Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z Konferencji „Zakup Nowoczesnego Taboru Szynowego Elementem Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”

W dniach 7–8 grudnia 2017 roku w Legnicy odbyła się konferencja „Zakup nowoczesnego taboru szynowego elementem rozwoju Województwa Dolnośląskiego” organizowana dla Kolei Dolnośląskich SA przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W konferencji wzięło udział 180 uczestników, 14 prelegentów oraz 15 dziennikarzy, w tym 3 z radia i 3 z telewizji.

Konferencja była dedykowana przedstawieniu nowych jednostek taborowych IMPULS 45 WE, zakupionych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego województwa dolnośląskiego, realizowana poprzez zakup 11 nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” realizowanego przez Koleje Dolnośląskie SA przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport” Działania nr 5.2 „System transportu kolejowego” Poddziałania 5.2.1 „System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy zapoznali się z nowym taborem i wpływem zakupu nowych pojazdów na rozwój transportu kolejowego w województwie dolnośląskim. Transport kolejowy został przedstawiony jako główny czynnik rozwoju regionu. Tezę tę zaprezentował w swoim wystąpieniu Jerzy Michalak, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który opowiedział o potencjale regionu oraz przedstawił plany związane z jego rozwojem, podkreślając, że województwo dolnośląskie to jeden z pięciu regionów w Polsce najbardziej atrakcyjnych dla migracji.

Marek Nitkowski, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., podjął temat dynamiki rozwoju i potencjału spółek przewozowych kolei samorządowych, które poparł danymi statystycznymi. Nitkowski zaprezentował zestawienie prac eksploatacyjnych zlecanych przez Operatorów Przewozów spółkom przewozowym.

Ekspert Izby Kolei przedstawił również potrzeby rozwoju infrastruktury dworcowej, która powinna być ogólnodostępna i powinna posiadać dobrą informację pasażerską i bezpieczny dostęp do pozostałych środków transportu.

Tematyka infrastruktury dworcowej z rozszerzeniem o połączenie różnych środków transportu w kontekście rozwoju aglomeracji oraz regionów jako wypadkowa potrzeb transportowych mieszkańców była przedmiotem analizy przedstawionej przez Daniela Załuskiego, profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej. Załuski przedstawił kierunki rozwoju kolei regionalnych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem determinant rozwoju kolei regionalnych w Polsce, takich jak:

1. Intensyfikacja zabudowy w aglomeracjach,
2. Rozlewanie się zabudowy wokół aglomeracji,
3. Depopulacja, starzenie się gmin peryferyjnych.

Załuski przedstawił również koncepcję rozwoju kolei regionalnych w Polsce na przykładzie reformy szwajcarskiej.

Wzrost ilości pasażerów wybierających kolejowy środek transportu uzależniony jest przede wszystkim od taboru. Przewoźnicy starają się, aby ich oferta w pełni odpowiadała wymogom pasażerów i uwzględniała bezpieczeństwo pojazdów ze szczególnym naciskiem na konstrukcję pojazdów, systemy bezpieczeństwa, monitoring. Nie bez znaczenia jest komfort pasażera, w tym regulowane siedzenia, duża pojemność składów oraz udogodnienia – wyznaczone miejsca dla osób z dziećmi w wózkach oraz na rowery, Wi-Fi, gniazdka 230V AC przy fotelach, automaty biletowe. Kolejnymi elementami wyposażenia nowoczesnego składu są przystosowania dla osób niepełnosprawnych – wyznaczone miejsca, przestronna toaleta, platformy.

Nowoczesny tabor to miejsce bezpieczne wyposażone w defibrylatory AED ratujące życie w nagłych przypadkach. Wszystkie te wymagania dotyczące nowoczesnego taboru przedstawili: Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, oraz Piotr Malepszak, Wiceprezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA, na przykładzie zakupionych EZT IMPULS 45 WE produkcji NEWAG SA. Sprawny i komfortowy tabor to tylko część projektu dolnośląskiego przewoźnika. Prezes Kolei Dolnośląskich przedstawił również koncepcję budowy zaplecza technicznoutrzymaniowego zabezpieczającego sprawność parku taborowego.

Wyposażenie zaplecza taborowego przedstawił natomiast Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy firmy Sosnowski Sp.K., Sp. z o.o. Ponadto nakreślił zasady planowania rozbudowy pomieszczeń przeznaczonych do celów utrzymaniowych.

Po części konferencyjnej na terenie wspomnianego zaplecza techniczno-utrzymaniowego odbyło się uroczyste przekazanie 11 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych IMPULS 45 WE produkcji NEWAG SA na rzecz Kolei Dolnośląskich SA.

W ramach drugiej części konferencyjnej wymagania użytkownika dotyczące nowoczesnego taboru szynowego w ujęciu ogólnym przedstawił Piotr Chyliński z Instytutu Kolejnictwa. Wystąpienie przedstawiciela Instytutu pozwoliło wyciągnąć wniosek, że wymagania są zbieżne u wszystkich przewoźników i obejmują wspomniane wcześniej składowe.

Przedstawiciele Politechniki Poznańskiej Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu odnieśli się do zagadnienia utrzymania pojazdów szynowych. Zreferowano złożoność procesu z uwzględnieniem czynników, które mają wpływ na prawidłowe utrzymanie taboru.

Komfort pasażera to między innymi dostęp do przejrzystej i łatwej do przyswojenia informacji o rozkładzie jazdy. Nowoczesny tabor powinien być wyposażony w nowoczesny system informacji pasażerskiej, a rozliczenie za usługę winno być proste i transparentne. W tym celu prowadzone są prace nad wspólnym biletem, który będzie systemem rozliczeniowym korzystnym dla podróżnego i przewoźnika. Tematyka ta była przedmiotem analizy Radcy Prawnego Piotra Szwechłowicza z Kancelarii Prawnej Piszcz Wspólnicy Spółka Komandytowa.

Z jednej strony komfort pasażera, z drugiej strony wymagania techniczne determinowane stanem infrastruktury kolejowej przedstawił Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa. Wymienił on cechy, jakimi powinien się charakteryzować tabor wykorzystywany na terenie Dolnego Śląska. Istotny zatem powinien być nacisk na prędkość maksymalną 160 km/h, dobre właściwości biegowe, duża moc pojazdu na jednostkę masy, dostosowanie taboru do kursowania przy peronach 0,76 m oraz 0,55 m oraz także niższych, a także wyposażenie taboru w urządzenia pokładowe ETCS oraz GSM-R.

Nowoczesny tabor spełniający wymagania techniczne związane z wykorzystywaną infrastrukturą kolejową oraz spełniający wymagania pasażera w zakresie komfortu i bezpieczeństwa jest spełnieniem celów każdego przewoźnika. Dlatego też istotna jest wiedza, jakie źródła finansowania zakupu taboru są do dyspozycji i jakimi kryteriami należy się kierować, aby wybrać najlepsze instrumenty finansowe. Informacje te przedstawił Mecenas Marcin Piszcz z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

Analizę kosztową przeprowadził również dr Jarosław Konieczny z Politechniki Śląskiej, Wydziału Transportu, Katedry Transportu Kolejowego. Konieczny przedstawił analizę nakładów finansowych na zakup lub modernizację taboru. Udowodnił, że nakłady finansowe na modernizację są niższe, ale przy krótszym okresie użytkowania.

Wszystkie starania związane z zapewnieniem odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa dla pasażera oraz korzyści dla użytkownika mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej oferty przewozowej. Związane jest to z wchodzącym w życie projektem IV Pakiet Kolejowy, o którym Mecenas Michał Szarmach wspomniał, przestawiając korzyści i konsekwencje wprowadzenia projektu w życie.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zakupionym taborem i efektami, jakie ta inwestycja przyniesie dla całego regionu. W dyskusjach poruszono takie tematy, jak: utrzymanie taboru, modernizowanie i kupowanie nowego taboru, nowoczesny tabor a wymogi infrastruktury kolejowej, tabor jako czynnik rozwoju regionu, kierunki rozwoju kolei regionalnych, finansowanie pozyskiwania taboru kolejowego, wspólny bilet w przewozach regionalnych oraz środki unijne a rozwój transportu szynowego w Polsce. Przedstawiono analizy oferty przewozowej w naszym kraju oraz poza jego granicami. Wskazano na konieczność rozwoju infrastruktury dworcowej oraz zapewnienie komfortowego i bezpiecznego taboru, który będzie zintegrowany z innymi środkami komunikacji w celu stworzenia najlepszej oferty przewozowej – preferowanej przez pasażerów. Podkreślono konieczność rozwoju infrastruktury w celu dostosowania jej do coraz nowocześniejszego taboru, zauważono tendencję do odchodzenia od modernizowania pojazdów na rzecz zakupu nowego taboru, a także zwrócono uwagę na znaczenie rozwoju kolei samorządowych.

Konferencja była również okazją do podsumowania działalności Spółki Koleje Dolnośląskie SA z okazji jej 10-lecia. Z tej okazji odbyły się uroczystości, podczas których nastąpiło wręczenie Odznaczeń Państwowych – Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Spółki.

 

REKLAMA
ROZWIŃ