Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Statut Izby

Statut

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze statutem POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ
I USŁUG NA RZECZ KOLEI
.

Postanowienia ogólne

ART. 1

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, innych państw Unii Europejskiej, bądź też państw stowarzyszonych.

Izba może używać swojej nazwy w językach obcych, które zostaną określone w załączniku do Statutu.

 

ART. 2 

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195), oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

ART. 3 

Siedzibą Izby jest miasto Bydgoszcz, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Izba może prowadzić działalność poza granicami kraju.

 

ART. 4

Izba używa pieczęci z napisem: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei.

Cele Izby

ART. 5

Do celów Izby należy w szczególności:

 1. reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu gospodarczego,
 2. organizowanie pomocy dla członków Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z ich uczestnictwem w życiu gospodarczym kraju,
 3. prowadzenie dla członków Izby działalności informacyjno-edytorskiej z zakresu kolejnictwa,
 4. inicjowanie działalności społeczno-kulturalnej oraz socjalnej wśród członków Izby, w celu stworzenia nowych więzi łączących pracowników i pracodawców,
 5. reprezentowanie członków Izby i uczestniczenie w pracach ogólnokrajowych instytucji i organizacji reprezentujących interesy kolejnictwa jako gałęzi gospodarki narodowej
 6. inspirowanie oraz, wychodzenie z inicjatywą legislacyjną, dotyczącą sektora kolejnictwa jak również opiniowanie aktów prawnych z tej dziedziny, przygotowanych przez odpowiednie władze,
 7. tworzenie i współuczestniczenie w ruchach samorządowych środowisk reprezentujących interesy kolejnictwa,
 8. inspirowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej podmiotów związanych z działalnością kolejową,
 9. promowanie wśród członków Izby nowych rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w kolejnictwie oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami zajmującymi się ochrona środowiska naturalnego człowieka,
 10. promowanie członków Izby na krajowych i międzynarodowych targach kolejnictwa,
 11. organizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinach określonych w statucie,
 12. opiniowanie projektów prawnych i norm technicznych,
 13. stwarzanie warunków do równoprawnej konkurencji.

 

ART. 6

Izba realizuje swoje cele określone w Statucie i uchwałach organów Izby przez:

 1. współpracę z organami władzy, administracji rządowej i samorządowej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno-organizacyjnymi,
 2. organizowanie szkoleń i doradztwa w zakresie ekonomii, prawa, organizacji, jak również wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 3. tworzenie warunków do prowadzenia postępowania mediacyjnego i polubownego dla potrzeb członków Izby,
 4. prowadzenie działalności edytorsko – wydawniczej,
 5. tworzenie terenowych, branżowych i środowiskowych struktur Izby oraz jej terenowych oddziałów,
 6. uczestniczenie w przygotowaniu oraz wyrażaniu opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju komunikacji kolejowej w Polsce.
Członkowie - ich prawa i obowiązki

ART. 7

 1. Członkami Izby mogą być podmioty gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, sprzedaży materiałów, wyrobów i usług na rzecz kolei, wykonawstwo robót kolejowych, jak również prowadzące działalność wydawniczą, promocyjną i marketingową.
 2. Członkowie założyciele staja się z mocy prawa członkami Izby.
 3. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, określającej rodzaj działalności i zobowiązanie do przestrzegania Statutu.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia na członka Izby zainteresowany może się odwołać do Rady Izby, w terminie 21 dni od otrzymania decyzji.

 

ART. 8

Członkom Izby przysługuję prawo:  

 1. czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby,
 2. uczestnictwa w posiedzeniach Rady i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym,
 3. uczestnictwa w pracach klubów członkowskich i komisji problemowych, działających w Izbie,
 4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby,
 5. korzystania z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie,
 6. korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego.

 

ART. 8A

 1. Członkowie Izby realizują swoją działalność między innymi w Izbie poprzez przynależność w sekcjach branżowych.
 2. Sekcja branżowa jest powoływana uchwałą Rady Izby na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Izby.
 3. Członkowie sekcji branżowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sekcji Branżowej.
 4. Członkowie Izby mogą należeć do więcej niż jednej sekcji branżowej.
 5. Należąc do więcej niż jednej sekcji branżowej nie można łączyć funkcji Przewodniczącego Sekcji Branżowej.
 6. Sprawowanie funkcji Przewodniczącego Sekcji Branżowej nie jest ograniczone kadencją organów Izby.
 7. Funkcji Przewodniczącego Sekcji Branżowej nie można łączyć ze sprawowaniem innych funkcji w organach Izby.

 

ART. 9

Członek Izby ma obowiązek:  

 1. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwal Walnego Zgromadzenia i wybieralnych organów Izby,
 2. przestrzegania etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,
 3. działaniem i postawą dbania o dobre imię Izby,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich,
 5. zawiadamiania o każdej zmianie statusu prawnego osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu gospodarczego (siedziby, adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza).

 

ART.10

 1. Członkostwo w Izbie ustaje:
  1. wskutek wypowiedzenia przez podmiot gospodarczy (na piśmie) członkostwa na koniec kwartału, po uprzednim co najmniej trzymiesięcznym wypowiedzeniu członkostwa,
  2. przez skreślenie z listy członków uchwałą Prezydium Rady Izby z powodu:
   1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie, działania Izby,
   2. niepłacenia składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy,
   3. prowadzenia działalności sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi
 2. Od uchwały Prezydium Rady Izby przysługuje odwołanie do Rady Izby w terminie 21 dni od dnia otrzymania uchwały
 3. Obowiązek uiszczenia składki członkowskiej ustaje z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub z dniem wydania uchwały o skreśleniu z listy członków Izby, od której nie przysługuje odwołanie.

 

ART.11

 1. Członek Izby, będący osoba fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście, a w przypadku wielości właścicieli, jeden z nich, upoważniony na piśmie przez pozostałych.
 2. Członka będącego osobą prawną, reprezentuje w Izbie osoba fizyczna, upoważniona do reprezentowania osoby prawnej.
 3. Członek Izby może posiadać na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnictwo tylko jednego nieobecnego członka Izby.
Organy Izby

ART. 12  

 1. Organami Izby są:
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Izby
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. W skład organów mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne:
  1. będące osobami reprezentującymi osoby prawne, o których mowa w art.11 ust.2,
  2. będące właścicielami podmiotów gospodarczych.
 3. Mandaty członków organów wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art.16 Statutu.

 

WALNE ZGROMADZENIE

ART. 13

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.

 

ART. 14

Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.

 

ART. 15

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie statutu Izby oraz jego zmian,
  2. uchwalenie kierunków działania Izby na okres do następnego Walnego Zgromadzenia oraz ocena ich realizacji,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności innych organów Izby za okres ich kadencji,
  4. uchwalenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich,
  5. wybór i odwoływanie członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  6. udzielanie absolutorium organom Izby,
  7. uchwalenie regulaminu wyborczego,
 2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami uprawnienia określone w ust. 1 pkt c wykonuje Rada Izby.

 

ART. 16

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co cztery lata przez Radę, która zawiadamia członków Izby listem poleconym, bądź drogą komunikacji elektronicznej za potwierdzeniem o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na miesiąc przed jego odbyciem, z wyjątkiem postanowień art. 17.
 2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami uprawnienia określone w ust.1 pkt 4 wykonuje Rada Izby.

 

ART. 17

 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby, Komisji Rewizyjnej, organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy Rada Izby zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Winno się ono odbyć w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
 2. Postanowienia art.16 ust.2 stosuje się odpowiednio.

 

ART. 18

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia lub postanowienia Statutu Izby nie stanowią inaczej.

 

RADA IZBY

 

ART. 19

 1. Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Do kompetencji Rady należy:
  1. uchwalenie programu działania Izby oraz preliminarzy finansowych,
  2. angażowanie i zwalnianie Dyrektora Generalnego i ustalanie jego wynagrodzenia,
  3. rozpatrywanie odwołań w sprawie członkostwa w Izbie,
  4. określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszów celowych i odpisów na te fundusze,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Biura Izby oraz wykonywania planów finansowych,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów lub delegatur terenowych, komisji problemowych, klubów członkowskich, zespołów ekspertów i doradców,
  7. uchwalanie regulaminu pracy Rady i Prezydium Rady, oraz zatwierdzanie regulaminów Sądu Polubownego i Komisji Rewizyjnej
  8. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biura Izby,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania działalności gospodarczej,
  11. podejmowanie uchwał w podmiocie nabycia i zbycia lub obciążenia nieruchomości,
  12. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad organem prasowym Izby,
  13. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności rady,
  14. podejmowanie uchwal w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

ART.  20

 1. Rada Izby składa się od 9 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata, z tym, że pierwsza Rada Izby jest wybierana na okres 2 lat.
 3. W razie konieczności uzupełnienia składu rady w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, Rada może dokooptować na zwolnione miejsce nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 maksymalnego składu Rady spośród kandydatów na członków Rady danej kadencji, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali największą ilość głosów.
 4. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście, chyba że inne przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
  1. Członek Rady może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania go na posiedzeniu Rady w zakresie i przedmiocie określonym pełnomocnictwem.
  2. Kadencja Członka Rady Izby nie wygasa w przypadku rozwiązania z nim przez firmę – Członka Izby umowy o pracę bądź też umowy o charakterze cywilnoprawnych, o ile zatrudni on się w powyższej formie prawnej u innego Członka Izby.
  3. W przypadku innym niż określone w pkt. 4b członkostwo w Radzie Izby ustaje z chwilą ustania przedmiotowej formy zatrudnienia w firmie Członka Rady.
 5. Wygaśnięcie mandatu członka rady następuje w razie:
  1. śmierci członka Rady Izby,
  2. ustania członkostwa jego firmy w Izbie,
  3. ustania okoliczności będących podstawą członkostwa w rozumieniu przepisu art.12 ust. 2
  4. rezygnacji z członkostwa w Radzie,
  5. trzykrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Rady.

 

ART. 21

 1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Izby lub zastępujący go Wiceprzewodniczący Rady Izby:
 2. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 członków Rady.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Izby lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego Rady Izby.
 4. Na posiedzenia Rady są zaproszeni: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz Dyrektor Generalny.
 5. Przewodniczący Rady Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady przedstawicieli klubów członkowskich, instytucji i organizacji, ekspertów oraz inne osoby, jeżeli jest to celowe ze względu na podmiot obrad.

 

ART. 22

 1. Rada Izby wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 3 osób, w tym Przewodniczącego Rady Izby oraz 2 Wiceprzewodniczących Rady Izby.
 2. Prezydium Izby powołuje biuro Izby będące aparatem wykonawczym.

 

ART. 23

 1. Izbą kieruje i reprezentuje na zewnątrz Prezydium Rady Izby. Przewodniczący Rady Izby kieruje i reprezentuje Izbę samodzielnie w zakresie przysługujących mu uprawnień przewidzianych w statucie i regulaminie działania Izby w stosunkach zewnętrznych. Tryb zaciągania zobowiązań majątkowych i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych reguluje art. 32.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

ART. 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 3. Kadencja Komisji trwa 4 lata, z tym ,że kadencja pierwszej Komisji trwa 2 lata.
 4. Wygaśnięcie mandatu występuje w razie:
  1. śmierci członka Komisji rewizyjnej,
  2. ustania członkostwa w Izbie,
  3. ustania okoliczności będących podstawa wyboru w rozumieniu przepisu art.12 ust.2,
  4. rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
  5. trzykrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady i Sądu Koleżeńskiego oraz nie mogą być pracownikami Biura Rady.
 7. Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się postanowienia art. 20 pkt. 4b i 4c.
 8. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje statutowe obowiązki do momentu ukonstytuowania się następnego składu wybranego przez kolejne Walne Zgromadzenie

 

ART. 25

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów statutu i regulaminów wewnętrznych,
  2. dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby,
  3. przedstawianie Radzie i Dyrektorowi Generalnemu uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady.
 2. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

 

ART. 26

 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego , a w razie jego nieobecności przez zastępującego go wiceprzewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
 2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienia jej składu określa opracowany przez nią regulamin, zatwierdzony przez Radę Izby.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

ART. 27

 1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie od 3 do 5 osób.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
 4. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:
  1. śmierci członka Sądu Koleżeńskiego
  2. ustania członkostwa w Izbie,
  3. ustania okoliczności będących podstawą wyboru w rozumieniu przepisu art.12 ust.2,
  4. rezygnacji z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim,
  5. trzykrotnej z rzędu nieobecności na posiedzeniach.
 5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie statutu lub zasad etyki – zawodowej i handlowej,
  2. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o odwołanie członka Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej,
  3. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby oraz między udziałowcami spółek, jeżeli poddadzą się jego jurysdykcji,
  4. prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek Rady , Komisji Rewizyjnej lub członków Izby,
  5. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby,
  6. członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę,
  7. szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego oraz uzupełnienia jego składu określa opracowany przezeń regulamin, zatwierdzony przez Radę Izby.
 6. Do członków Sądu Koleżeńskiego stosuje się postanowienia art. 20 pkt. 4b i 4c.
 7. Sąd Koleżeński wykonuje swoje statutowe obowiązki do momentu ukonstytuowania się następnego składu wybranego przez kolejne Walne Zgromadzenie.
Biuro Izby

ART. 28

 1. Biuro Izby jest aparatem wykonawczym Rady Izby.
 2. Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura Izby, główny księgowy oraz pozostali pracownicy są pracownikami etatowymi Izby.
 3. Umowę o pracę z Dyrektorem Generalnym zawiera, w imieniu Rady, Przewodniczący Rady Izby.
 4. Dyrektor Generalny jest kierownikiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu prawa.

 

ART. 28A

 1. Praca w Biurze Izby ma charakter świadczenia odpłatnego wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy i nie wolno łączyć jej z pełnieniem funkcji w żadnym z organów Izby pochodzących z wyboru.

 

ART. 29

 1. Biuro Izby realizuje zadania Izby, wykonując uchwały Rady. W szczególności Dyrektor Generalny:
  1. składa Radzie Izby sprawozdania z działalności Biura,
  2. opracowuje i przedkłada Radzie projekt planu pracy, Budżetu, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia.
  3. zarządza majątkiem i funduszami Izby.
  4. organizuje i nadzoruje pracę oddziałów terenowych, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Izby.
 2. Regulamin organizacyjny Biura Izby zatwierdza Rada.

 

ART. 30

 1. Na majątek składają się ruchomości, nieruchomości, składki pieniężne i prawa majątkowe.
 2. Majątek Izby tworzą:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. wpływy z darowizn, spadków i zapisów,
  3. wpływy i składki na fundusze celowe,
  4. wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby,
  5. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych,
  6. dotacje,
  7. inne wpływy.
 3. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe, przeznaczone na realizację zadań statutowych.

 

ART. 31

Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Izba.

 

ART. 32

 1. Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są: Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura Izby i Główny Księgowy.
 2. Dla skuteczności czynności prawnej, w tym rozporządzeń majątkowych przekraczających zwykły zarząd związany z funkcjonowaniem Izby, to jest regulowaniem należności wynikających z funkcjonowania Izby, uiszczania świadczeń publicznoprawnych i wypłat wynagrodzeń, wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.
Przepisy końcowe

ART. 33

 1. Uchwały w sprawie zmian Statutu, likwidacji Izby i ustanowienia likwidatora oraz przeznaczenia majątku Izby w przypadku jej likwidacji, podejmuje Walne Zgromadzenie Izby większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Izby, a w drugim terminie większością głosów członków, obecnych na walnym Zgromadzeniu.
 2. Izba ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została utworzona, lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizacje zadań statutowych Izby oraz na spłatę jej zobowiązań.
REKLAMA
ROZWIŃ