MenuMenu
pl | en

  Organy Izby

  ART. 12  


   

  1. Organami Izby są:  
   1. Walne Zgromadzenie 
   2. Rada Izby 
   3. Komisja Rewizyjna
   4. Sąd Koleżeński  
  2. W skład organów mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne:  
   1. będące osobami reprezentującymi osoby prawne, o których mowa w art.11 ust.2, 
   2. będące właścicielami podmiotów gospodarczych.  
  3. Mandaty członków organów wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art.16 Statutu.  

   

  WALNE ZGROMADZENIE  

   

  ART. 13  


  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.  

   

  ART. 14  


  Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.  

   

  ART. 15  


   

  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  
   1. uchwalenie statutu Izby oraz jego zmian, 
   2. uchwalenie kierunków działania Izby na okres do następnego Walnego Zgromadzenia oraz ocena ich realizacji, 
   3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności innych organów Izby za okres ich kadencji, 
   4. uchwalenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich, 
   5. wybór i odwoływanie członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 
   6. udzielanie absolutorium organom Izby, 
   7. uchwalenie regulaminu wyborczego,  
  2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami uprawnienia określone w ust. 1 pkt c wykonuje Rada Izby.  

   

  ART. 16  


   

  1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co cztery lata przez Radę, która zawiadamia członków Izby listem poleconym, bądź drogą komunikacji elektronicznej za potwierdzeniem o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na miesiąc przed jego odbyciem, z wyjątkiem postanowień art. 17. 
  2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami uprawnienia określone w ust.1 pkt 4 wykonuje Rada Izby.  

   

  ART. 17  


   

  1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby, Komisji Rewizyjnej, organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy Rada Izby zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Winno się ono odbyć w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.  
  2. Postanowienia art.16 ust.2 stosuje się odpowiednio.  

   

  ART. 18


   

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków.  
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia lub postanowienia Statutu Izby nie stanowią inaczej.

   

  RADA IZBY  

   

  ART. 19  


   

  1. Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. 
  2. Do kompetencji Rady należy:  
   1. uchwalenie programu działania Izby oraz preliminarzy finansowych, 
   2. angażowanie i zwalnianie Dyrektora Generalnego i ustalanie jego wynagrodzenia, 
   3. rozpatrywanie odwołań w sprawie członkostwa w Izbie, 
   4. określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszów celowych i odpisów na te fundusze,  
   5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Biura Izby oraz wykonywania planów finansowych,  
   6. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów lub delegatur terenowych, komisji problemowych, klubów członkowskich, zespołów ekspertów i doradców,  
   7. uchwalanie regulaminu pracy Rady i Prezydium Rady, oraz zatwierdzanie regulaminów Sądu Polubownego i Komisji Rewizyjnej  
   8. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biura Izby, 
   9. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady,  
   10. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania działalności gospodarczej,  
   11. podejmowanie uchwał w podmiocie nabycia i zbycia lub obciążenia nieruchomości,
   12. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad organem prasowym Izby, 
   13. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności rady, 
   14. podejmowanie uchwal w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.  

   

  ART.  20  


   

  1. Rada Izby składa się od 9 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 
  2. Kadencja Rady trwa 4 lata, z tym, że pierwsza Rada Izby jest wybierana na okres 2 lat. 
  3. W razie konieczności uzupełnienia składu rady w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, Rada może dokooptować na zwolnione miejsce nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 maksymalnego składu Rady spośród kandydatów na członków Rady danej kadencji, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali największą ilość głosów.  
  4. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście, chyba że inne przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.  
   1. Członek Rady może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania go na posiedzeniu Rady w zakresie i przedmiocie określonym pełnomocnictwem.  
   2. Kadencja Członka Rady Izby nie wygasa w przypadku rozwiązania z nim przez firmę – Członka Izby umowy o pracę bądź też umowy o charakterze cywilnoprawnych, o ile zatrudni on się w powyższej formie prawnej u innego Członka Izby.  
   3. W przypadku innym niż określone w pkt. 4b członkostwo w Radzie Izby ustaje z chwilą ustania przedmiotowej formy zatrudnienia w firmie Członka Rady.  
  5. Wygaśnięcie mandatu członka rady następuje w razie: 
   1. śmierci członka Rady Izby, 
   2. ustania członkostwa jego firmy w Izbie, 
   3. ustania okoliczności będących podstawą członkostwa w rozumieniu przepisu art.12 ust. 2 
   4. rezygnacji z członkostwa w Radzie, 
   5. trzykrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Rady.  

   

  ART. 21  


   

  1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Izby lub zastępujący go Wiceprzewodniczący Rady Izby:  
  2. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 
   1. z własnej inicjatywy, 
   2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
   3. na wniosek 1/3 członków Rady.  
  3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Izby lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego Rady Izby.  
  4. Na posiedzenia Rady są zaproszeni: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz Dyrektor Generalny.  
  5. Przewodniczący Rady Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady przedstawicieli klubów członkowskich, instytucji i organizacji, ekspertów oraz inne osoby, jeżeli jest to celowe ze względu na podmiot obrad.  

   

  ART. 22  


   

  1. Rada Izby wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 3 osób, w tym Przewodniczącego Rady Izby oraz 2 Wiceprzewodniczących Rady Izby.  
  2. Prezydium Izby powołuje biuro Izby będące aparatem wykonawczym.  

   

  ART. 23  


   

  1. Izbą kieruje i reprezentuje na zewnątrz Prezydium Rady Izby. Przewodniczący Rady Izby kieruje i reprezentuje Izbę samodzielnie w zakresie przysługujących mu uprawnień przewidzianych w statucie i regulaminie działania Izby w stosunkach zewnętrznych. Tryb zaciągania zobowiązań majątkowych i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych reguluje art. 32.

   

  KOMISJA REWIZYJNA  

   

  ART. 24  


   

  1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
  3. Kadencja Komisji trwa 4 lata, z tym ,że kadencja pierwszej Komisji trwa 2 lata. 
  4. Wygaśnięcie mandatu występuje w razie:  
   1. śmierci członka Komisji rewizyjnej, 
   2. ustania członkostwa w Izbie, 
   3. ustania okoliczności będących podstawa wyboru w rozumieniu przepisu art.12 ust.2, 
   4. rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, 
   5. trzykrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach.  
  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.  
  6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady i Sądu Koleżeńskiego oraz nie mogą być pracownikami Biura Rady.  
  7. Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się postanowienia art. 20 pkt. 4b i 4c. 
  8. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje statutowe obowiązki do momentu ukonstytuowania się następnego składu wybranego przez kolejne Walne Zgromadzenie  

   

  ART. 25  


   

  1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
   1. kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów statutu i regulaminów wewnętrznych, 
   2. dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby,
   3. przedstawianie Radzie i Dyrektorowi Generalnemu uwag i wniosków dotyczących działalności Izby, 
   4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady.  
  2. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji. 

   

  ART. 26  


   

  1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego , a w razie jego nieobecności przez zastępującego go wiceprzewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.  
  2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienia jej składu określa opracowany przez nią regulamin, zatwierdzony przez Radę Izby.  

   

  SĄD KOLEŻEŃSKI  

   

  ART. 27  


   

  1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie od 3 do 5 osób. 
  2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
  3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata. 
  4. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:  
   1. śmierci członka Sądu Koleżeńskiego 
   2. ustania członkostwa w Izbie, 
   3. ustania okoliczności będących podstawą wyboru w rozumieniu przepisu art.12 ust.2, 
   4. rezygnacji z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim, 
   5. trzykrotnej z rzędu nieobecności na posiedzeniach.  
  5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 
   1. rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie statutu lub zasad etyki - zawodowej i handlowej, 
   2. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o odwołanie członka Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej, 
   3. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby oraz między udziałowcami spółek, jeżeli poddadzą się jego jurysdykcji, 
   4. prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek Rady , Komisji Rewizyjnej lub członków Izby, 
   5. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby, 
   6. członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę, 
   7. szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego oraz uzupełnienia jego składu określa opracowany przezeń regulamin, zatwierdzony przez Radę Izby. 
  6. Do członków Sądu Koleżeńskiego stosuje się postanowienia art. 20 pkt. 4b i 4c. 
  7. Sąd Koleżeński wykonuje swoje statutowe obowiązki do momentu ukonstytuowania się następnego składu wybranego przez kolejne Walne Zgromadzenie.


  powrót

   Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
   2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
   3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
   4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
    a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
    b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
   9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

   AKCEPTUJĘ