MenuMenu
pl | en

  Cele Izby

  ART. 5


  Do celów Izby należy w szczególności:

  1. reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu gospodarczego,  
  2. organizowanie pomocy dla członków Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z ich uczestnictwem w życiu gospodarczym kraju, 
  3. prowadzenie dla członków Izby działalności informacyjno-edytorskiej z zakresu kolejnictwa,
  4. inicjowanie działalności społeczno-kulturalnej oraz socjalnej wśród członków Izby, w celu stworzenia nowych więzi łączących pracowników i pracodawców,
  5. reprezentowanie członków Izby i uczestniczenie w pracach ogólnokrajowych instytucji i organizacji reprezentujących interesy kolejnictwa jako gałęzi gospodarki narodowej
  6. inspirowanie oraz, wychodzenie z inicjatywą legislacyjną, dotyczącą sektora kolejnictwa jak również opiniowanie aktów prawnych z tej dziedziny, przygotowanych przez odpowiednie władze, 
  7. tworzenie i współuczestniczenie w ruchach samorządowych środowisk reprezentujących interesy kolejnictwa, 
  8. inspirowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej podmiotów związanych z działalnością kolejową, 
  9. promowanie wśród członków Izby nowych rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w kolejnictwie oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami zajmującymi się ochrona środowiska naturalnego człowieka,  
  10. promowanie członków Izby na krajowych i międzynarodowych targach kolejnictwa,
  11. organizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinach określonych w statucie, 
  12. opiniowanie projektów prawnych i norm technicznych, 
  13. stwarzanie warunków do równoprawnej konkurencji.  

   

  ART. 6  


  Izba realizuje swoje cele określone w Statucie i uchwałach organów Izby przez:

  1. współpracę z organami władzy, administracji rządowej i samorządowej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno-organizacyjnymi,  
  2. organizowanie szkoleń i doradztwa w zakresie ekonomii, prawa, organizacji, jak również wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,  
  3. tworzenie warunków do prowadzenia postępowania mediacyjnego i polubownego dla potrzeb członków Izby,  
  4. prowadzenie działalności edytorsko – wydawniczej, 
  5. tworzenie terenowych, branżowych i środowiskowych struktur Izby oraz jej terenowych oddziałów, 
  6. uczestniczenie w przygotowaniu oraz wyrażaniu opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju komunikacji kolejowej w Polsce.


  powrót

   Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
   2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
   3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
   4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
    a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
    b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
   9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

   AKCEPTUJĘ