MenuMenu
pl | en

  Biuro Izby

  ART. 28  


   

  1. Biuro Izby jest aparatem wykonawczym Rady Izby. 
  2. Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura Izby, główny księgowy oraz pozostali pracownicy są pracownikami etatowymi Izby. 
  3. Umowę o pracę z Dyrektorem Generalnym zawiera, w imieniu Rady, Przewodniczący Rady Izby. 
  4. Dyrektor Generalny jest kierownikiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu prawa.  

   

  ART. 28A  


   

  1. Praca w Biurze Izby ma charakter świadczenia odpłatnego wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy i nie wolno łączyć jej z pełnieniem funkcji w żadnym z organów Izby pochodzących z wyboru.  

   

  ART. 29  


   

  1. Biuro Izby realizuje zadania Izby, wykonując uchwały Rady. W szczególności Dyrektor Generalny:  
   1. składa Radzie Izby sprawozdania z działalności Biura, 
   2. opracowuje i przedkłada Radzie projekt planu pracy, Budżetu, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia. 
   3. zarządza majątkiem i funduszami Izby. 
   4. organizuje i nadzoruje pracę oddziałów terenowych, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Izby. 
  2. Regulamin organizacyjny Biura Izby zatwierdza Rada.  

   

  ART. 30  


   

  1. Na majątek składają się ruchomości, nieruchomości, składki pieniężne i prawa majątkowe. 
  2. Majątek Izby tworzą:  
   1. wpływy ze składek członkowskich, 
   2. wpływy z darowizn, spadków i zapisów, 
   3. wpływy i składki na fundusze celowe, 
   4. wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby, 
   5. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych, 
   6. dotacje, 
   7. inne wpływy.  
  3. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe, przeznaczone na realizację zadań statutowych.  

   

  ART. 31  


  Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Izba.  

   

  ART. 32  


   

  1. Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są: Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura Izby i Główny Księgowy.  
  2. Dla skuteczności czynności prawnej, w tym rozporządzeń majątkowych przekraczających zwykły zarząd związany z funkcjonowaniem Izby, to jest regulowaniem należności wynikających z funkcjonowania Izby, uiszczania świadczeń publicznoprawnych i wypłat wynagrodzeń, wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.


  powrót

   Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
   2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
   3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
   4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
    a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
    b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
   9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

   AKCEPTUJĘ