MenuMenu
pl | en

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  ART. 7


   

  1. Członkami Izby mogą być podmioty gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, sprzedaży materiałów, wyrobów i usług na rzecz kolei, wykonawstwo robót kolejowych, jak również prowadzące działalność wydawniczą, promocyjną i marketingową.  
  2. Członkowie założyciele staja się z mocy prawa członkami Izby.  
  3. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, określającej rodzaj działalności i zobowiązanie do przestrzegania Statutu.  
  4. W przypadku odmowy przyjęcia na członka Izby zainteresowany może się odwołać do Rady Izby, w terminie 21 dni od otrzymania decyzji.  

   

  ART. 8  


  Członkom Izby przysługuję prawo:  

  1. czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby, 
  2. uczestnictwa w posiedzeniach Rady i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym, 
  3. uczestnictwa w pracach klubów członkowskich i komisji problemowych, działających w Izbie,  
  4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby,
  5. korzystania z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie, 
  6. korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego.  

   

  ART. 8A  


   

  1. Członkowie Izby realizują swoją działalność między innymi w Izbie poprzez przynależność w sekcjach branżowych.  
  2. Sekcja branżowa jest powoływana uchwałą Rady Izby na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Izby.  
  3. Członkowie sekcji branżowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sekcji Branżowej. 
  4. Członkowie Izby mogą należeć do więcej niż jednej sekcji branżowej. 
  5. Należąc do więcej niż jednej sekcji branżowej nie można łączyć funkcji Przewodniczącego Sekcji Branżowej. 
  6. Sprawowanie funkcji Przewodniczącego Sekcji Branżowej nie jest ograniczone kadencją organów Izby. 
  7. Funkcji Przewodniczącego Sekcji Branżowej nie można łączyć ze sprawowaniem innych funkcji w organach Izby.  

   

  ART. 9  


  Członek Izby ma obowiązek:  

  1. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwal Walnego Zgromadzenia i wybieralnych organów Izby,  
  2. przestrzegania etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich, 
  3. działaniem i postawą dbania o dobre imię Izby, 
  4. regularnego opłacania składek członkowskich, 
  5. zawiadamiania o każdej zmianie statusu prawnego osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu gospodarczego (siedziby, adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza).  

   

  ART.10  


   

  1. Członkostwo w Izbie ustaje: 
   1. wskutek wypowiedzenia przez podmiot gospodarczy (na piśmie) członkostwa na koniec kwartału, po uprzednim co najmniej trzymiesięcznym wypowiedzeniu członkostwa, 
   2. przez skreślenie z listy członków uchwałą Prezydium Rady Izby z powodu:  
    1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie, działania Izby,
    2. niepłacenia składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy, 
    3. prowadzenia działalności sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi  
  2. Od uchwały Prezydium Rady Izby przysługuje odwołanie do Rady Izby w terminie 21 dni od dnia otrzymania uchwały  
  3. Obowiązek uiszczenia składki członkowskiej ustaje z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub z dniem wydania uchwały o skreśleniu z listy członków Izby, od której nie przysługuje odwołanie.  

   

  ART.11  


   

  1. Członek Izby, będący osoba fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście, a w przypadku wielości właścicieli, jeden z nich, upoważniony na piśmie przez pozostałych.  
  2. Członka będącego osobą prawną, reprezentuje w Izbie osoba fizyczna, upoważniona do reprezentowania osoby prawnej.  
  3. Członek Izby może posiadać na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnictwo tylko jednego nieobecnego członka Izby.


  powrót

   Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
   2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
   3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
   4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
    a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
    b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
   9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

   AKCEPTUJĘ