Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z IX Konferencji – „ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ”

Nowe wyzwania i plany na przyszłość

Dziewiąta edycja konferencji „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej” odbyła się w dniach 17-18 listopada 2016 roku w Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie. Podczas tego dwudniowego spotkania przedstawicieli najważniejszych instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową zaprezentowano plany związane z utrzymaniem i modernizacją sieci kolejowych, a także podjęto tak potrzebną i ważną dyskusję na temat współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury a podmiotami realizującymi inwestycje. Udział w wydarzeniu wzięło blisko osiemdziesiąt firm i stu sześćdziesięciu uczestników.

Zebranych gości powitali prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel oraz dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał. Przed rozpoczęciem merytorycznej części konferencji Izba z radością i dumą powitała nową firmę członkowską – przedsiębiorstwo budowlane COVER Radosław Grunwald, z powodzeniem realizujące najtrudniejsze nawet zlecenia w zakresie budownictwa przemysłowego, energetyki wodnej, gospodarki ściekowej oraz ochrony i naprawy konstrukcji budowlanych.

Modernizacja, rozwój, przyszłość kolei

Część merytoryczną rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdana Rzońcy, który podkreślił, jak ważny jest dialog pomiędzy administracją a przedsiębiorcami i zaprosił tych drugich na spotkanie w sejmie.

Z kolei Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel skupił się na temacie pozyskania i sprawnego wykorzystania środków unijnych. „Rząd, który mam dziś zaszczyt reprezentować, podjął olbrzymi wysiłek w realizacji chyba największego w dziejach polskiego kolejnictwa frontu modernizacyjnego, wspieranego zarówno ze źródeł unijnych, jak również z wykorzystaniem środków krajowych” – zaznaczył. Zwrócił też uwagę na to, że pozyskanie środków unijnych to dopiero początek drogi. Według Bittela w celu skutecznego modernizowania taboru i infrastruktury potrzebna jest realna i zgodna z unijnymi standardami strategia maksymalizująca korzyści płynące ze wsparcia udzielanego transportowi kolejowemu. Sam zaś transport kolejowy należy do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów przewozowych zarówno w obszarze przewozów pasażerskich, jak i towarowych.

O tym, jak ważne jest wykorzystanie środków europejskich w latach 2014-2020 mówiła również Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju. Podkreśliła znaczenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której transport kolejowy, w tym zwiększenie jego dostępności oraz poprawa warunków świadczenia usług, stanowi jedno z kluczowych założeń. W podobnym tonie wypowiadał się Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego. Siudecki powiedział, że priorytetem polityki publicznej powinno być wzmocnienie roli transportu kolejowego jako ekologicznego, bezpiecznego i ekonomicznego środka przewozu pasażerów oraz towarów.

Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się prelekcja prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusza Merchela. W swoim wystąpieniu Merchel omówił zagadnienia związane z aktualizacją, realizacją i znaczeniem Krajowego Programu Kolejowego. Zauważył, że aktualizacja KPK była niezbędna i wynikała między innymi z konieczności uwzględnienia organizacji planowanych robót z punktu widzenia przejezdności sieci, aktualnych harmonogramów i szacunków wartości przedsiębiorstw, wyników pierwszego i drugiego naboru CEF, lepszego dostosowania planu inwestycji oraz zmian w wielkościach przewidzianych alokacji CEF i POLiŚ. Prezes Merchel zapowiedział, że przyjęcie zaktualizowanego KPK nastąpi w IV kwartale 2016 roku. Sporą część prelekcji poświęcił też na omówienie aktualnych i przyszłych przetargów realizowanych w ramach KPK. Wedle jego słów do końca roku możemy spodziewać się ogłoszenia przetargów na łączną kwotę blisko 6 mld złotych. Wówczas wartość wszystkich przetargów ogłoszonych w latach 2015 i 2016 wyniesie około 25 mld złotych. Celem inwestycji przeprowadzanych przez PKP PLK jest stworzenie spójnej sieci na koniec perspektywy 2014-2020, w tym: poprawa atrakcyjności kolejowego transportu towarowego oraz kolejowego transportu pasażerskiego w aglomeracjach i ruchu międzyaglomeracyjnym.

Po wystąpieniu prezesa Merchela głos zabrał srebrny partner konferencji, Radosław Grunwald z firmy COVER, który opowiedział o nowoczesnej technologii stabilizacji podsypki szynowej. Technologia oferowana przez COVER pozwala na znaczne polepszenie parametrów wytrzymałościowych zagęszczonego tłucznia. Dzięki jej zastosowaniu można zminimalizować koszty konserwacji układu torowego oraz podbijania podsypki. Sklejony konglomerat pozwala na wprowadzenie taboru szybkiego ruchu, czyli jest ważnym krokiem w przyszłość polskiej kolei.

Nowe technologie i rozwiązania dla infrastruktury kolejowej

Prelekcje konferencyjne odbyły się w ramach trzech paneli tematycznych. W pierwszym panelu wystąpili między innymi brązowi partnerzy konferencji: Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o., WYG International Sp. z o.o. oraz EDBAK Sp. z o.o. Andrzej Wojnarowski opowiedział o opracowanym przez Petrosoft.pl systemie PetroRail, umożliwiającym zaawansowane, kompleksowe i bezpieczne zarządzanie infrastrukturą kolejową (zarządzanie ruchem, rejestr zdarzeń kolejowych, automatyzacja zadań, zarządzanie ochroną, zarządzanie odcinkiem linii kolejowej, podgląd planowanych przejazdów, generowanie dokumentów rozliczeniowych itp.). Dyrektor projektów Krzysztof Sroga z WYG International przedstawił osiągnięcia firmy w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych objętych KPK do 2023 roku. Zaznaczył, że w roku 2014 w WYG International powstał pierwszy w Polsce zespół ds. mikrosymulacji ruchu kolejowego, pracujący zarówno na oprogramowaniu RailSys jak również Opentrack. W wystąpieniu pt. „Multimedialne systemy informacji pasażerskiej” Marek Biernat z firmy Edbak opowiedział o sposobach na nowoczesne wykorzystanie nośników cyfrowych w celu przekazywania pasażerom różnego rodzaju informacji – zarówno niekomercyjnych, jak i reklamowych. Zaprezentował także system Digital Signage dla kolei (obejmujący infokioski, ściany wideo oraz menu boardy).

Ponadto w pierwszym panelu mogliśmy wysłuchać wystąpień Andrzeja Massela z Instytutu Kolejnictwa („Stan infrastruktury kolejowej w Polsce na przykładzie sieci TENT-T”), Sylwestra Wesołowskiego ze Straży Ochrony Kolei („Wykorzystanie posiadanych przez SOK środków technicznych w zabezpieczeniu obszaru kolejowego”), Michała Siedleckiego z SIMPLE SA („Zarządzanie projektami w zintegrowanym systemie ERP”), Tomasza Szczepańskiego z MC-Bauchemie Sp. z o.o. („Stabilizacja podsypki – poprawa bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów w codziennej eksploatacji oraz w trakcie wykonywania remontów”), prof. dra inż. Dariusza Sybilskiego z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów („Przegląd nawierzchni asfaltowych stosowanych w KDP”) oraz Krzysztofa Szafrańskiego i Michała Migdala z Biura Dróg Kolejowych („Koncepcja zmiany warunków technicznych utrzymania nawierzchni kolejowej Id-1 w zakresie oceny jakości geometrycznej torów”).

W drugim panelu prelegenci poruszyli takie zagadnienia, jak: nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie obiektów obsługi podróżnych (Barbara Boczkowska, Biuro Infrastruktury Pasażerskiej PKP PLK), systemy komunikacyjne VoiP (Adam Grzegorczyk, Novatel Sp. z o.o.), rola i funkcja systemów wspierających zarządzanie projektami w PKP PLK (Marzena Hebda-Sztandkie, Biuro Zarządzania Projektami PKP PLK), trwałość i czytelność oznaczeń kolejowych (Paweł Patykiewicz, Hellermanntyton GMBH), cyfryzacja kolei (Ryszard Leszek Bernaś, Biuro Informatyki PKP PLK) oraz rola Centrum Rozkładów Jazdy w strukturach PKP Polskich Linii Kolejowych (Krzysztof Grünke, Centrum Rozkładów Jazdy PKP PLK).

Podczas trzeciego i ostatniego panelu głos zabrali: Jerzy Kacprzak z Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK („Nowoczesne technologie w komunikacji kolejowej. Wzrost bezpieczeństwa”), Andrzej Nikoniuk z firmy Radionika Sp. z o.o. („Systemy radiołączności w okresie zmian na kolei”), Ryszard Greguła z firmy MABO Sp. z o.o. („Nowe, innowacyjne rozwiązania dla sieci trakcyjnej”), Radosław Burak-Romanowski z Biura Energetyki PKP PLK („Rzeczywiste środowisko elektromagnetyczne pracy urządzeń kolejowych w otoczeniu sieci trakcyjnej”), Bogusław Zębik z firmy BEZPOL Sp. z o.o. („Rozwiązania dla energetyki kolejowej w produkcjach Grupy BEZPOL”) oraz Krzysztof Szafrański i Rafał Frączek z Biura Dróg Kolejowych PKP PLK („SMS-PW17 – procedury i zasady udostępniania infrastruktury kolejowej do badań”).

Konferencja odbyła się pod patronatem Sejmowej Komisji Infrastruktury, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Instytutu Kolejnictwa. Srebrnym partnerem konferencji była firma COVER Radosław Grunwald, a brązowymi przedsiębiorstwa: Petrosoft.pl, WYG International oraz Edbak.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

          

 

REKLAMA
ROZWIŃ