MenuMenu
pl | en
  III Konferencja "BEZPIECZEŃSTWO NA KOLEI"2021-12-01 - 2021-12-31

  III Konferencja "Bezpieczeństwo na Kolei"

  odbędzie się w grudniu 2021 r. 

  Więcej informacji wkrótce

   

  Zbigniew Wiśniewski

  Zbigniew Wiśniewski
  tel: 508 500 995
  e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

  Zapraszamy na stronę konferencji

  RELACJA 2019


  Bezpieczny transport kolejowy – bezpieczeństwo nas wszystkich.
  II Konferencja „Bezpieczeństwo na kolei”

  Po raz drugi Polska Izba Kolei zorganizowała konferencję na temat bezpieczeństwa na kolei. Szeroki temat pozwolił na przygotowanie 5 bloków tematycznych, poruszających najbardziej aktualne zagadnienia wpływające na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i pasażerów.

  Dwudniowa konferencja odbyła się w dniach 5-6 grudnia w gdyńskim Centrum Konferencyjnym „Nadmorski”. Prawie 150 uczestników dyskutowało i dzieliło się wnioskami dotyczącymi wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstw kolejowych. Goście zapoznali się z m.in. funkcjonującymi na rynku systemami, rozwiązaniami i technologiami gwarantującymi bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz zarządzaniem ryzykiem, ochroną danych i obroną przed cyberatakami.

  Konferencję otworzyli Adam Musiał, Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Podczas inauguracji obrad głos zabrali zaproszeni goście. Pierwsze wystąpienie pt. „Bezpieczeństwo Transportu Kolejowego” zaprezentował Grzegorz Bijok, Dyrektor Oddziału Terenowego UTK w Gdańsku, obejmującego trzy województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Zwrócił w nim uwagę, że bezpieczeństwo kolejowe zaczyna się od świadomości kultury bezpieczeństwa, czyli postrzegania jej jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, co znajduje obicie w dokumentach np. systemach zarządzania poszczególnych podmiotów. To również wyznaczenie i akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną pracą w obszarze kolejowym. Dalej wskazał m.in. wyzwania w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego. Poza kwestiami dobrze znanymi, jak kradzieże i dewastacje infrastruktury czy związanymi z warunkami atmosferycznymi i środowiskiem, konieczna jest odpowiedź na zagrożenia obecnych czasów, czyli terroryzm i cyberbezpieczeństwo.

  Benedykt Kugielski, Członek Stały Komisji Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wygłosił prelekcję „Rola i zadania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych po zmianach legislacyjnych”. Najistotniejsza zmiana z 30 sierpnia 2019 r. dotycząca Komisji odniosła się do jej pracodawcy. W miejsce Ministerstwa Infrastruktury stało się nim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  „Cyberbezpieczeństwo na kolei. Budowanie współpracy w kontekście sektorowego ISAC.”, ten aktualny temat omówił Juliusz Brzostek, Dyrektor Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK Państwowy Instytut Badawczy. Formuła ISAC, czyli Centrum Wymiany i Analizy Informacji umożliwia nawiązanie współpracy sektorowej wspierającej cyberbezpieczeństwo, gromadzenie wiedzy na temat aktualnych zagrożeń i ryzyka. NASK aktywnie wspiera powstawanie i rozwój takich struktur.

  W kontekście tego samego tematu Ewa Wilińska reprezentująca Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Biurze Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Infrastruktury omówiła stan cyberbezpieczeństwa kolei w Unii Europejskiej, prezentując wnioski ze spotkania w Komisji Europejskiej.

  W pierwszych warsztatach dotyczących cyberbezpieczeństwa w sektorze kolejowym, które odbyły się 14 października 2019 r. w Brukseli, wzięło udział 85 delegatów reprezentujących kolejowe władze europejskie i krajowe oraz przemysł kolejowy. Celem spotkania było podsumowanie wdrażania unijnych dyrektyw, bieżących inicjatyw i dyskusja o kolejnych działaniach w sferze bezpieczeństwa cybernetycznego. Jak podkreślono podczas prezentacji, Polska na tle innych państw członkowskich wypada bardzo dobrze.

  W trakcie konferencji dokonano wręczenia certyfikatu przystąpienia w poczet firm członkowskich spółce The Binder Consulting. Jej przedmiotem działalności jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

  Agenda konferencji została podzielona na bloki tematyczne, podczas nich eksperci i specjaliści w danej dziedzinie, prezentowali najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące branży kolejowej. Pierwszego dnia poruszone tematy skupiły się wokół trzech zagadnień:

  1. Bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej

  2. Bezpieczeństwo pojazdów szynowych

  3. Cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo danych

  Zorganizowany w ramach konferencji panel dyskusyjny nosił nazwę „Bezpieczny transport kolejowy”, a jego moderatorem był Adam Musiał, Redaktor Naczelny Raportu Kolejowego. W jego temacie wypowiedzieli się zaproszeni goście:

  • Juliusz Brzostek (Dyrektor, Pion Centrum Cyberbezoieczeństwa, NASK PIB) odnosząc się do cyberbezpieczeństwa, wskazał, że w tej sferze liczba zagrożeń i osób podejmujących działania przestępcze wzrasta, jednak z drugiej strony pojawiają się regulacje, dobre praktyki, rośnie kooperacja i współpraca. Ponadto zachęcał pomioty, które nie zostały wskazane jako operatorzy kluczowi, do brania udziału w inicjatywach ISAC, traktując tego rodzaju działalność jako tzw. dobre praktyki.

  • Robert Milewski (Dyrektor, Biuro Centrum Kompetencyjne Bezpieczeństwa IT, PKP Informatyka Sp. z o.o.) za największe wyzwanie dla wszystkich spółek kolejowych w sferze cyberbezpieczeństwa uznał zatrzymanie wysokiej klasy specjalistów na kolei.

  • Mariusz Łuszcz (Dyrektor, Biuro Informatyki, PKP Intercity SA) powiedział, że bezpieczeństwo jest procesem ciągłym, zmienia się technologia, wymagania i kolej, jednak w tej sferze dzieje się dużo pozytywnego, a z punktu widzenia spółki PKP Intercity poziom bezpieczeństwa wzrasta. Jeśli trzeba wymienić elementy, które powodują ryzyko w sferze bezpieczeństwa cyfrowego wymienił czynnik ludzki i zagrożenia wynikające z rosnącej liczby urządzeń elektronicznych, w które doposażany jest tabor.

  • Karol Gruszka (Ekspert ERTMS/ETCS, Biuro Automatyki i Telekomunikacji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA) odniósł się do systemu ERTMS/ETCS, który jest dosyć nowy, ale jak zaznaczył bardzo ważny dla kolei w Polsce. Z jednej strony wspomaga pracę maszynisty, a z drugiej umożliwia nadzór and jego pracą, czyli w przypadkach koniecznych powoduje ograniczenie prędkości lub zatrzymania pojazdu. System z innymi elementami infrastruktury kolejowej, może powodować zwiększenie pewnych parametrów linii, jak przepustowość czy zwiększenie prędkości.

  • Michał Zagalski (Dyrektor, Projektu Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, PKP SA) pochwalił się, że statystyki policyjne skazują spadek przestępstw na terenach kolejowych o ponad 83%. Jest to wynik współpracy między wszystkimi spółkami kolejowymi, a służbami mundurowymi. Wszystkie nowe dworce i te modernizowane są wyposażane w nowoczesne systemy zabezpieczenia technicznego, które informują o zagrożeniu, nie dopuszczają do jego powstania lub ewentualnie minimalizują szkodliwe skutki.

  • Sławomir Pipke (Dyrektor ds. eksploatacji, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.) zaznaczył, iż problemem ciągle są dewastacje, ponieważ trudniej złapać ich sprawców. W przypadku ujęcia przestępców kary są zbyt niskie, polskie prawo nie karze odpowiednio wykroczeń i często kończy się na niskiej szkodliwości społecznej czynów. Najbardziej uciążliwe i kosztowne to dewastacje typu graffiti. Patrząc rokrocznie to ich ilość de facto spadła, ale koszt ich usuwania wzrósł dwukrotnie i dalej rośnie.

  • Łukasz Lubera (Naczelnik/Pełnomocnik SMS, PKP CARGO SA) odnoście procedur i instrukcji jakie w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wdrożyła spółka, powiedział, że PKP CARGO to nie tylko przewozy towarowe, to też przewozy pasażerskie i usługi trakcyjne, przez co ilość zdefiniowanych zagrożeń jest bardzo duża. Wdrażając SMS w 2009 r. byliśmy pionierami na rynku polskim, cały czas staramy się doskonalić system, podejmować inicjatywy, szerzyć kulturę bezpieczeństwa, podnosić świadomość naszych pracowników.

  Dzień wypełniony prelekcjami, prezentacjami i dyskusjami, zakończył pokaz działań połączonych grup interwencyjnych SOK – Policja.

  Drugiego dnia konferencji miały miejsce dwa kolejne bloki tematyczne. W części poświęconej zagrożeniom kryminalnym w transporcie kolejowym i monitoringowi na dworcach, reprezentujący Komendę Główną Policji nadkomisarz Arkadiusz Walendowski, przedstawił działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Z kolei Michał Zagalski, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych PKP SA, skupił się na kompetencjach CBDK i koordynacji działań służb oraz spółek kolejowych na obszarach kolejowych i w pociągach. Grzegorz Przysiężny, Komendant SOK SKM w Trójmieście, zaprezentował działania swojej służby na podległym obszarze oraz zajął się kwestią stosowanych środków i systemów bezpieczeństwa w taborze i infrastrukturze. Drugi blok dotyczył bezpieczeństwa ruchu kolejowego, systemów sterowania, łączności i detekcji. W tym temacie swoje wystąpienia odbyli m.in. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK SA Włodzimierz Kiełczyński, Naczelnik/Pełnomocnik SMS w PKP CARGO SA Łukasz Lubera oraz Naczelnik Wydziału Diagnostyki Systemów w Biurze Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK SA.

  W trakcie konferencji odbyła się II Wystawa Rozwiązań i Urządzeń „Bezpieczna Kolej”. Swoje ekspozycje mieli członkowi i partnerzy Izby Kolei:

  • Sat-System

  • Grupa Topex

  • BKT Elektronik

  • Energo-Security Serwis

  • Hikvision

  • FCA

  • KRYSTIAN

  • United Solutions

  Fotorelacja 2019


  Fotorelacja 2018


   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnego, Pełnomocnik ds. RODOtel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ