Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z XIV Konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”

15-17 marca 2017, Wisła.

XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI” okazała się rekordowym wydarzeniem, które przyciągnęło do Wisły 350 osób.

Konferencja organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei to największa w Polsce kolejowa platforma wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem,  instytucją finansującą i użytkownikiem. Obiegowi wiedzy sprzyja nowa perspektywa finansowa, która jest najlepszym czasem dla Polski na wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na kolei. Oznacza to również, że firmy uczestniczące w konferencji zyskują możliwość wpływania na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych.

Podczas konferencji podjęto szereg tematów zdeterminowanych nową perspektywą finansową. Zagadnienia tematyczne objęły między innymi systemy biletowe i pokładowe oraz dynamiczną informację pasażerską, zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej, rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach, łączność dyspozytorską, przewodowe i radiowe środki łączności, technologię GPS oraz GSM-R, systemy ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych oraz systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi, a także telematykę w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono na część oficjalną i wystąpienia zaproszonych gości oraz firm partnerskich.

Otwarcia i wprowadzenia do tematyki dokonali wspólnie Adam Musiał – Dyrektor Generalny – oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor Biura Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wraz z wiceprezesem Izby Włodzimierzem Wilkanowiczem wprowadzili do Izby sześć nowych firm członkowskich:

 • GISonLine Sp. z o.o. Sp. k.
 • ATEL ELECTRONICS Radosław Atlas
 • Vimana Transport Sp. z o.o.
 • Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o.
 • KIERUNKOWSKAZ Fundacja
 • ANDEL Polska Sp. z o.o.

„Po krótkiej uroczystości rozpoczęła się merytoryczna część konferencji. Pierwszym mówca dnia był Krzysztof Dyl – Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który przedstawił między innymi zalety e-administracji informując o budowie portalu obywatel.gov.pl, gdzie obywatel będzie posiadał jeden sposób logowania się do załatwienia wszystkich spraw w ramach administracji. Portal ma w najbliższej przyszłości zaoferować komplet usług świadczonych przez administrację oraz może stać się bramą do innych systemów komercyjnych, w tym także kolejowych np. biletowych czy zgłoszeń asysty dla osób o szczególnych potrzebach.”

Piotr Combik, Dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, omówił zakres wdrożenia ERTMS w Unii Europejskie, skupiając się na korzyściach z zastosowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy. Combik zaznaczył, że wdrożenie pozwoli na interoperacyjność systemu kolei, wzrost przepustowości na istniejących liniach, większe bezpieczeństwo transportu kolejowego, wyższe prędkości, wspólny rynek dostaw dla zarządców infrastruktury oraz większą niezawodność.

Partnera Technologicznego konferencji, firmę Huawei Polska Sp. z o.o., reprezentował  Piotr Głaska – Senior Solution Manager, który scharakteryzował bezpieczne sieci teleinformatyczne. Po nim głos zabrał Prezes Zarządu TK Telekom Sp. z o.o. Bogusław Kowalski, który sprecyzował rolę i znaczenie rozwiązań teleinformatycznych w procesie modernizacji systemu kolejowego w Polsce.

Konferencja miała dwóch Złotych Partnerów. Pierwszym z nich była firma Simple SA. Andrzej Kuś – Pełnomocnik Zarządu w prezentacji „Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem kolejowym poprzez system SIMPLE.ERP (Case Study)”, określił zalety systemu. SIMPLE.ERP jest zatem zintegrowanym systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. SIMPLE.ERP zawiera funkcjonalność umożliwiającą efektywne zarządzanie, usprawnienie i optymalizację wszystkich procesów zachodzących w firmie czy jednostce.

Podczas prezentacji Hewlett Packard Enterprise Jarosław Maślanka – Dyrektor Sprzedaży Usług Konsultingowych, Mirosław Polski – Konsultant, określili znaczenie IoT na kolei, czyli koncepcji, według której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej.

Jerzy Kacprzak – Naczelnik  z Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA scharakteryzował GSM-R, a 150MHz dziś i jutro. Szczególną uwagę zwrócił na podstawowe założenia współpracy systemów radiołączności przy wdrażaniu GSM-R (m.in. w okresie przejściowym w PKP Polskie Linie Kolejowe SA będą eksploatowane dwa systemy radiołączności: GSM-R oraz 150MHz; wzdłuż jednej linii kolejowej lub jej części będzie eksploatowany i obowiązujący wyłącznie jeden system radiołączności: GSM-R lub 150MHz.; początek i koniec obowiązywania systemu radiołączności oznaczony będzie zgodnie z Instrukcją Ie-1; systemy radiołączności nie będą ze sobą funkcyjnie powiązane: pracuje jeden albo drugi system).

TELESTE Company, Srebrnego Partnera,  Piotr Jurczyński – Dyrektor, Engineering and Solutions, który reprezentował największe wdrożenia z zakresu bezpieczeństwa cctv na kolei w Europie oraz integracje z systemami policyjnymi, miejskimi i kierowania ruchem.

Piotr Pryciński – Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, przedstawił ofertę NCBR w zakresie finansowania prac B+R w obszarze transportu kolejowego”.  W tym wypadku słuchacze zwrócili uwagę na wskaźniki. NCBR przeznaczyło na transport do tej pory 3 022 142 754,00 zł z czego wartość dofinansowania wyniosła 2 166 676 504,00 zł a wkład własny 855 466 249,00 zł.

DIMENSION DATA Poland Sp. z o.o. była kolejnym Srebrnym Partnerem konferencji.   Grzegorz Ficowicz – Business Solutions Architect pokrótce omówił wybrane rozwiązania z obszaru przetwarzania i analizy mowy oraz przedstawił zalety Nuance Vocalizer – najnowszej generacji technologii TTS (uniezależnienie od nagrań – dynamiczne generowanie komunikatów,  centralizacja zarządzania – pełna kontrola nad komunikacją do pasażerów oraz możliwość dostosowania głosów do potrzeb odbiorców:różne języki, barwy głosu, kopia znanego i lubianego głosu, itp.

Jednym z Brązowych Partnerów konferencji była firma ARCUS SA. Jej przedstawiciel, Sławomir Rudkowski – konsultant ds. rozwiązań MDS&IT, zdefiniował bezpieczny obieg dokumentów w systemie Arcus Security przy okazji definiując oczekiwania użytkownika (ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, poprawę jakości generowanych dokumentów  np. dokumenty handlowe, oferty, ulotki, foldery, odciążenie własnych zasobów w procesie administrowania systemem produkcji dokumentów oraz zmniejszenie liczby urządzeń, ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Drony w służbie kolei były natomiast przedmiotem prezentacji Grzegorza Postka, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w PKP CARGO SA. W prezentacji nakreślił on między innymi takie zagadnienia jak wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w PKP CARGO SA oraz szkolenie operatora (UAVO Unmanned Aerial Vehicle Operator), uprawnienia i regulacje prawne.

Innowacyjne rozwiązania DATA CENTER dla kolei, w tym szafa jako punkt centralny serwerowni, kwestie chłodzenia czy przykłady zabudowy były tematem rozważań Bogdana Marczaka, Product Managera Data Center Rittal Sp. z o.o. (Brązowego Partnera Konferencji). Radosław Rumianowski – Kierownik ds. projektu z C&C Partners Sp. z o.o.  streścił historię oraz najważniejsze wdrożenia firmy.

Złotym Partnerem Konferencji była firma SIEMENS Sp. z o.o. Piotr Jaskólski, Sales Specialist RUGGEDCOM, scharakteryzował rozwiązania komunikacyjne na kolei w oparciu o urządzenia RUGGEDCOM i SCALANCE, skupiając się na standardach kolejowych, niezawodności, elastyczności. Wysokiej dostępności oraz interoperacyjności systemów. Przedmiotem zainteresowania Roberta Adamskiego, Account Executiva z firmy Intel, była natomiast kwestia transformacji technologii do cyfrowej kolei.

Ostatnią prezentacją pierwszego dnia było wystąpienie Marcina Krogulca, zastępcy Dyrektora w Biurze Infrastruktury Pasażerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Streścił on centralny system dynamicznej informacji pasażerskiej PKP PLK SA omawiając przy tym cele stawiane przed CSDIP,  a więc:

– zapewnienie jednolitego, wysokiego standardu prezentacji informacji dla podróżnych na dworcach, stacjach i przystankach osobowych;

– podniesienie standardu obsługi pasażerów z ograniczeniem słuchu i obcokrajowców;

– zapewnienie stałego, zdalnego zarządzania i nadzoru nad wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami;

– uruchomienie narządzi pozwalających na zapis, przechowywanie oraz udostępnianie danych

o zdarzeniach (na potrzeby utrzymania, w celach dowodowych itp.);

– stworzenie narzędzi wspomagających procesy przeciwdziałania przestępstwom, a także reagowania na różnorodne akty terrorystyczne, takie jak zamachy bombowe, akty sabotażu itp. i podejmowania niezwłocznych działań w przypadku sytuacji zagrożenia;

– zapewnienie komunikacji głosowej pomiędzy pasażerami a służbami odpowiedzialnymi za ład, porządek i niesienie pomocy;

– ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją.

W drugim dniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami zastosowanymi na Litwie i Japonii. Koleje Litewskie SA reprezentował Darius Pranka, Dyrektor Technologii Informatycznych – Dyrekcja Transportu Towarowego, który opowiedział o wdrożeniach technologii elektronicznego listu przewozowego dla klientów JSC Koleje Litewskie. Natomiast z ramienia East Japan Rail Company  – pan Masumi Nakamura – Principal Chief Researcher, streścił zagadnienie tworzenia nowych rozwiązań dla ICT na kolei. Andreas Russwurm, Sales Manager Transportation oraz Piotr Makowski, Kierownik ds. sprzedaży, Automatyka Kolejowa z Siemens Convergence Creators GmbH  zaprezentowali rozwiązania telekomunikacyjne dla przemysłu kolejowego.

Resort Infrastruktury i Budownictwa reprezentował Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa zaprezentował projekty komunikacyjno-informatyczne ujęte w Krajowym Programie Kolejowym bowiem w ramach perspektywy 2014-2020 obok typowych projektów obejmujących modernizację linii kolejowych przewidziano także zadania z zakresu sterowania i zarządzania ruchem kolejowym oraz informatyzacji systemu informacji pasażerskiej. Buczyński przedstawił zatem projekty dotyczące systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP), jak i systemów sterowania ruchem (ETCS/GSM-R).

Dwoje prowadzących miała wspólna prezentacji Robert Bosch Sp. z o.o. i Neurosoft Sp. z o.o. Adam Zajkowski, SBV Manager oraz Magdalena Bardzińska, Project Manager, zdefiniowali Rozwiązania Bosch Security Systems oraz wsparcie Neurosoft dla Inteligentnych Systemów Transportowych oraz  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kolejnym prelegentem był Karol Gruszka, Ekspert Biura Automatyki i Telekomunikacji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który omówił ERTMS/ETCS Poziom 1 Limited Supervision, czyli interoperacyjne rozwiązanie techniczne na linie o małym natężeniu ruchu kolejowego. Gruszka przedstawił między innymi założenia projektu PKP PLK SA w tym:

 • Możliwość spełnienia wymagań interoperacyjności zgodnie z Decyzją Komisji 2012/88/UE (TSI CCS)
 • Niski koszt wdrożenia interoperacyjnego rozwiązania, koszty inwestycji (formuła projektuj i buduj) mniejsze/równe 50% kosztów systemu ETCS L1,
 • Minimalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania,
 • Funkcjonalność systemu rozszerzona w porównaniu z shp,
 • Zgodność z Baseline3,
 • Uproszczona i uniwersalna architektura,
 • Minimalizacja czynności eksploatacyjnych i utrzymaniowych.

Kolejne rozwiązania dla obszaru kolejowego zaprezentowała Anna Mazur, Key Account Manager z Panasonic Marketing Europe GmbH, która streściła kluczowe elementy Panasonic Toughbook&Toughpad. Agata Bogucka, z-ca Kierownika Działu Technicznego  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Warszawa, skupiła się natomiast na celach wprowadzenia nowego systemu  informatycznego wspomagającego zarządzanie utrzymaniem taboru a więc usprawnieniu i optymalizacji procesów utrzymaniowych wewnątrz firmy. W tym przypadku kluczowe dla przedsięwzięcia było:

– prowadzenie szczegółowej dokumentacji czynności wykonywanych przy pojazdach kolejowych,

– planowanie przebiegów utrzymaniowych,

– utworzenie bazy danych o stosowanych w procesie utrzymania materiałach i częściach,

– wymiana danych o utrzymaniu i usterkach w systemie on-line.

Brązowy partner firma INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., przygotowała przykłady europejskich wdrożeń systemów związanych z zarządzaniem infrastrukturą  dla systemu Hexagon. Bartosz Szczekutek , Dyrektor Sprzedaży tej firmy,pokazał zatem wdrożenia między innymi dla londyńskiego metra czy niemieckich kolei Deutsche Bahn.

Rodzime rozwiązania na przykładzie linii kolejowej 250 pokazały PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa przekazał, że zadanie inwestycyjne przewiduje doposażenie wszystkich stacji i przystanków linii kolejowej nr 250 w instalacje oraz urządzenia najważniejszych systemów związanych z działaniem informacji pasażerskiej i bezpieczeństwa dla obiektów zarządzanych przez SKM, które zostaną zintegrowane i zsynchronizowane w nowym, specjalnie dedykowanemu temu Centrum Monitoringu. Tym samym przewiduje się rozbudowę systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemu Kontroli Dostępu; zintegrowanego  system informacji pasażerskiej; systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) oraz sterowania oświetleniem peronów (SO); systemu diagnostyki urządzeń (SNMP); systemu sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych oraz monitoringu wizyjnego CCTV.

LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. (Brązowy Partner) reprezentował Arkadiusz Stecko, Dyrektor Działu Technicznego, który zademonstrował pomiary sygnału GSM/LTE operatorów telefonii komórkowej w odniesieniu do stacji BTS na trasach kolejowych.  Po nim głos zabrał Paweł Kirchner,  Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., zademonstrował w jaki sposób ogólnie rozumiana teleinformatyka może być pomocna dla pasażera i przewoźnika.

Druga prezentacja firmy  C&C Partners Sp. z o.o. skupiła się na dwóch zagadnieniach. Mateusz Sadowski, Kierownik ds. projektu,scharakteryzował bezpieczeństwo podróżnych w oparciu o niezawodną komunikację SOS/INFO oraz przedstawił holding TKH Group.

Panel czwarty otworzył Anatol Kupryciuk, Dyrektor Biura Kierowania Przewozami  PKP CARGO SA, który zwrócił uwagę na symulatory pojazdów kolejowych do szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów. Kupryciuk zaznaczył, że celem zastosowania symulatora jest ogólna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz redukcja skutków zaistniałych zdarzeń w ruchu kolejowym, jak również poprawa parametrów ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem systemu kolejowego.

Mirosław Pawelec, Account Manager Bentley Systems Polska Sp. z o.o. nakreślił  znaczenie modeli 3D w infrastrukturze liniowej koncentrując się na planowaniu, projektowaniu, projektowaniu infrastruktury oraz na eksploatacji i obsłudze a także zarządzaniu zagregowanymi  danymi.

W imieniu Kolei Dolnośląskich SA, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań sprzedażowych i obsługi klienta u tego przewoźnika zaprezentował Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu. Po nim tematykę zintegrowanej i dynamicznej informacja pasażera  zademonstrował  Łukasz Jankowski – Dyrektor Sprzedaży w NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. Zarządzanie siecią VPN w modelu opartym o PaloAlto Networks w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. – PolRegio uściślił Wojciech Małecki, Naczelnik z Biura Informatyki. Optymalizacja kosztów budowy i utrzymania sieci telekomunikacyjnych na pojazdach szynowych była natomiast przedmiotem rozważań Łukasza Kruszyńskiego, Szefa Rozwoju Projektów i Usług firmy TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.

Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu,  Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., omówił integrację informacji z obsługą sprzedaży przy czym skupił się także na oczekiwaniach pasażerów dotyczących informacji aktualnych, łatwo dostępnych, wizualnych, zintegrowanych (szukam, znajduję, kupuję) i zawsze dostępnych.

Problemy przy projektowaniu sieci monitoringu wizyjnego, utrzymanie odpowiedniej jakości obrazu w trudnych warunkach środowiskowych, małe opóźnienia w przypadku ograniczonej przepustowości, precyzyjne kalkulacje czy redundancja to niektóre zagadnienia podniesione przez Michał Łęcki, Key Account Manager z ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o.

W przypadku Kolei Mazowieckich  – KM Sp. z o.o., Tomasz Jędrysa ,Kierownik Wydziału Teleinformatyki, omawiając  systemy IT w Kolejach Mazowieckich, zwrócił uwagę na zagadnienie ich integracji z systemem utrzymania taboru, wnioskami zakupowymi, elektronicznym obiegiem dokumentów, danymi ze sprzedaży czy obszarem windykacji przejazdów bezbiletowych. Alicja Strzemieczna, Sales Manager Eastern Europe z Advantech Poland Sp. z o.o., przedstawiła firmę oraz jej osiągnięcia, jak również wyróżniki na tle konkurencji.

Obszar zdalnego zarządzania obiektami i nadzór pracy grup roboczych przy wykorzystaniu kodów QR dla kolejnictwa był ostatnią prezentacją dnia. Przedmiotem tył zajęła się Anna Wentland, Dyrektor Sprzedaży BLUNOVATION Sp. z o.o.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

            

 

REKLAMA
ROZWIŃ