.szuster@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Karolina Karólczak-Morawska
tel.: 508 501 012
k.karolczak@izbakolei.pl

Asystentka / Handlowiec
Monika Olszewska
tel.: 534 577 822
m.olszewska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Rafał Hinc
tel.: 577 337 624
r.hinc@izbakolei.pl

Księgowość
Anna Tomaszewska
tel.: 508 501 092
ksiegowosc@izbakolei.pl

grupa MTMdesign: