MenuMenu
pl | en
  XII Konferencja "Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej"2019-10-09 - 2019-10-10

   

  XII – konferencja „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”

   

  Termin:   9 - 10 października 2019 r.

  Miejsce:  Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa

   

  Do udziału w konferencji zaproszeni zostali :

  • Ministerstwo Infrastruktury
  • Ministerstwo Rozwoju
  • Sejmowa Komisja Infrastruktury,
  • Urząd Transportu Kolejowego
  • Instytut Kolejnictwa
  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  • Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
   • Biuro Energetyki,
   • Biuro Strategii
   • Biuro Logistyki
   • Biuro Ochrony Środowiska,
   • Biuro Dróg Kolejowych,
   • Biuro Automatyki i Telekomunikacji
   • Biuro Informatyki
   • Biuro Przygotowania Inwestycji
   • Biuro Zarządzania Projektami

  Cel spotkania:

  Wymiana informacji pomiędzy interesariuszami inwestycji kolejowych w celu poprawy komunikacji między inwestorem a wykonawcą, a także maksymalnego wykorzystania środków celowych dotyczących nakładów na modernizację infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020.

  Nakreślenie kalendarza inwestycji w linie kolejowe.

  Prezentacja wymagań dla inwestycji kolejowych w zakresie dostosowywania kolei do wymaganych standardów krajowych i UE.

   

  Zakres tematyczny:

  • Bezpieczeństwo na kolei w obszarze działań twardych (modernizacja linii) i miękkich (prawo)
  • Pomoc państwa w zakresie w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową
  • Strategia rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej po zakończeniu bieżącej perspektywy finansowej
  • Inwestycje w modernizację i budowę linii kolejowych
  • Krajowy Plan Wdrożenia Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności STEROWANIE
  • Ochrona środowiska
  • Program utrzymania linii kolejowych
  • Terminale przeładunkowe
  • Inwestycje dworcowe

   

   

  Zapraszamy na stronę konferencji

   

  Kontakt:

  Zbigniew Wiśniewski

  Zbigniew Wiśniewski
  tel: 508 500 995
  e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

   

  RELACJA 2017


  Konferencja „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”
  Dziesiąta, jubileuszowa edycja

  W dniach 23–24 listopada br. w Warszawie odbyła się dziesiąta, jubileuszowa konferencja „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”, organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Głównym tematem konferencji były plany Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP Polskich Linii Kolejowych SA związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Dorota Markiewicz oraz Dyrektor Generalny Adam Musiał.

  Część merytoryczną konferencji rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości. W referacie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej, omówił determinanty rozwoju infrastruktury transportu kolejowego. Następnie głos zabrali: Poseł Bogda Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa („Instrumenty wzmacniające dynamikę rozwoju transportu kolejowego w Polsce”), Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju („Rozwój zrównoważonego i innowacyjnego transportu kolejowego w aspekcie wykorzystania środków europejskich w latach 2014–2020”), Marzena Hebda-Sztandtkie, Dyrektor Biura Monitorowania Projektów Inwestycyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych SA („Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023”) oraz Michał Kręcisz, Zastępca dyrektora Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych w PKP SA („Nowe Projekty logistyczne realizowane przez PKP SA oraz Grupę PKP w nowych uwarunkowaniach Prawnych”).

  W panelach wystąpili: przedstawiciele firmy Wasko SA, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego Urzędu Transportu Kolejowego Alicja Kozłowska, Dyrektor Rozwoju Biznesu Ela-compil Sp. z o.o. Paweł Czubaszewski, Naczelnik Działu Technologii i Laboratorium Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Piotr Pryciński, Prezes Zarządu Infra – Centrum Doradztwa Janusz Zubrzycki, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z zagranicą Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP PLK Ewa Makosz, Prezes Zarządu MABO Sp. z o.o. Andrzej Kowalczyk, Dyrektor Biura Informatyki PKP PLK Ryszard Leszek Bernaś, Doradca Dyrektora CUPT Przemysław Wróbel, Główny specjalista ds. wdrażania systemu GSM-R PKP PLK Sławomir Tarnowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Andrzej Massel, Naczelnik Wydziału diagnostyki i opisu infrastruktury energetycznej PKP PLK Czesław Pokora, Ekspert ds. ETCS w Biurze Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK Karol Gruszka, dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej oraz Naczelnik Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej PKP PLK Barbara Boczkowska.

  Prelegenci poruszyli m.in. takie tematy, jak: plany modernizacji linii kolejowych, wyposażanie infrastruktury w system ERTMS/ETCS/GSM-R oraz monitoring szlaków kolejowych, kolejowe inwestycje w cyfrowe technologie, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podróżnych, realizację zadań podstawowych oraz rezerwowych Krajowego Programu Kolejowego, przyśpieszenie procesu inwestycyjnego w latach 2017–2018, harmonogramy realizacyjne dla projektów kolejowych do 2023 r., inwestycje w infrastrukturę dworcową i stacyjną oraz plany zagospodarowania terenów kolejowych, uproszczenia i regulacje procedur przetargowych, nowe technologie i innowacyjne systemy wykorzystywane w budowie i modernizacji kolejowej sieci trakcyjnej, a także mechanizacja oraz logistyka i technologie robót kolejowych.

  Konferencję zakończyło zwiedzanie Laboratorium Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym oraz Laboratorium Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami w Terminalu Intermodalnym.

  Wydarzeniu towarzyszyły stoiska wystawiennicze firm Ela-compil Sp. z o.o. oraz mmcite+ a.s. SA oddział w Polsce.

  Złotym partnerem konferencji była firma Wasko SA, srebrnym Ela-compil Sp. z o.o., a brązowym Infra – Centrum Doradztwa.

  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

  RELACJA 2016


  Nowe wyzwania i plany na przyszłość

  Konferencja „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”

  Dziewiąta edycja konferencji „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej” odbyła się w dniach 17-18 listopada 2016 roku w Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie. Podczas tego dwudniowego spotkania przedstawicieli najważniejszych instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową zaprezentowano plany związane z utrzymaniem i modernizacją sieci kolejowych, a także podjęto tak potrzebną i ważną dyskusję na temat współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury a podmiotami realizującymi inwestycje. Udział w wydarzeniu wzięło blisko osiemdziesiąt firm i stu sześćdziesięciu uczestników.

  Zebranych gości powitali prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel oraz dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał. Przed rozpoczęciem merytorycznej części konferencji Izba z radością i dumą powitała nową firmę członkowską – przedsiębiorstwo budowlane COVER Radosław Grunwald, z powodzeniem realizujące najtrudniejsze nawet zlecenia w zakresie budownictwa przemysłowego, energetyki wodnej, gospodarki ściekowej oraz ochrony i naprawy konstrukcji budowlanych.

  Modernizacja, rozwój, przyszłość kolei

  Część merytoryczną rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdana Rzońcy, który podkreślił, jak ważny jest dialog pomiędzy administracją a przedsiębiorcami i zaprosił tych drugich na spotkanie w sejmie.

  Z kolei Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel skupił się na temacie pozyskania i sprawnego wykorzystania środków unijnych. „Rząd, który mam dziś zaszczyt reprezentować, podjął olbrzymi wysiłek w realizacji chyba największego w dziejach polskiego kolejnictwa frontu modernizacyjnego, wspieranego zarówno ze źródeł unijnych, jak również z wykorzystaniem środków krajowych” – zaznaczył. Zwrócił też uwagę na to, że pozyskanie środków unijnych to dopiero początek drogi. Według Bittela w celu skutecznego modernizowania taboru i infrastruktury potrzebna jest realna i zgodna z unijnymi standardami strategia maksymalizująca korzyści płynące ze wsparcia udzielanego transportowi kolejowemu. Sam zaś transport kolejowy należy do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów przewozowych zarówno w obszarze przewozów pasażerskich, jak i towarowych.

  O tym, jak ważne jest wykorzystanie środków europejskich w latach 2014-2020 mówiła również Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju. Podkreśliła znaczenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której transport kolejowy, w tym zwiększenie jego dostępności oraz poprawa warunków świadczenia usług, stanowi jedno z kluczowych założeń. W podobnym tonie wypowiadał się Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego. Siudecki powiedział, że priorytetem polityki publicznej powinno być wzmocnienie roli transportu kolejowego jako ekologicznego, bezpiecznego i ekonomicznego środka przewozu pasażerów oraz towarów.

  Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się prelekcja prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusza Merchela. W swoim wystąpieniu Merchel omówił zagadnienia związane z aktualizacją, realizacją i znaczeniem Krajowego Programu Kolejowego. Zauważył, że aktualizacja KPK była niezbędna i wynikała między innymi z konieczności uwzględnienia organizacji planowanych robót z punktu widzenia przejezdności sieci, aktualnych harmonogramów i szacunków wartości przedsiębiorstw, wyników pierwszego i drugiego naboru CEF, lepszego dostosowania planu inwestycji oraz zmian w wielkościach przewidzianych alokacji CEF i POLiŚ. Prezes Merchel zapowiedział, że przyjęcie zaktualizowanego KPK nastąpi w IV kwartale 2016 roku. Sporą część prelekcji poświęcił też na omówienie aktualnych i przyszłych przetargów realizowanych w ramach KPK. Wedle jego słów do końca roku możemy spodziewać się ogłoszenia przetargów na łączną kwotę blisko 6 mld złotych. Wówczas wartość wszystkich przetargów ogłoszonych w latach 2015 i 2016 wyniesie około 25 mld złotych. Celem inwestycji przeprowadzanych przez PKP PLK jest stworzenie spójnej sieci na koniec perspektywy 2014-2020, w tym: poprawa atrakcyjności kolejowego transportu towarowego oraz kolejowego transportu pasażerskiego w aglomeracjach i ruchu międzyaglomeracyjnym.

  Po wystąpieniu prezesa Merchela głos zabrał srebrny partner konferencji, Radosław Grunwald z firmy COVER, który opowiedział o nowoczesnej technologii stabilizacji podsypki szynowej. Technologia oferowana przez COVER pozwala na znaczne polepszenie parametrów wytrzymałościowych zagęszczonego tłucznia. Dzięki jej zastosowaniu można zminimalizować koszty konserwacji układu torowego oraz podbijania podsypki. Sklejony konglomerat pozwala na wprowadzenie taboru szybkiego ruchu, czyli jest ważnym krokiem w przyszłość polskiej kolei.

  Nowe technologie i rozwiązania dla infrastruktury kolejowej

  Prelekcje konferencyjne odbyły się w ramach trzech paneli tematycznych. W pierwszym panelu wystąpili między innymi brązowi partnerzy konferencji: Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o., WYG International Sp. z o.o. oraz EDBAK Sp. z o.o. Andrzej Wojnarowski opowiedział o opracowanym przez Petrosoft.pl systemie PetroRail, umożliwiającym zaawansowane, kompleksowe i bezpieczne zarządzanie infrastrukturą kolejową (zarządzanie ruchem, rejestr zdarzeń kolejowych, automatyzacja zadań, zarządzanie ochroną, zarządzanie odcinkiem linii kolejowej, podgląd planowanych przejazdów, generowanie dokumentów rozliczeniowych itp.). Dyrektor projektów Krzysztof Sroga z WYG International przedstawił osiągnięcia firmy w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych objętych KPK do 2023 roku. Zaznaczył, że w roku 2014 w WYG International powstał pierwszy w Polsce zespół ds. mikrosymulacji ruchu kolejowego, pracujący zarówno na oprogramowaniu RailSys jak również Opentrack. W wystąpieniu pt. „Multimedialne systemy informacji pasażerskiej” Marek Biernat z firmy Edbak opowiedział o sposobach na nowoczesne wykorzystanie nośników cyfrowych w celu przekazywania pasażerom różnego rodzaju informacji – zarówno niekomercyjnych, jak i reklamowych. Zaprezentował także system Digital Signage dla kolei (obejmujący infokioski, ściany wideo oraz menu boardy).

  Ponadto w pierwszym panelu mogliśmy wysłuchać wystąpień Andrzeja Massela z Instytutu Kolejnictwa („Stan infrastruktury kolejowej w Polsce na przykładzie sieci TENT-T”), Sylwestra Wesołowskiego ze Straży Ochrony Kolei („Wykorzystanie posiadanych przez SOK środków technicznych w zabezpieczeniu obszaru kolejowego”), Michała Siedleckiego z SIMPLE SA („Zarządzanie projektami w zintegrowanym systemie ERP”), Tomasza Szczepańskiego z MC-Bauchemie Sp. z o.o. („Stabilizacja podsypki – poprawa bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów w codziennej eksploatacji oraz w trakcie wykonywania remontów”), prof. dra inż. Dariusza Sybilskiego z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów („Przegląd nawierzchni asfaltowych stosowanych w KDP”) oraz Krzysztofa Szafrańskiego i Michała Migdala z Biura Dróg Kolejowych („Koncepcja zmiany warunków technicznych utrzymania nawierzchni kolejowej Id-1 w zakresie oceny jakości geometrycznej torów”).

  W drugim panelu prelegenci poruszyli takie zagadnienia, jak: nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie obiektów obsługi podróżnych (Barbara Boczkowska, Biuro Infrastruktury Pasażerskiej PKP PLK), systemy komunikacyjne VoiP (Adam Grzegorczyk, Novatel Sp. z o.o.), rola i funkcja systemów wspierających zarządzanie projektami w PKP PLK (Marzena Hebda-Sztandkie, Biuro Zarządzania Projektami PKP PLK), trwałość i czytelność oznaczeń kolejowych (Paweł Patykiewicz, Hellermanntyton GMBH), cyfryzacja kolei (Ryszard Leszek Bernaś, Biuro Informatyki PKP PLK) oraz rola Centrum Rozkładów Jazdy w strukturach PKP Polskich Linii Kolejowych (Krzysztof Grünke, Centrum Rozkładów Jazdy PKP PLK).

  Podczas trzeciego i ostatniego panelu głos zabrali: Jerzy Kacprzak z Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK („Nowoczesne technologie w komunikacji kolejowej. Wzrost bezpieczeństwa”), Andrzej Nikoniuk z firmy Radionika Sp. z o.o. („Systemy radiołączności w okresie zmian na kolei”), Ryszard Greguła z firmy MABO Sp. z o.o. („Nowe, innowacyjne rozwiązania dla sieci trakcyjnej”), Radosław Burak-Romanowski z Biura Energetyki PKP PLK („Rzeczywiste środowisko elektromagnetyczne pracy urządzeń kolejowych w otoczeniu sieci trakcyjnej”), Bogusław Zębik z firmy BEZPOL Sp. z o.o. („Rozwiązania dla energetyki kolejowej w produkcjach Grupy BEZPOL”) oraz Krzysztof Szafrański i Rafał Frączek z Biura Dróg Kolejowych PKP PLK („SMS-PW17 – procedury i zasady udostępniania infrastruktury kolejowej do badań”).

  Konferencja odbyła się pod patronatem Sejmowej Komisji Infrastruktury, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Instytutu Kolejnictwa. Srebrnym partnerem konferencji była firma COVER Radosław Grunwald, a brązowymi przedsiębiorstwa: Petrosoft.pl, WYG International oraz Edbak.

  FOTORELACJA 2018


  FOTORELACJA 2017


  IMG_6834 IMG_6836 IMG_6844 IMG_6845 IMG_6858 IMG_6859 IMG_6866 IMG_6870 IMG_6871 IMG_6880 IMG_6887 IMG_6894 IMG_6910 IMG_6915 IMG_6926 IMG_6932 IMG_6941 IMG_6944 IMG_6949 IMG_6953 IMG_6959 IMG_6964 IMG_6969 IMG_6975 IMG_6984 IMG_6985 IMG_6991 IMG_7008 IMG_7013 IMG_7017 IMG_7022

  FOTORELACJA 2016

  dsc06288 dsc06346 dsc06361 dsc06364 dsc06371 dsc06379 dsc06380 dsc06382 dsc06385 dsc06390 dsc06391 dsc06406 dsc06413 dsc06414 dsc06422 dsc06423 dsc06430 dsc06435 dsc06445 dsc06449 dsc06455 dsc06459 dsc06467 dsc06476

  FOTORELACJA 2015


   

  FOTORELACJA 2014


  DSC00047Paszkiewicz 300x200 Fotorelacja 2014

  Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

  DSC00073Żmijan 300x200 Fotorelacja 2014

  Stanisław Żmijan ?Poseł, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

  DSC00078salapełna 300x200 Fotorelacja 2014

  Sala wykładowa

  DSC00083Warsza 200x300 Fotorelacja 2014

  Tomasz Warsza, Radca Ministra, Departament Rozwoju Kolei, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

  DSC00098UTK 200x300 Fotorelacja 2014

  Michał Zięba- Naczelnik, Urząd Transportu Kolejowego

  DSC00124Żurkowski 300x200 Fotorelacja 2014

  Andrzej Żurkowski ? Dyrektor, Instytut Kolejnictwa

  DSC00131Folejewski 300x200 Fotorelacja 2014

  Wojciech Folejewski ? Członek Zarządu Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  DSC00133Folejewskiprezydium 300x200 Fotorelacja 2014

  Wojciech Folejewski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  DSC00153Olszewski 300x200 Fotorelacja 2014

  Michał Olszewski ? Dyrektor, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Zarządzania Projektami

  DSC00159Kaczorek 200x300 Fotorelacja 2014

  Maciej Kaczorek ? Dyrektor, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Planowania Strategicznego

  DSC00171KONICA 300x200 Fotorelacja 2014

  Szymon Szczur ? Koordynator ds. Wsparcia Sprzedaży Rozwiązań Biznesowych, KONICA MINOLTA Business Solutions Polska Sp. z o.o.

  DSC00181HAK 200x300 Fotorelacja 2014

  Daniel Michalak, Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.

  DSC00184KRULEN 200x300 Fotorelacja 2014

  Leszek Leniarski ? Prezes Zarządu, KRULEN Sp. z o.o

  DSC00186Jaszczuk 300x271 Fotorelacja 2014

  Edyta Jaszczuk-Jezierska ? Dyrektor, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Strategii

  DSC00188PAN 300x200 Fotorelacja 2014

  Waldemar Fabirkiewicz ? Sekretarz Generalny SITK RP, Polska Akademia Nauk

  DSC00201CUPT 300x200 Fotorelacja 2014

  Paweł Szaciłło ? p.o. Dyrektor CUPT,

  DSC00208TRANSCOMFORT 300x200 Fotorelacja 2014

  Mariusz Zaremba ? Product Manager, TransComfort Sp. z o.o

  DSC00217GDDKiA 200x300 Fotorelacja 2014

  Tomasz Stańczak ? Naczelnik, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  DSC00223Kruk 300x200 Fotorelacja 2014

  Aneta Kruk ? Zastępca Dyrektora, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Ochrony Środowiska

  DSC00240Malepszak 200x300 Fotorelacja 2014

  Piotr Malepszak ? Dyrektor, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Dróg Kolejowych

  DSC00233ITALCERTYFER 250x300 Fotorelacja 2014

  Carlo Carganico ? Prezes Zarządu & CEO, ITALCERTIFER SpA

  DSC00244PLISZKA 200x300 Fotorelacja 2014

  Przemysław Steiner- Kierownik Sekcji Klientów Kluczowych, PLISZKA Inżyniering Przeciwpożarowy

  DSC00245KONICAstoisko 300x200 Fotorelacja 2014

  Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.

  DSC00254Polak 300x200 Fotorelacja 2014

  Paweł Polak ? Dyrektor, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji

  DSC00263MCBauchemie 300x200 Fotorelacja 2014

  Tomasz Szczepański ? Regionalny Kierownik Sprzedaży, MC-Bauchemie Sp. z o.o.

  DSC00257PHILIPS 200x300 Fotorelacja 2014

  Paweł Morawski ? Partner Manager, PHILIPS LIGHTING Poland S.A

  DSC00270ROSA 300x200 Fotorelacja 2014

  Janusz Pokus- Kierownik Regionu, ROSA ? Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego

  DSC00282Kazimierski 300x200 Fotorelacja 2014

  Andrzej Kazimierski ? Dyrektor Projektu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Energetyki

  DSC00268Zbiróg 200x300 Fotorelacja 2014

  Rafał Zbiróg ? Dyrektor, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Informatyki

  DSC00274OCYNKOWNIA 200x300 Fotorelacja 2014

  Krzysztof Demendecki ? Dyrektor ds. Handlu i Produkcji, Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEMPARTNER ZŁOTY KONFERENCJIPARTNER SREBRNY KONFERENCJIPARTNER BRĄZOWY KONFERENCJIPATRONAT MEDIALNY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ