MenuMenu
pl | en
  VIII Konferencja "Koleje regionalne i aglomeracyjne - doświadczenia i perspektywy"2019-10-14 - 2019-10-15

  VIII KONFERENCJA

  „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy”

  Termin 14-15 października 2019, CK FALENTY Raszyn k/Warszawy

   

  Zaproszenia do udziału:

  • Delegacje: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, PFRON, Fundacje na rzecz osób z ograniczona mobilnością.
  • Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw,
  • Przewoźnicy kolejowi: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie  Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna SA,
  • Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei,
  • Przedsiębiorcy z branży.

  Tematyka:

  ROZWÓJ I TECHNOLOGIA

  • program KOLEJ PLUS – zrównoważony rozwój regionów i aglomeracji
  • zaplecze techniczne kolei regionalnych – własność vs outsorcing
  • odpowiedzialność przewoźnika i organizatora transportu publicznego
  • finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru
  • innowacyjne rozwiązania dedykowanie dla taboru regionalnego
  • promocja transportu szynowego (ekologia, ekonomia, komfort)
  • szkolenie kadr,

  BEZPIECZEŃSTWO

  • program DOSTĘPNOŚĆ PLUS szansą dla niepełnosprawnych i sprawnego funkcjonowania transportu aglomeracyjnego
  • rozwiązania prawne i projekty wpierające ofertę dla pasażera niepełnosprawnego PFRON, fundacje społeczne
  • finansowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych
  • bariery architektoniczne i funkcjonalne a ekskluzja społeczna
  • udogodnienia dla niepełnosprawnych w transporcie – oferta rynku
  • bezpieczeństwo i komfort pasażerów
  • aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego

  INTEGRACJA TRANSPORU

  • integracja transportu aglomeracyjnego, zintegrowana informacja pasażerska
  • ITS/ Inteligentne Miasta
  • współpraca przewoźników,  zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego
  • gospodarka przestrzenna
  • Smart City
  • dygitalizacja kolei i cyberbezpieczeństwo

                                                                                                                                                                                                                                  

   

  Aleksandra Jasińska

  Aleksandra Jasińska
  tel. 508-501-037
  a.jasinska@izbakolei.pl
  www.kolejesamorzadowe.pl

   

  Relacja 2018


   

  Integracja transportu – miejsce kolei regionalnych w systemie kolejowym

  VII Konferencja „Koleje regionalne i samorządowe – doświadczenia i perspektywy”

  Plany holdingowe Grupy PKP, pomysły dotyczące integracji transportu- te i inne zagadnienia mają duży wpływ na przewoźników, którzy prowadzą działalności w regionach i aglomeracjach. Siódma edycja konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne” poruszyła wiele zagadnień i spowodowała kilka dyskusji o roli lokalnych kolei.

  Tegoroczna edycja stanowiła kontynuację, prowadzonej od kilku lat, debaty na temat regionalnego transportu kolejowego. Tym razem jednak organizatorzy rozszerzyli  obszar tematyczny. Biorąc pod uwagę fakt, że koleje lokalne to nie tylko koleje samorządowe czy aglomeracyjne, ale także m. in. PolRegio, postanowiono  podjąć kompleksową debatę na temat kolejowych przewozów wojewódzkich czy miejskich. Ponadto konferencja podjęła także tematykę związaną z rządowym programem Dostępność Plus. Zdefiniowano potrzeby i problemy, a także omówiono zagadnienia powiązane z dostosowaniem wyposażenia pojazdów do wymogów osób z ograniczoną mobilnością, integracji transportu oraz gotowości sektora kolejowego w zakresie bezpieczeństwa i standaryzacji wymogów technicznych.

  Region, aglomeracja czy już metropolia

  Chociaż zakres tematyczny konferencji (integracja transportu, Dostępność Plus, polityka zakupowa taboru, rozwiązania dla zapleczy techniczno-utrzymaniowych czy bezpieczeństwo pasażerów) był jasno określony to uczestnicy wydarzenia, szczególnie pierwszego dnia, skupili się na poszukiwaniu odpowiedzi o rodzaj przewozów. Czy w naszym kraju przewoźnicy są regionalni, aglomeracyjni czy metropolitarni?

  Zanim jednak poruszono to zagadnienie nastąpiła część oficjalna w czasie, której otwarcia dokonali Adam Musiał, Dyrektor Generalny, Dorota Markiewicz, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Natomiast Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. zdefiniował powody dla których tegoroczna edycja z jednej strony zajmuje się przewozami i przewoźnikami, a z drugiej potrzebami osób o szczególnych potrzebach.

  Zgodnie z przyjętym zwyczajem Adam Musiał, wraz z Włodzimierzem Wilkanowiczem, członkiem Rady Izby, wprowadzili w szereg firm zrzeszonych –

  • Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
  • Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych,
  • „PAG” Sp. z o.o.,
  • Fuchs Oil Corporation PL Sp. z o.o.

  Pierwszym gościem była Magdalena Kossowska, Naczelnik Wydziału Polityki Kolejowej z Ministerstwa Infrastruktury. Omówiła ona ideę projektu Wspólnego Biletu i kontekst jego wdrożenia, przede wszystkim rozwiązania prokonkurencyjne oraz spadek konkurencyjności. Ponadto scharakteryzowała zagadnienia założeń handlowych i funkcjonalności oraz aspekty techniczne wdrożenia WB.

  Kontekst nowych wyzwań dla przedsiębiorstw kolejowych w sytuacji zmian w rozporządzeniu 1371/2007 omówił Karol Kłosowski (Dyrektor, Departament Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego). Zaznaczył on, że planowana zmiana da możliwość uchylenia się przez przedsiębiorstwo kolejowe od odpowiedzialności za opóźnienia pociągów w przypadku zdarzeń o szczególnym charakterze- trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu, rozległa powódź oraz  szczególnie intensywna burza. W kontekście programu Dostępność Plus Kłosowski podkreślił, że nastąpią zmiany w obsłudze pasażerów z niepełnosprawnością. Planowana zmiany to;

  1) Zmiana nomenklatury: „osoba z niepełnosprawnością”,

  2) Obowiązek, zapewnienia, by środki komunikacji zastępczej były dostępne z niepełnosprawnością, 3) Wprowadzenie obligatoryjnych szkoleń.

  Marcin Piszcz, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy zajął się obszarem wyposażenia przewoźnika w tabor w aspektach korporacyjnych. Scharakteryzował on modele korzystania z taboru kolejowego przez przewoźnika, sposób finansowania oraz relacje pomiędzy zakupem a zgodą korporacyjną.

  Kolejni prelegenci zajęli się praktycznymi zagadnieniami związanymi z obsługą pasażerską. Przedstawiciel firmy KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J., Michał Chomicki, Menedżer Projektu zaprezentował najnowsze trendy w pojazdach szynowych w kontekście foteli dla pasażerów i maszynistów. Natomiast Robert Pietras, Dyrektor ds. rozwoju rynku i Łukasz Wiśniewski, Business Development Manager z MERA SYSTEMY SA scharakteryzowali systemy pobierania opłat.

  Ostatnim tematem podjętym w tym panelu była kwestia transportu aglomeracyjnego i jego dostosowania do potrzeb pasażera. Szymon Kalemba Specjalista, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów z Instytutu Kolejnictwa postarał się przedstawić problemy jakie w naszym kraju spotyka przewozy regionalne oraz przygotował teoretyczne rozwiązania.

  Kolejnym wydarzeniem konferencji było forum dyskusyjne w ramach, którego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie o kierunki rozwoju transportu publicznego. Moderatorem forum był Przemysław Wróbel, a uczestniczyli w nim: Karol Kłosowski, Dyrektor Departament Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego, Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno–Finansowych, Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Wojciech Dinges, Prezes Zarządu, Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz Anna Lenarczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  Drugi panel otworzyła prezentacja Centrum Unijnych Projektów Transportowych.  Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT nakreślił rolę tego organu we współfinansowanie projektów kolejowych dla przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Zaznaczył przy tym, że w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 przewidziano wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej, taboru kolejowego, systemów teleinformatycznych i systemów sterowania ruchem kolejowym w ramach następujących osi priorytetowych:

  • Oś V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
  • Budowa, modernizacja, rehabilitacja linii kolejowych, przebudowa dworców kolejowych, zakup i/lub modernizacja taboru kolejowego oraz projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei
  • Oś III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  • Inwestycje dotyczące terminali intermodalnych oraz projekty związane z poprawą dostępu do portu morskiego

  Sytuację Spółki w latach 2015 – 2018 oraz program restrukturyzacji w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o., przedstawiła Anna Lenarczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy. Jak wspomniała restrukturyzacja naprawcza (nowy tabor, nowa marka konsumencka czy innowacyjne rozwiązana IT) była pierwszymi krokami potrzebnymi, aby wykreować nowoczesną ofertę dla pasażerów. W rezultacie poczynionych działań program przynosi wymierne efekty- wzrost liczby pasażerów, dodatnie wyniki finansowe za rok 2016 i 2017, zmiana wizerunku spółki (inwestycje w tabor, zmianę systemów sprzedaży, rozszerzenie dostępności do zakupu biletów, dostosowywanie oferty do oczekiwań pasażerów).

  Efektywne zarządzanie taborem oraz narzędzie do tego potrzebne zaprezentował Arkadiusz Urbańczyk, Inżynier ds. Sprzedaży AKSEL Sp. z o.o., który omówił aplikacje ConSEL.

  Bieżąca sytuacja spółki WKD, inwestycje zrealizowane, plany i cele strategiczne i rozwój Spółki jako przewoźnika w przewozach podmiejskich scharakteryzowała Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno–Finansowych. Efektem inwestycji na być:

  • wzrost bezpieczeństwa,
  • niezawodność,
  • dostępność ,
  • punktualność,
  • innowacyjność,
  • komfort .

  Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., zapoznał słuchaczy z wpływem posiadanego zaplecza naprawczego przewoźnika na kompleksowe zabezpieczenie usługi przewozowej. W opinii Lignowskiego posiadanie własnego zaplecza utrzymania taboru wraz z niezbędnymi zasobami pracowniczymi  ma charakter strategiczny i pozwala zachować konkurencyjność przewoźnika w obszarze realizowania działalności przewozowej, a także optymalizować koszty ponoszone w  tym obszarze.

  Kolejna prezentacja dotyczyła kwestii zapewnienia bezpieczeństwa przewozów. Juliusz Grabczyk, Prezes Zarządu PUT GRAW Sp. z o.o., przedstawił bowiem laserowy system pomiarowy do kół taboru oraz jego praktycznego zastosowania. Aspekt bezpieczeństwa był również przedmiotem prezentacji  Grzegorza T.Dokurno, Prezes Zarządu AEDMAX.PL SP, który streścił i podsumował programy wczesnej defibrylacji w transporcie publicznym.

  Specyfikę przewozów pasażerskich w regionie śląskim, pomysły na zdobycie pasażerów a tym samym kompleksową ofertę Kolei Śląskich Sp. z o.o. omówił Wojciech Dinges, Prezes Zarządu. Nadmienił on, że wspomniana specyfika wynika z układu kolejowego w województwie, a obecne uwarunkowania wynikają z wieloletnich zaniedbań.

  Monika Bogdał, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, scharakteryzowała koncepcję klastrów branżowych. Klastry są zatem pożądane i potrzebne ponieważ  wspólne działanie umożliwia dostęp do środków publicznych, monitorowanie legislacji, działania na rzecz rozwoju branży oraz transfer technologii i wiedzy.

  Ideę projektu RUMOBIL oraz realizowane w jego ramach projekty pilotażowe:

  1. nowe połączenia, w celu polepszenia komunikacji na obszarach peryferyjnych;
  2. usprawnienie informacji pasażerskiej na obszarach transportu publicznego na obszarach wiejskich;
  3. poprawa punktów dostępu do krajowych i unijnych sieci transportowych.

  zaprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

  Podczas konferencji rozstrzygnięto i wręczono nagrody w konkursie  „Przestrzeń dla wszystkich” w kategoriach „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności” oraz „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”. Laureatami zostali:

  • I miejsce w kategorii „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”

  NOVATEL Sp. z o.o.

  • II miejsce w tej kategorii otrzymała Spółka TRANSITION TECHNOLOGIES

  Kapituła podjęła także decyzję o wręczeniu nagrody specjalnej dla Pana Macieja Kasperkowiaka za promowanie idei dostępności przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących.

  W pierwszej kategorii nagród nie przyznano.

  Drugi dzień konferencji rozpoczęła prezentacja która z jednej strony przybliżyła koncepcję programu Dostępność Plus, a z drugiej wyjaśniła jaki on może mieć wpływ na rozwój kolei w regionach. Tematykę taką podjął , Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

  Po zakończeniu prezentacji doszło do podpisania Porozumienia „Partnerstwo na rzecz dostępności” przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o. i Fundacja Integracja.

  Krzysztof Czechowski, Rzecznik prasowy PFRON, zdefiniował problem barier i wynikających z nich problemów z dostępnością. Jednym z zagadnień, które zostało poruszone były zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Ze środków PFRON  mogą być finansowane w części lub całości zadania:

  1. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;
  2. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  3. likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  4. rehabilitacje dzieci i młodzieży ;
  5. szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych;
  6. usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

  Politykę dostępności Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. scharakteryzował Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu. W swoim referacie zademonstrował nowe standardy jakie ŁKA wprowadziła dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej w Polsce. W rezultacie ŁKA jest przyjaznym przewoźnikiem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przykładami na to są między innymi:

  • 100% dostępnego taboru, jednolicie oznakowanego informacją w alfabecie Braille,
  • wyposażenie pociągów Impuls 2 w pętle indukcyjne;
  • usługa bezpłatnej asysty dostępna przy powiadomieniu na 24 godziny przed podróżą (nie 48 godzin);
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i indywidualnymi osobami niepełnosprawnymi;
  • ułatwienia w uzyskaniu informacji o podróży i zakup biletów (certyfikat „OBIEKT BEZ BARIER” przyznany przez Fundację Integracja dla Centrum Obsługi Pasażera na Dworcu Łódź Fabryczna; Certyfikat „Firma przyjazna Głuchym” – tłumacz języka migowego dostępny w kasach biletowych, na pokładach pociągów i na stronie internetowej);
  • pętle indukcyjne we wszystkich kasach biletowych;
  • w pełni dostępna strona internetowa – 1 miejsce w rankingu UTK z 2017 i tytuł „Strona bez Barier”. IX edycja Konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” (16 kwietnia 2018) – nagroda w kategorii „Najlepszy z najlepszych”.

  Andrzej Wasilewski podkreślił, że dostępność usług to przede wszystkim korzyść dla każdego pasażera. Istotą jest bowiem wygoda podróży – intuicyjność, łatwość korzystania, komfort, dostępność, brak poczucia bycia gorszym

  Zagadnienie dostępności i mobilności były tematem referatu jaki przedstawił Paweł Wróblewski, Główny specjalista, Biuro Inwestycji, Polskie Koleje Państwowe SA. PKP SA, obecnie, realizuje największy od lat program modernizacyjny obiektów dworcowych, który obejmie prawie 200 dworców różnych wielkości, a także kilka obiektów, których wcześniej nie było. Modernizacje będą dostosowaniem do zmian technologicznych i organizacyjnych dotyczących całego systemu transportowego kolei. Obowiązkowym elementem konsultacji są potrzeby osób o ograniczonej mobilności. W szczególności najnowsze rozwiązania dotyczyć będą sprawnej, nisko kosztowej i bezpiecznej eksploatacji oraz obsługi podróżnych, w tym szerokiego grona zaliczonego do osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

  Rozwiązania w infrastrukturze kolejowej jakie zastosowano w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA, przedstawił Tomasz Konopacki, Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych.  W PKM zagwarantowano dostępność do wszystkich przystanków i peronów linii PKM dla pasażerów niepełnosprawnych oraz o ograniczonej zdolności poruszania się, możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy peronami i otaczającym terenem oraz specjalne ścieżki dotykowe i płytki informacyjne ułatwiające poruszanie się po peronach osobom niewidomym i niedowidzącym. Ponadto zastosowano m.in. symbole graficzne i piktogramy oznaczające udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz dogodne miejsca oczekiwania na pociąg. Natomiast biletomaty, infomaty oraz inne urządzenia stojące na peronach (np. słupek SOS) widoczne i dostępne dla osób zarówno stojących, jak i poruszających się na wózku.

  Kolejni prelegenci – Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu Koleje Dolnośląskie SA oraz Wojciech Zdanowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, streścili drogę do sukcesu w przewozach kolejowych na Dolny Śląsku. Kluczem do sukcesu w ich opinii stanowią cztery czynniki- atrakcyjna oferta, stabilne finansowanie i kontrola kosztów, inwestycje w tabor i zaplecze oraz współpraca organizator – przewoźnik.

  Oczekiwania pasażerów (dogodność połączeń, komfort podróży, czas przejazdu, bezpieczeństwo) a także usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami w pojazdach Kolei Wielkopolskich (rampy ręczne, miejsca do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, modułowe kabiny WC przystosowana dla osób z  niepełnosprawnością, podesty mechaniczny, windy i podnośniki oraz oznakowanie minimum 10% miejsc piktogramami) przedstawiła  jako Joanna Skubiszyńska, Koordynator ds. praw pasażerów i systemu zarządzania jakością, St. Specjalista Wydział Handlu i Marketingu Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

  Laureat konkursu firma NOVATEL Sp. z o.o. (Tomasz Jaeschke, Inżynier Systemów), zaprezentowała pętle indukcyjne w pojazdach trakcyjnych. Natomiast COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. (Maciej Fornalczyk, Partner Założyciel) poruszył tematykę niepełnosprawny konsument o budowanie stabilnej bazy przychodowej.

  Rozwój dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku poprzez jej inteligentne udźwiękowienie i deskrypcję miejsc przedstawił Jan Szuster, Prezes Zarządu PIRIS CREATIVE LAB. System TOTUPOINT, który omawiał, charakteryzuje się wykorzystaniem słuchu jako naturalnego sposobu orientacji w przestrzeni, udostępnianiem opisów miejsc (topografii) oraz udostępnianiem treści tradycyjnie publikowanych w formie wizualnej.

  Piotr Witek z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego podjął temat aplikacji mobilnych jako dostępnych sposobów planowania i realizacji podróży.

  Sławomir Strugarek, Analityk z TRANSITION TECHNOLOGIES, w ramach prelekcji dotyczącej smartfonów jako urządzenia zwiększające swobodę podróżowania osób niewidomych i słabowidzących środkami transportu publicznego pokazał korzyści z korzystania  z aplikacji Seeing Assistant. Wymienił tutaj powiadamianie o dotarciu do stacji docelowej, monitorowanie mijanych stacji/przystanków, nawigacja piesza zakręt po zakręcie, wykrywanie Beaconów, skanowanie kodów QR i znaczników NFC oraz lupę elektroniczną.

  Możliwości aktywacji oraz reaktywacji zawodowej i społecznej osób, które z racji swojego wieku czy inwalidztwa nie mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw świata cyfrowego związane z systemem SEREMI przedstawił Maciej Ossowski, Dyrektor Operacyjny, KOGIFI CONSULTING GROUP. SEREMI SEREMI jest pierwszym polskim inteligentnym asystentem, który charakteryzuje się inteligentnym głośnikiem, językiem polskim,  osadzeniu w lokalnym kontekście, rozpoznaniu w naturalnym języku mówionym użytkownika.

  Krzysztof Wostal, Ekspert  z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, przybliżył bariery w podróżowaniu koleją w Polsce osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Na koniec panelu natomiast Ewa Raczyńska-Buława, Pełnomocnik Zarządu,  Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., przedstawiła bariery w podróżowaniu osób starszych (m. in. fizyczne, bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa, brak wiedzy, cena, dyskryminacja) oraz mobilność rodziców i dzieci (bezpieczeństwo, brak barier, wygoda, udogodnienia, wstyd, niepewność i samoizolacja).

  Ostatnim akordem konferencji była dyskusja „Przestrzeń dla wszystkich”, którą moderował Tomasz Hupało z UKE. Uczestniczyli w niej Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących,     Maciej Kowalski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Głuchych Oddział w Łodzi, Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni,  Anna Woźniak Szymańska, Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych, Andrzej Niewieczerzal, Fundacja Przekraczać Granice, Krzysztof Kasperczak, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Marek Wysocki, Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni i Karol Kłosowski, Dyrektor Departament Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego.

   

   

   

  RELACJA 2017


  Konferencja Koleje Samorządowe – centralizacja czy regionalizacja?

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała kolejną edycję konferencji, której najważniejsze zagadnienia dotyczyły kierunków rozwoju kolei samorządowych oraz ich potencjału.

  Dla organizatorów i gości wydarzenia istotne było pokazanie wpływu kolei samorządowych na codzienne podróżowanie oraz zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań w organizacji przestrzeni pasażerskiej. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia wpływu kolei samorządowych na rozwój regionu, współpracy podmiotów kreujących rynek przewozów pasażerskich oraz zasad wprowadzania wspólnego biletu i integracji taryfowej. Podczas poszczególnych paneli omówiono więc obszary integracji transportu publicznego, rozliczenia przewoźników z tytułu komunikacji zastępczej, potencjału przewoźnika samorządowego regionalnego w porównaniu do przewoźnika samorządowego ogólnokrajowego, oferty przewozowej kreowanej z korzyścią dla pasażera, a także zagadnienie bezpieczeństwa i komfortu pasażera rozumianego jako wytyczna podczas wyboru rodzaju transportu.

  Forum – Centralizować czy regionalizować

  Wymienione wyżej zagadnienia nie wyczerpały w pełni tematyki konferencji. Najważniejszym celem była próba odpowiedzi na pytanie o strukturę kolei w naszym kraju. Szczególnie w sytuacji, gdy zaczyna się mówić o ponownym skupieniu spółek kolejowych pod jedną banderą oraz zlikwidowaniu spółek samorządowych. Na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest centralizacja, czy decentralizacja, odpowiedzieć miało forum zorganizowane w ramach konferencji. Jej moderatorem był dr hab. inż. Jarosław Konieczny – Politechnika Śląska, Katedra Transportu Kolejowego – a głos zabrali: Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa; Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.; Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA; Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.; Grzegorz Stawowy, Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o.; Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.; Jan Maćkowiak, Wicemarszałek UMW Świętokrzyskiego; Paweł Nakonieczny, Członek Zarządu UMW Lubelskiego; Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu UMW Wielkopolskiego oraz Jacek Patoka, Z-ca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UMW Mazowieckiego.

  Podczas dyskusji omówiono rozwiązania, które funkcjonują w ramach polskiej kolei oraz które przyczyniły się do sukcesu kolei samorządowych. Poruszono nieprzyjemny temat braków kadrowych, dziury pokoleniowej oraz problemów z systemem szkolenia przyszłych pracowników. Przedstawiciele organizatorów przejazdów streścili jakość przewozów w ich regionach, a także omówili współpracę z przewoźnikami. Sami przewoźnicy natomiast przekonywali, że nie ma już drogi odwrotu od regionalizacji przewozów. Szczególnie w sytuacji znacznych inwestycji w tabor, zaplecza techniczne oraz faktu, że koleje samorządowe otwierają połączenia tam, gdzie od dawna kolej nie jeździła. Konkluzja z dyskusji była jednoznaczna: nie można znowu myśleć o skupianiu kolei w Polsce pod jednym szyldem.

  Prezentacje firm i gości

  Konferencję, organizowaną przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, tradycyjnie otworzyła uroczystość wręczenia certyfikatów nowym podmiotom, które przystąpiły do samorządu. Tym razem były to firmy:

  • INFRA Centrum Doradztwa Sp. z o.o.,
  • APS Energia SA,
  • Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
  • MAX HARTER s.c. Karol Piekutowski Grzegorz Dokurno,
  • OBR STER Maciej Szymański.

  Otwarcia natomiast dokonali Adam Musiał, Dyrektor Generalny, i Dorota Markiewicz, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Pierwszym prelegentem był przedstawiciel Ministerstwa Energii Marcin Janiak – Naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Europejskich – który w prezentacji „Wsparcie projektów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” omówił zagadnienia promowania efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, a także korzyści wynikające z nowej formy pożyczki preferencyjnej. Organizacja systemu wyboru i oceny projektów oraz kryteria wyboru projektów w Programie POIiŚ 2014–2020 były zagadnieniami, które poruszył Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wróbel nakreślił cel osi priorytetowej, czyli wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w sieci TEN-T i poza siecią, w tym infrastruktury kolejowej łączącej główne miasta Polski, ważne ośrodki przemysłowe
  i gospodarcze, a także linie stanowiące połączenie portów morskich z zapleczem gospodarczym.

  Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski przedstawił korzyści, jakie mogą odnieść przewoźnicy regionalni w związku z powstaniem kolei dużych prędkości. Natomiast pierwszy z trzech prelegentów reprezentujących Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy, Doradca Podatkowy Anna Szkudlarek, omówiła rozliczenie rekompensaty na gruncie ustawy o podatku VAT. Szkudlarek w podsumowaniu zaznaczyła, że dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Problematyką IV Pakietu Kolejowego zajęła się Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego w UTK, która m.in. omówiła dwa jego filary – rynkowy i techniczny – oraz jego cele. Prezes Basement Systems Poland Sp. z o.o. Daniel Sadkowski nakreślił tematykę integracji w dostawach kompleksowych rozwiązań dla transportu. Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych WKD Sp. z o.o., nakreśliła plany i cele strategiczne spółki oraz jej oddziaływanie na rozwój miast i gmin. Ponadto w tym panelu zaprezentowano:

  • urządzenia mobilne w zapleczu serwisowym (Mariusz Syldatk – Dyrektor Handlowy, SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. K.),
  • kwestię wymagań dotyczących udogodnień dla pasażera w transporcie regionalnym (Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego),
  • zagadnienie komunikacji zastępczej (Marcin Piszcz – Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy),
  • historię i sukcesy firmy Rawag (Karol Kupczyk – Key Account Manager, Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o.),
  • innowacyjne rozwiązania IT (Paweł Korczakowski – Inżynier Systemów IT, LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.),
  • rozwiązanie wspierające elektroniczne udzielanie zamówień (Mariusz Stasiak, „DOSKOMP” Sp. z o.o.).

  Szeroko omówione zostały także kwestie funkcjonowania i wpływu kolei samorządowych na otoczenie. Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA, zaprezentował Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Grzegorz Stawowy, Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o., omówił elementy przesądzające o wyborze kolei w codziennych podróżach (stałe godziny kursowania, krótki czas przejazdu, duża częstotliwość kursów, komfort podróży i wygoda oraz cena). Tomasz Konopacki, rzecznik PKM SA, zaprezentował Pomorską Kolej Metropolitalną jako stymulator zmian komunikacyjnych w Trójmieście i na Pomorzu. Natomiast Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o., scharakteryzował zagadnienie integracji kolei w kontekście wspólnego biletu, zaznaczając przy tym, że termin „integracja kolei” obejmuje proces organizacyjny, oparty na współpracy i wzajemnym przenikaniu systemów biletowych, siatek połączeń, taryf, informacji oraz reklamy.

  Kwestie wspólnego biletu poruszył także Janusz Zubrzycki, Prezes Zarządu Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o., który zaznaczył, że w celu zapewnienia sukcesu projektu, na wczesnym etapie wdrożenia powinny powstać umowy przedwstępne, łączące biznesowo administratora systemu i organizatora transportu publicznego oraz przewoźników/operatorów. Panel oraz cały dzień zamknął Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, który scharakteryzował aspekty prawne i ekonomiczne organizacji transportu w regionie.

  Drugi dzień otworzyła Joanna Skubiszyńska z Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., która omówiła sukcesy przewoźnika na polu bezpieczeństwa. KW to przewoźnik mobilny, bezpieczny i z sercem. Kwestie bezpieczeństwa poruszył również Andrzej Wasilewski – Członek Zarządu z ŁKA Sp. z o.o. Oprócz tego firma UniControls a.s. zaprezentowała autorski system MOMA-S. Uwarunkowania organizacyjno-prawne przewozów, a zatem zakres działania wojewódzkiego organizatora zbiorowego transportu publicznego, zasady wyboru operatorów, finansowanie przewozów, dostęp do infrastruktury, infrastrukturę towarzyszącą oraz politykę taborową poruszył Jacek Patoka, Z-ca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przedstawił również projekt RUMOBIL, czyli „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change” (Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi). Piotr Szwechłowicz – Radca Prawny, Kancelaria Piszcz i Wspólnicy – scharakteryzował zmiany w rozporządzeniu 1370/2007 oraz zmiany prawne wpływające na rynek kolejowy.

  Dwie ostatnie prezentacje dotyczyły kolei regionalnych. Standardy ich funkcjonowania przedstawił Piotr Rybotycki, Wiceprezes Kolei Śląskich Sp. z o.o. Natomiast zakres taborowy omówił Piotr Chyliński, Specjalista z Instytutu Kolejnictwa.

   

  RELACJA 2016


  W Michałowicach koło Warszawy Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała kolejną konferencję „Koleje Samorządowe- szansy i zagrożenia”. Tym razem tematyka wydarzenia związana była z podnoszeniem konkurencyjności aglomeracyjnych i samorządowych usług kolejowych. Tegoroczna edycja był połączona z Galą na 15 – lecie Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

  Organizatorzy konferencji, opierając się o zamierzenia  Krajowej Polityki Miejskiej oraz Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, które zakładają wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju zaproponowali dyskusję w kilku obszarach tematycznych: finansowo – ekonomicznym ( finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru, unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 – szansa dla samorządów, zaplecze techniczne kolei samorządowych), współpraca i integracja ( ITS, integracja transportu aglomeracyjnego, zintegrowana informacja pasażerska, reklama jako nośnik informacji dla pasażera, współpraca służb bezpieczeństwa – działania antyterrorystyczne, współpraca przewoźników,  zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego,  promocja transportu szynowego), bezpieczeństwo ( aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego,  udogodnienia dla osób niepełnosprawne).

  Celem spotkania było natomiast wypracowanie standardów współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami aglomeracyjnego rynku kolejowego.

  Otwarcia konferencji a zarazem krótkiego wprowadzenia w tematykę dokonał Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Przy okazji wręczył on także certyfikaty członkowskie dla nowo przyjętych firm:

  • BASEMENT Systems Poland Sp. z o.o.
   Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie aplikacji i systemów informatycznych, Prowadzi rozwój natywnych aplikacji mobilnych oraz jest autorem mobilnego systemu do inspekcji obchodowej
  • EURO-BUD SA
   Wykonującej usługi inżynierskie związane z przemysłem paliwowym i chemicznym, a w szczególności budową i modernizacją terminali przeładunkowych materiałów płynnych, baz magazynowych, zbiorników naziemnych wielkogabarytowych i in. Specjalizuje się ponadto w technologiach pokryć antykorozyjnych i chemoodpornych, a także opracowuje i dostarcza technologie ochrony gruntów w miejscach narażonych na wycieki substancji niebezpiecznych.
  • KOL-SYSTEM Cieżak Spółka Jawna
   Profil działalności firmy  związany jest z naprawą i serwisem taboru kolejowego na terenie całego kraju: przeglądy okresowe  P1-P3, naprawy bieżące oraz awaryjne, diagnostykę pojazdów oraz ich podzespołów, serwis mobilny, wsparcie techniczne i dokumentacyjne.
  • Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o.
   Spółka w swej ofercie skupia się na realizacji projektów kolejowych, jak również projektów branż towarzyszących – srk, budownictwo drogowe, tramwajowe i inne. Nasz zespół stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem, które do wszystkich projektów podchodzą z zaangażowaniem, kreatywnością i profesjonalizmem.
  • 3M Poland Sp. z o.o.
   Jako lidera na wielu rynkach m.in. przemysłowym, transportu i drogownictwa, materiałów reklamowych, telekomunikacji, bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczeń, produktów medycznych. Atutem firmy jest silna baza technologiczna umożliwiająca ciągły rozwój innowacyjnych produktów. 3M obecne w Polsce od 25 lat stworzyła największe w Europie centrum produkcyjne mieszczące się we Wrocławiu, dział badawczo – rozwojowy, centrum logistyczne oraz centrum usług wspólnych. Łączne inwestycje przekroczyły pół miliarda dolarów a zatrudnienie wynosi blisko 3 tysiące osób.

  Inauguracyjna prezentacja, wygłoszona przez Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, dotyczyła współczesnych metody organizacji przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Żurkowski wymienił trzy najważniejsze zagadnienia: innowacyjne zasady organizacji przewozów, rozkład jazdy jako oferta przewozowa oraz kierunki rozwoju przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Zaznaczył, że w tych obszarach organizacja przewozów aglomeracyjnych powinna być rozpatrywana w kontekście całego systemu transportu a nowoczesna oferta przewozowa powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb klientów. W kontekście rozkładu jazdy zaznaczył konieczność jego stabilizacji i przejrzystości.

  Basement Systems Poland Sp. z o.o. jako srebrny partner konferencji,  reprezentował Daniel Sadkowski, Prezes Zarządu, który scharakteryzował Dis-Pro – kompleksowa platforma zarządzania kolejowym przewoźnikiem pasażerskim. Sadkowski skoncentrował się przede wszystkim na przewagach płynących z systemu, a zatem pokrywaniu wszystkich specyficznych obszarów pracy przewoźnika kolejowego, rodzimych realiach (infrastruktura, interfejsy, przepisy kolejowe i kodeksu pracy), łatwości adaptacji oraz możliwości wytestowania.

  Firma SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. była brązowym partnerem konferencji. Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy tej firmy omówił zagadnienia związane z nowoczesnym wyposażeniem zaplecza technicznego jako elementu rozwoju kolei regionalnych. W prezentacji omówione zostały zatem urządzenia do obsługi codziennej – Hale OC (myjnie taboru, systemy odfekalniania czy systemy napełniania piasecznic), urządzenia do przeglądów okresowych i napraw (podnośniki kolumnowe – KUTRUFFA, zapadnie torowe, lakiernie, obrotnice itd.)

  Marek Nitkowski, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., dokonał wprowadzenia do prezentacji Kancelarii Prawnej PISZCZ, NOREK i WSPÓLNICY Sp.K. Jej przedstawiciele, Marcin Piszcz radca prawny i wspólnik zarządzający oraz Piotr Szwechłowicz – radca prawny sprecyzowali kwestie związane z kontrolą właścicielską nad spółką kolejową.

  Bank Pekao SA – brązowy partner konferencji, reprezentował w Michałowicach Sławomir Listkiewicz, Dyrektor, Biuro analiz i finansowania sektora publicznego. W prezentacji „Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw pasażerskiego transportu kolejowego” scharakteryzował on między innymi organizacje procesu pozyskiwania finansowania:

  • spotkanie z przedstawicielami banków w celu poznania aktualnych warunków rynkowych i oczekiwań instytucji finansowych,
  • szybkość pozyskania środków zależy m.in. od jakości przygotowanych materiałów informacyjnych, od przyjętej struktury kontraktowej (umowa przewozowa, umowa wsparcia),
  • wybór instrumentu, który determinuje dalszą procedurę postępowania,
  • rekomendacje w formie obligacji w szczególności w przedsięwzięciach inwestycyjnych o większym stopniu skomplikowania, co zapewnia większą elastyczność zarówno na etapie negocjacji jak i obsługi finansowania.

  Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA, Piotr Rachwalski, nakreślił natomiast nowe zadania kolei samorządowych. Po nim przyszłość systemów rozliczania pasażerów w transporcie publicznym na fundamencie systemu biletowego ComfoAccess, przedstawił Łukasz Stanisławski, Menedżer Sprzedaży z firmy TRAPEZE POLAND Sp. z o.o. – brązowego partnera konferencji. Rozwiązanie to ma szereg zalet takich jak wysoka precyzja wykrywania, odpowiedni poziom zabezpieczeń i szyfrowania, długi cykl życia oraz zasięg.

  Tomasz Tworek, Dyrektor ds. Sprzedaży Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.K. jako brązowego partnera konferencji omówił tematykę wspólnej informacji pasażerskiej przedstawiając jej wady oraz zalety zaznaczając, że dla pasażera najważniejsze jest uzyskanie informacji w czasie rzeczywistym.

  Prezentacji firmy STER Sp. z o.o.  również brązowego partnera konferencji, oprócz przedstawienia firmy koncentrowała się na przybliżeniu zalet fotela przeznaczonego dla kolei aglomeracyjnych Apollo. Producent zwracał przede wszystkim uwagę na redukcje masy osiągnięta przy zachowaniu wysokich parametrów bezpieczeństwa, wymiennych wkładkach tapicerskich oraz nowatorskim designie.

  Podczas drugiego panelu zaproszeni przez Izbę Kolei gości podjęli się dyskusji dotyczącej tego czy istnieje możliwość współpracy wielu podmiotów w publicznym transport kolejowy w regionie. Prowadzącym forum był  Marek Nitkowski, Członek Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. a udział wzięli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Województw  Świętokrzyskiego – Jan Maćkowiak, Wicemarszłek, Lubelskiego – Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu, Łódzkiego – Magdalena Janicka-Trybuchowska – p.o. Naczelnika Wydziału Transportu Szynowego, a także PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Kolei Dolnośląskich Sp. z o.o. – Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie – Jerzy Obrębski, Członek Zarządu, Polskich Kolei Państwowych SA – Michał Beim, Członek Zarządu. Uczestnik forum dyskusyjnego, Michał Beim otworzył natomiast panel trzeci i zaprezentował swoją wizję na kształt jaki przyjmie dworzec przyszłości. Firmę ABB Sp. z o.o. reprezentował natomiast Maciej Duczyński, Dyrektor Globalnej Linii Produktowej, który scharakteryzował energooszczędne układy napędowe ABB.

  Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. świętuje w tym roku 15 lat funkcjonowania. Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych tego przewoźnika zapoznała uczestników konferencji z kierunkami rozwoju WKD.  Dałek nakreśliła zatem plany inwestycyjne spółki (modernizację obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD, budowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki, zabudowę sygnalizacji przejazdowych oraz dalsze wzmacnianie pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności) oraz kierunki rozwoju (zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, skrócenie czasu podróży, nowe kanały dystrybucji biletów, wspólny bilet oraz parkingi w systemie parkuj i jedź).

  Po prezentacji WKD ofertę Novamedia innovision Sp. z o.o., przedstawiła Krzysztof Owczarek, Prezes Zarządu, który scharakteryzował między innymi: platformę Operacyjnych Systemów oraz platformę Aplikacji Kontrolujących.

  Kolejny przedstawiciel lokalnych przewoźników kolejowych, Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., omówił korzyści przyjęcia, że głównym celem działalności jest stałe podnoszenie kultury pracowników oraz dbanie o podnoszenie ich kompetencji.

  Tematem prezentacji Rafała Gwiazdy, Dyrektora ds. sektora kolejowego ENTE Sp. z o.o., były nowatorskie rozwiązania tej firmy w zakresie zliczania pasażerów, emisji reklam i wideo monitoringu w kolejowych przewozach pasażerskich.

  Pierwszy dzień konferencji zakończyła Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.

  Drugi dzień konferencji rozpoczął Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., który streścił obszar kolei aglomeracyjnych i regionalnych grupy UIC-CRTS. Karol Kłosowski, Naczelnik Wydziału, Wydział Postępowań Administracyjnych i Nadzoru UTK skomentował prawa osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie kolejowym.

  Pomorską Kolej Metropolitalną Sp. z o.o. reprezentował Tomasz Konopacki, Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych, który scharakteryzował węzły integracyjne jako obowiązkowy element nowo budowanych inwestycji infrastrukturalnych.

  Ostatnim akcentem konferencji była wizyta studyjna w siedzibie Warszawskiej Kolej Dojazdowej sp. z o.o. podczas której uczestnicy mieli szansę zwiedzić halę przeglądowo-naprawczą i izbę tradycji.

  Podczas konferencji, obok prezentacji zaprezentowali swoje stoiska przewoźnicy: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o. oraz firmy: Basement Systems Poland Sp. z o.o., Modus SA, Aksel Sp. z o.o., Ster Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne GRAW oraz  3M Poland Sp. z o.o. gdzie zademonstrowały swoje osiągnięcia i produkty.

  Dziękując za udział w spotkaniu już teraz zapraszamy na VI edycję konferencji w roku 2017.

   

  RELACJA 2015


  W hotelu Double Tree by Hilton Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencje „Koleje Samorządowe – Szanse i Zagrożenia”. Do Łodzi przyjechało blisko 200 ekspertów i przedstawicieli firm zaangażowanych w kolejowe projekty samorządowe.

  Tegoroczna edycja konferencji powiązana była z obchodami pierwszej rocznicy uruchomienia przejazdów przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Stąd też pierwszym aktem wydarzenia była konferencja prasowa w której dziennikarze lokalni oraz branżowi mieli okazję spotkania z Marszałkiem Województwa Łódzkiego – Witoldem Stępniem , prezesem ŁKA Andrzejem Wasilewskim oraz profesorem Tadeuszem Markowskim prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Spotkanie z dziennikarzami było okazją do tego, aby przedstawić sposób współpracy władz samorządowych z przewoźnikami oraz nakreślić plany na przyszłość. Wasilewski pokrótce podsumował pierwszy rok działalności przewozowej ŁKA. Zaznaczył, że dzięki wykorzystaniu nowoczesnego taboru firmy Stadler na wszystkich trasach łódzki przewoźnik odnotowuje systematyczny wzrost pasażerów. W opinii prezesa, kierowana przez niego spółka zrealizowała założone cele. Równocześnie zachęcał do podróży pociągami ŁKA po łódzkim ze względu na turystyczne walory tych ziem.

  – Region pokazujemy tak, żeby wszyscy mieszkańcy zobaczyli jakie to województwo jest ładne, bo naprawdę jest co oglądać – powiedział Wasilewski.

  Pozytywne aspekty funkcjonowania kolei samorządowych mogą jednak szybko zostać zaburzone. Profesor Markowski stwierdził, że te tendencje mogą ulec zmianie. I nie dotyczy to jedynie ŁKA, ale również innych linii kolejowych. Jako przyczynę zmian wskazał niekorzystne zagospodarowanie przestrzenne. W opinii Markowskiego przyszłość transportu samorządowego zależy od zmian w modelu planowania przestrzennego oraz zunifikowanego podejścia władz na każdym szczeblu.

  – Wiele miejscowości jest zorientowanych na drogi, nie na kolej. Tak jest m.in. na linii ŁKA z Łodzi do Kutna, gdzie widoczne są jeszcze skutki budowania kolei przez carską Rosję. Nie było wówczas w interesie dojeżdżanie do małych osad, a łączenie miast dużych. Obszary urbanizacji są więc daleko odsunięte od kolei. Jeśli mieszkaniec ma się tam przemieścić na stację, to trzeba mu stworzyć alternatywny sposób dojazdu – ścieżkę rowerową, lokalny autobus itp. Wtedy jednak koszty przerzucane są na gospodarzy terenu, których nie stać na inwestycje – oznajmił Markowski.

  Właściwą część konferencji „Koleje samorządowe – szanse i zagrożenia” otworzył Adam Musiał, dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Dokonał on krótkiego wprowadzenia do tematyki zaznaczając, że zbliża się powoli czas renesansu kolejowych przewozów samorządowych. Chwilę później głos zabrał Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego i twórca Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zaznaczył, że wydarzenie ma miejsce w niezwykłym momencie z uwagi na start nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. A w związku z faktem, że województwo łódzkie ma kilka ważnych projektów dotyczących bezpośrednio kolei istnieje szansa na uzyskanie wsparcia unijnego dla nich. W imieniu miasta Łodzi natomiast uczestników konferencji powitał wiceprezydent Ireneusz Jabłoński.

  Po zakończeniu oficjalnych powitań Polska Izba wręczyła dwóm przewoźnikom certyfikaty przyjęcia w poczet firm członkowskich. W imieniu ŁKA odebrał go prezes Andrzej Wasilewski, natomiast Kolei Dolnośląskich prezes Piotr Rachwalski.

  Referat wprowadzający do tematyki zaproponował profesor Tadeusz Markowski. Podjął się on omówienia kwestii związanych z ładem przestrzennym jako warunkiem ekonomicznej efektywności transportu szynowego. Zaznaczył, że na problemy transportu szynowego należy patrzeć w szerszym kontekście nie zapominając również o polityce przestrzennej. W opinii Markowskiego planowanie przestrzenne zostało w 1990 r. zrujnowane. W rezultacie mamy do czynienia z rozproszoną zabudową i siecią osiedleńczą, której kształt bardzo utrudnia zorganizowanie sprawnego transportu publicznego.

  Miejsce i role kolei samorządowych w nowoczesnym systemie transportowym omówił natomiast Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Zwrócił on uwagę na trzy zagadnienia – jaki jest nowoczesny system transportowy, rolę transportu kolejowego oraz miejsce kolei samorządowych w systemie. Punktem wyjścia do znalezienia odpowiedzi na wymienione zagadnienia było określenie faktu, że każdy ze środków transportu jest wykorzystywany adekwatnie do swoich predestynacji. Żurkowski podkreślił ponadto, że najważniejsze zadania stojące przed kolejami samorządowymi to aktywny udział w tworzeniu systemu transportowego kraju i regionu, budowa profesjonalnej oferty przewozowej oraz współpraca ze wszystkimi przewoźnikami.

  Profesjonalna oferta przewozowa nie miała by racji bytu gdyby przewoźnik nie dysponował niezawodnym i nowoczesnym taborem. Taki dla ŁKA dostarcza Stadler Polska Sp. z o.o. Członek zarządu tej firmy Stanisław Skalski zreferował zatem, jak to ujął, nowatorską inwestycję. Dotyczyła ona dostawy 20 EZT wraz z usługą ich 15-letniego utrzymania oraz zaprojektowanie i budowę Zaplecza Technicznego. Według słów Skalskiego nowatorskie podejście do projektu wynikało z innego niż zazwyczaj ustalenia kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Uwzględniały one bowiem główne składniki kosztów życia pojazdu i jego funkcjonalność (cena pojazdu 50%, cena utrzymania technicznego 30%, współczynnik masy pojazdu 10%, liczba stałych siedzeń w pojeździe 10%).

  Podczas dwudniowej imprezy przedstawiciele ŁKA bardzo często wskazywali Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. jako wzór, który chcieliby naśladować. Tym razem występujący z ramienia tego przewoźnika, członek zarządu i dyrektor handlowy Dariusz Grajda, omówił korzyści związane z integracją transportu aglomeracyjnego. Wyliczył przede wszystkim cele zintegrowania kolei z komunikacją miejską. Współpraca ma zatem doprowadzić do ograniczenia liczby aut w Warszawie, usprawnienia systemu transportowego, skrócenia czasu przejazdu pasażerów oraz wyeliminowania lub zmniejszenia przesiadek.

  Integracja przewoźników jako opcja współpracy wymaga przedstawienia pasażerom propozycji biletu elektronicznego. Tematem tym zajęła się firma ASEC S.A. Jej dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Tomasz Boryczko nadmienił, że bilet elektroniczny może stać się platformą konsolidującą różnych przewoźników. Jego zdaniem taki bilet zwiększa bezpieczeństwo oraz wygodę pasażera. Równocześnie umożliwia niezależne przenoszenie wielu aplikacji biletowych wydawanych przez różne podmioty.

  Warszawska Kole Dojazdowa, czyli popularna WKD, jest przewoźnikiem, który także widzi konieczność ujednolicenia i zintegrowania przewoźników. Perspektywy jakie stoją przed tą spółką przedstawiła w Łodzi Jolanta Dałek, dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych. Obecnie WKD wdraża w życie kilka projektów inwestycyjnych. Wymiana taboru, budowa systemu informacji pasażerskiej i monitoringu czy, w opinii Dałek najtrudniejsze, zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej do 3000V DC ma określone cele. Rezultatem zmian ma być zwiększenie dostępności taboru dla podróżnych, poprawę komfortu i skrócenie czasu podróży a także łatwy i szybki dojazd do centrum Warszawy.

  Kolejny prelegent, Jacek Baldy, doradca zarządu ds. rozwoju w Pixel Sp. z o.o., nakreślił propozycje firmy w kontekście utrzymania ładu informacyjnego. Zaznaczając, że termin ład informacyjny dotyczy porządku w zakresie kształtowania przekazu informacyjnego przedstawił propozycje Pixel na jego utrzymanie. W tym wypadku podstawą mają być dostarczane przez firmę z Osielska systemy. Są to produkty złożone, będące połączeniem elementów, które zostały wyprodukowane w różnych branżach – od mechaniki precyzyjnej po informatykę.

  Kwestia bezpieczeństwa i wygody podróżnych była przedmiotem prelekcji Marcina Owsianki, inżyniera systemów IT w LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Skupił się on na problemach ludzi niedosłyszących. Jako rozwiązanie na stygmatyzację takich osób przedstawił technologię pętli słuchowych (indukcyjnych), których można użyć na dworcach, peronach, w kasach czy punktach obsługi.

  Konferencja była przede wszystkim okazją do oficjalnego podsumowania pierwszego roku działalności przewozowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Prezes Andrzej Wasilewski przedstawił wyniki po 12 miesiącach przewozów. Do czerwca 2015 roku zatem ŁKA pochłonęła blisko 457 milionów złotych, czyli 60 procent dotacji unijnej. Przewoźnik dysponuje dwudziestoma szynobusami oraz kolejnymi piętnastoma zmodernizowanymi pociągami. W maju 2015. liczba pasażerów przekroczyła milion. Wasilewski powołał się nadto na badania przeprowadzone wśród podróżnych które wykazały, że 90 procent ludzi korzystających z ŁKA jest zadowolonych z jakości jej usług. Efekt ten uzyskano także dzięki Flitrom3 a zatem pierwszym w kraju seryjnym pociągom wyposażonym w Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS poziomu 2, który zwiększa bezpieczeństwo podróżowania.

  Ostatnim prelegentem pierwszego panelu był Tomasz Wróblewski z ABB Sp. z o.o., który naświetlił mocne strony swojego pracodawcy na rynku kolejowym. Wychodząc od wymagań takich jak niezawodność czy dostępność oraz energooszczędność Wróblewski zaprezentował portfolio produktów ABB w transporcie szynowym.

  Panel drugi zdominowały prezentacje firm działających i współpracujących z rynkiem samorządowych przewozów kolejowych. Firma MAX HARTER, S.C. K. Piekutowski, G. Dokurno zaprezentowała zatem defibrylator AED, pokazany również na stoisku wielkopolskiego przewoźnika. Po nim Włodzimierz Wilkanowicz, prezes zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. dokonał wprowadzenia do prelekcji Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy. Marcin Piszcz, Wspólnik Zarządzający i Mariusz Frączyk, Radca Prawny przedstawili sposób finansowania transportu kolejowego w formie rekompensaty. Zwrócili oni uwagę na to jak rozumieć termin rekompensata a także jakie są formy jej przekazania. Następnie głos zabrał prezes Juliusz Grabczyk z PUT GRAW Sp. z o.o., który zaprezentował laserowe stanowisko pomiarów kół taboru dla ŁKA.

  Korzyści w postaci lepszych decyzji, oszczędności czasu i pieniędzy oraz bezpieczny wzrostu – takie efekty i korzyści powinna przynieść platforma Dis-Pro przedstawiona przez prezesa Daniela Sadkowskiego z Basement Systems Poland Sp. z o.o. Przedstawił on także przewagi DisPro, czyli pokrycie wszystkich specyficznych obszary pracy przewoźnika kolejowego, łatwość adaptacji, możliwość wytestowania oraz intuicyjność. Dis-Pro nie było jedynym systemem wspierającym działalność spółek kolejowych zaprezentowanym podczas konferencji. Firma MAX Elektronik – Grupa SYGNITY, w osobach Karoliny Jurkiewicz – Kierownika Zespołu SMB Max Elektronik oraz Dariusza Ciborskiego – prezesa zarządu Value Based Advisors, zapoznała uczestników z systemami, które pozwalają na prowadzenie pełnej księgowości (MAX Finanse), usprawnienie przepływ zasobów materiałowych (MAX Logistyka), ułatwienie procesów zarządzania personelu (MAX Personel) oraz obiegowanie taboru (OTAGO) i działania związane z dotacjami samorządowymi (DonaTor).

  Qumak S.A. przedstawił system IBM Maximo. Zbigniew Cieślak, dyrektor ds. sektora kolejowego, omówił wdrożenie tego systemu w KM Koleje Mazowieckie. Wprowadzenie tego systemu powinno zaprocentować dzięki zwiększeniu gotowości technicznej i niezawodności pojazdów kolejowych, optymalizacji wykorzystania taboru i zwiększeniu możliwości przewozowych oraz ograniczeniu rezerwy taborowej a także skróceniu postojów pojazdów podczas przeglądów i napraw. Koliber GSM-R/VHF czyli optymalne rozwiązanie techniczne dla przewoźników w okresie wdrażania sytemu GSM-R w Polsce pokazał Andrzej Nikoniuk, prezes Radionika Sp. z o.o.

  Po nim zalety zintegrowanych systemów, a zatem otwartość i modułowość budowy, bardzo krótki czas reakcji serwisowej (diagnostyka on-line), łatwość i niskie koszty utrzymania systemu w sprawności, skoncentrowanie odpowiedzialności za sprawność techniczną systemu tylko na jednym dostawcy/integratorze a także zmniejszenie kosztów obsługi i eksploatacji dzięki gromadzenie informacji w jednej nadzorczej aplikacji, zaprezentował Rafał Gwiazda, dyrektor ds. sektora kolejowego w ENTE Sp. z o.o. Po nim Magdalena Bardzińska, dyrektor sprzedaży systemów Rynek Krajowy – Kolej i Metro w Novamedia Sp. z o.o. scharakteryzowała zintegrowane systemy elektroniki pokładowej oraz gamę produktów kaliskiej firmy.

  Pośród prezentacji towarowych pojawiła się także prelekcja dotycząca zagadnień prawnych. Karol Kłosowski, Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych i Nadzoru w Departamencie Praw Pasażerów, reprezentujący Urząd Transportu Kolejowego, zdefiniował obowiązki informacyjne przewoźników regionalnych w oparciu o przepisy rozporządzenia(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

  Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była debata prowadzona przez Bartłomieja Buczka, eksperta Izby a dotykająca projektu kolei samorządowych. (O debacie szerzej piszemy na stronie…- przy. red)
  Podczas konferencji Łódzka Kolej Aglomeracyjna celebrowała pierwszy rok od uruchomienia przewozów. Z tej okazji, w ramach wydarzenia Polska Izba producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała uroczystą galę. W jej trakcie wręczono statuetki i dyplomy dla osób, które przyczyniły się do sukcesu ŁKA. Podczas uroczystości, Marszałek Witold Stępień zwrócił przede wszystkim uwagę na dobrą frekwencję na trasach i zadowolenie mieszkańców z komfortu podróży pociągami FLIRT3. Zapowiedział także rozwój kolei w następnych latach na wschód województwa łódzkiego. Później Stępień wespół z prezesem ŁKA Andrzejem Wasilewskim pogratulowali osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju kolei. Jubileuszowe statuetki przyznane zostały byłemu ministrowi Infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi i dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Teresie Woźniak. Wasilewski statuetkę wręczył także Marszałkowi Stępniowi. Od Izby Kolei, poza pamiątkowymi upominkami, ŁKA otrzymała także efektowny tort.

  Drugi dzień konferencji był podzielony na dwie części. Pierwszą merytoryczną oraz drugą na którą składały się wizyty na Zapleczu Technicznym ŁKA oraz budowie dworca Łódź Fabryczna.
  Panel otworzył Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, dyrektor ds. przewozów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z prezentacją dotyczącą integracji taryfowej w obszarze aglomeracji trójmiasta. Buczek przypomniał zatem, że popularna SKM realizuje swoje zadania jako przewoźnik prawie w 100% wykonując przewozy w ramach obowiązku służby publicznej (kontrakt PSO) na podstawie umów zawartych z organizatorem przewozów – Województwem Pomorskim. Równocześnie nakreślił plany, obecne taryfy oraz spodziewane rezultaty istnienia zintegrowanego systemu taryfowego.

  Atuty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., czyli kompleksowość, bezpieczeństwo oraz innowacyjność były punktem wyjścia dla Łukasza Pliwki, Łukasz Pliwka, Key Account Manager oraz Tomasza Ślifirskiego, Key Account Manager do zaprezentowania propozycji wdrożenia legitymacji służbowej dla pracowników kolei na przykładzie wdrożonych przez PWPW S.A. projektów. Rolę współpracy samorządowych przewoźników w odpowiedzi na zagrożenia płynące z rynku streścił zaś prezes zarządu Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o. Piotr Rachwalski. Wniosek jaki płynie z tej prezentacji jest tylko jeden – współpracować, bowiem w efekcie można zyskać zintegrowaną kolej przyjazną dla pasażera a także zintegrowany cykliczny rozkład jazdy oraz zintegrowany system biletów.

  Mariusz Syldatk, dyrektor handlowy Sosnowski Sp. z o.o., Sp.K. wprowadził słuchaczy w tematykę nowoczesnego wyposażenie zaplecza technicznego. Zagadnienie to kontynuował Jerzy Frąckiewicz, prezes zarządu, Clean Concept Spółka z o.o. w organizacji, który omówił kwestie związane z biologicznymi środkami czyszczącymi do myjni kolejowych i samochodowych. Ostatnim prelegentem była Elżbieta Nowak, dyrektor oddziału, Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Oddział Łódzki, z siedzibą w Łodzi, starająca się zdefiniować rolę spółki PR w zmieniającej się rzeczywistości.

  Konferencję zakończyły wizyty na placu budowy dworca Łódź Fabryczna oraz w dzielnicy Widzew, gdzie mieści się Zaplecze Techniczne ŁKA (fotorelacja z wizyty na stronach…- przyp. red.).
  IV konferencja dotykająca problematyki kolejowych przewoźników samorządowych pokazał, że temat nadal jest otwarty i nie wyczerpany. Z roku na rok pojawiają się nowe kwestie a stare nie są do końca zamknięte – IV Pakiet Kolejowy, czy współpraca z samorządami. Wszystko to stanowi podstawę do podtrzymania dyskusji, która toczy się od kilku lat i zapewne będzie toczyła jeszcze na kilku kolejnych konferencjach.

   

  RELACJA 2014


  Koleje samorządowe to rynek ciągłych zmian i dążeń do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania pasażerów na dobre jakościowo przewozy. W podwarszawskich Michałowicach spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, przewoźników oraz firm zainteresowanych tym rynkiem, aby dyskutować nad technicznymi, finansowymi oraz personalnymi problemami przewozów regionalnych i aglomeracyjnych.

  Blisko 130 uczestników konferencji przywitał dyrektor Izby Adam Musiał. Wyjaśnił on cel dwudniowego spotkania, którym było stworzenie platformy do nawiązania oraz rozwoju współpracy pomiędzy uczestnikami rynku kolejowego: przewoźnikami, producentami i samorządami. Następnie dwóch wiceprezesów Izby, Sławomir Jankowski i Adam Nowak wespół z wicedyrektor panią Dorotą Markiewicz wprowadzili do samorządu dwie nowe firmy- Zakłady Wielobranżowe „RENOMA” Sp. z o.o. oraz Małgorzata Nawrocka POSMA.

  Panel I przeznaczono na prelekcję przedstawicieli partner

  Fotorelacja 2018

  Fotorelacja 2017

   

  FOTORELACJA 2016


   

  FOTORELACJA 2015


   

  FOTORELACJA 2014

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEMPATRONAT MEDIALNY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ