Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z XIX konferencji „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”

Transfer idei. Kolejowa IT w obliczu wyzwań współczesnego Świata

 

Kolej nierozerwalnie i historycznie związana jest z bezpieczeństwem, certyfikacjami i interoperacyjnością. Te elementy w obecnych czasach są zdeterminowane przez czynniki związane z telekomunikacją i informatyką na kolei. Wobec takich wyzwań Polska Izba Kolei zaprosiła do Wisły przedstawicieli kolejowej IT, aby zanalizować bieżącą sytuację na rynku oraz pokazać rozwiązania, które mogłyby wpłynąć na rozwój tego obszaru.

Specyfika sektora kolejowego implikuje najważniejsze kierunki zmian i innowacji w kolejowej IT, które wynikają z konieczności znalezienia równowagi pomiędzy wymogami operacyjnymi, konkurencyjnością przedsiębiorstw a bezpieczeństwem, w tym przede wszystkim cyberbezpieczeństwem. Konferencja, która przyciągnęła blisko 300 uczestników, okazała się platformą pokazującą obecny stan istniejących, wdrożonych rozwiązań i systemów oraz nowych możliwości technologicznych.

W kilku blokach uczestnicy poruszyli sporo obszarów tematycznych począwszy od systemów biletowych aż po analizę danych.  Zanim zaczęła się część teoretyczna i prezentacyjna, Adam Musiał – Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz– Dyrektor (Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei) otworzyli konferencję oraz zarysowali tematykę. Wręczyli również, wraz z Sławomirem Jankowskim– Przewodniczącym Izby- certyfikaty członkowskie firmom, które zgłosiły akces do samorządu (patrz tabela nr 1)

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, z powodu zaangażowania kolei w pomoc walczącej Ukrainie, nie mógł być obecny na konferencji. Przesłał jednak do uczestników list w którym, oprócz życzeń owocnych obrad, przedstawił plany resortu na dalszą ekspansję projektu Wspólnego Biletu oraz rozwiązań GSMR.

Pierwszym prelegentem konferencji był Piotr Combik – Dyrektor Departamentu Personelu i Przepisów (URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO), który w prezentacji dotyczącej Krajowego Rejestru Maszynistów prowadzących pojazdy kolejowe, przedstawił m. in. kluczowe funkcjonalności, architekturę systemu oraz plan integracji systemu.

Marek Pawlik – Zastępca Dyrektora Instytutu (Instytut Kolejnictwa) omówił wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa dla pracowników podmiotów kolejowych oraz zakres wytycznych dla podmiotów kolejowych. Wytyczne te pozwalają nie tylko na budowanie kompetencji personelu, ale także pośrednio podpowiadają zakres działań jakie powinni podejmować przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej jako operatorzy usług kluczowych.

Maciej Groń – Kierownik Działu Analiz Strategicznych i Budowania Świadomości (NASK – PIB) zanalizował wyzwania i regulacje w obszarze cyberbezpieczeństwa. Na szczeblu UE jest to pakiet cyberbezpieczeństwa (16.12.2020) czyli strategia Unii Europejskiej, dyrektywa w sprawie odporności infrastruktury krytycznej, dyrektywa w sprawie działań na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (rewizja Dyrektywy NIS/NIS2) oraz raport nt. wpływu rekomendacji KE na bezpieczeństwo sieci 5G. Groń scharakteryzował dyrektywę NIS2 (m. in. rozszerzenie zakresu podmiotowego o administrację publiczną, sektor żywności, ścieki, przemysł, zarzadzanie odpadami i przestrzeń kosmiczną oraz szerzej traktuje niektóre sektory oraz nałożenie na podmioty większe niż dotychczas wymagania w zakresie zarządzania, obsługi i ujawniania luk w zabezpieczeniach, testowaniu poziomu cyberbezpieczeństwa oraz efektywnym wykorzystywaniu

Blok pierwszy otworzyła Alicja Strzemieczna – Sales Director z ADVANTECH Poland Sp. z o.o., spółki która była partnerem technologicznym konferencji. Pokazała trendy technologiczne wpływające na branżę kolejową w tym najważniejsze zagadnienia takie jak:

 • kierunki tego jak mobilność może zapewnić bardziej ekologiczną przyszłość kolei?
 • istotę modelu SaaS w kolejnictwie?
 • wpływ deglobalizacji i obecnej niestabilnej sytuacji na zmianę podejścia do rozwoju kolei?
 • moc danych w zasobach infrastrukturalnych?
 • zarządzanie rosnącą złożonością operacji kolejowych za pomocą cyfrowego ekosystemu?
 • innowacyjna kolej dla ludzi, planety i dobrobytu pasażerów?
 • transformacja kolei do 2030 r.: jak możemy wejść na drogę zmian klimatycznych?

Partnerem Złotym wydarzenia była firma LEDATEL Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Paweł Korczakowski – Inżynier sprzedaży ds. systemów IT zaprezentował standardy przyszłości jakie wyznaczają produkty  LEDATEL. Te standardy w systemach emisji reklam, Dynamicznej Informacji Pasażerskiej SDIP,   teleinformatycznych pozwoliły firmie na dokonanie 754 wdrożeń do końca 2021 roku i planowanie kolejnych ponad 400 w latach 22/23.

Grzegorz Kurdziel – Członek Zarządu ds. wsparcia operacyjnego (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) omówił misje i plany strategiczne oraz bieżące działania spółki w obszarze IT. Zaznaczył, że do najważniejszych celów strategicznych należą Centrum Przetwarzania Danych (co wynika z konsolidacji dostępnych zasobów oraz możliwości rozbudowy obecnych centrów IT i OT  oraz w celu optymalizacji kosztów, standaryzacji technologii, synergii zasobów oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej)  budowa sieci teletransmisyjnej WAN oraz Enterprise Asset Management.

Piotr Suszycki – Wiceprezes Zarządu & Sebastian Megger – Inżynier Technicznego Wsparcia Sprzedaży (EXATEL SA) zdefiniowali najbezpieczniejszą polską sieć w tym najwyższy poziom
bezpieczeństwa 24/7/365.

Tadeusz Turzyński – Prezes Zarządu (PKP Informatyka sp. z o.o.) w prezentacji dotyczącej strategii spółki PKP Informatyka w kontekście przyjętej Polityki IT podzielił stan sektora na czas sprzed 24 lutego i po. Skoncentrował się na roli i znaczeniu branży kolejowej oraz przedstawił kluczowe obszary współpracy sygnatariuszy Polityki IT w tym koncepcje:

 • Kolejowej Chmury Obliczeniowej;
 • Standaryzacji Aktywów i Procesów – Centra Kompetencyjne;
 • Standaryzacji Technologii – Umowy Partnerskie;
 • Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei.

Mikołaj Olszewski – Członek Zarządu (ROMI Sp. z o.o.) zaprezentował bezpieczną infrastrukturę IT z naciskiem na kontenerowe DataCenter oraz nowy trend na rynku.

Rewolucję technologiczną w PKP Intercity przedstawił  Tomasz Gontarz – Członek Zarządu ds. rozwoju i innowacji. Inwestycje w zakresie informatyki to nowy system sprzedaży biletów, aplikacja mobilna i rozszerzenie sieci sprzedaży biletów oraz system Planowania i Obsługi Rozkładu Jazdy.

Włodzimierz Sosnowski – Prezes Zarządu (FONON Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa WASKO), zaprezentował spółkę jako integratora sieci liniowych, realizującego projekty w obrębie szeroko pojętej kompleksowej obsługi projektowania, budowania i utrzymania sieci telekomunikacyjnych, SRK, energetycznych, instalacji niskoprądowych.

Adam Mianowski – Product Manager (MMR Group Polska Sp. z o.o.) zapoznał słuchaczy z rozwiązaniami i praktykami z rynku włoskiego w obszarze telekomunikacji w systemach diagnostyki i sterowania.

Blok drugi zaczęła prezentacja PKP CARGO SA.  Agnieszka Prządka – Biuro Teleinformatyki – Naczelnik Wydziału Rozwoju Aplikacji i Projektów zdefiniowała sukces jako sumę porażek i zwróciła uwagę na aspekty nie tylko informatyczne w implementacji międzynarodowego listu przewozowego w czasach pandemii XXI wieku.

Paweł Nogowicz – Prezes Zarządu (EVERCOM) dokonał analizy najważniejszych problemów  cyberbezpieczeństwa na tle ostatnich wydarzeń międzynarodowych. Wnioski jakie płyną z ataków powinny zawierać odpowiedzi na pytanie czy procedury, ćwiczenia, testy penetracyjne były skuteczne?

Andrzej Samsonowicz – Technical Sales AEC Autodesk i Arkadiusz Leśko – Dyrektor techniczny AEC (AUTODESK Sp. z o.o.) omówili zagadnienie digitalizacji procesów inwestycyjnych i zarządzania majątkiem zaznaczając, że 35% czasu jest marnowane na zadania nieproduktywne, a 95.5% gromadzonych danych nie zostaje ponownie wykorzystana.

Adam Pecho – Biuro Centrum Kompetencyjne Systemów Pasażerskich (PKP Informatyka sp. z o.o.) scharakteryzował systemy sprzedaży biletów i podkreślił możliwość współpracy dla przewoźników i organizatorów w tym wykorzystanie wiedzy i doświadczeń, opracowanie wspólnego API umożliwiającego łatwą integrację zewnętrznych systemów, budowę centralnej bazy biletów i  centralnego zbioru informacji o kontroli biletów, integracje w zakresie „Identyfikatora Pasażera” oraz integracje z mObywatel. W przypadku dostawców natomiast wykorzystanie potencjału i doświadczeń Dostawców w zakresie budowy NSSiR, opracowanie wspólnego API umożliwiającego łatwą integrację zewnętrznych systemów, wymiany informacji z producentami urządzeń: biletomatów, bramek, kasowników, informacji pasażerskiej oraz integracji z aplikacjami sprzedażowymi.

Na początek bloku trzeciego Dariusz Nalazek – Starszy Architekt – Biuro Informatyki (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) omówił monitoring IT w PKP Polskie Linie Kolejowe SA koncentrując się na reorganizacji zasobów, standaryzacji oraz implementacji rozwiązań.

Rafał Wiszniewski – Ekspert ds. ICT  (ORANGE Polska SA) skupił się na elementach istotnych z zakresu cyberbezpieczeństwa w dzisiejszych czasach. Pokazał, że cyberbezpieczeństwo Orange pomaga klientom w kontekście zagrożeń oraz podkreślił, że konieczne ruchy to generowanie zagrożeń i testowanie zabezpieczeń, cykliczne przyjmowanie ataków w celu testowania odporności infrastruktury klienta, przygotowanie kampanii phishingowych i testowanie pracowników na podatność i świadomość co do zagrożeń oraz audyt infrastruktury.

Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Przewozów (PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.) streścił narzędzia IT w procesie eco-driving. Zaznaczył, że należy dążyć do zmniejszenia emisyjności sektora transportu kolejowego i wdrożyć zasadę „zazieleniania” energii trakcyjnej. Podkreślił także, że można dążyć do uznania przewoźników kolejowych za emitentów energii elektrycznej, a branżę za sektor energochłonny

Daniel Sadkowski – Prezes Zarządu (BASEMENT Sp. z o.o.) opowiedział o optymalizacji jako odpowiedzi na wyzwania kolei po pandemii koncentrując się na mniejszych kosztach, czasie przygotowania, uwzględnieniu potrzeb pracowników i wszystkich regulacji oraz szybszych modyfikacjach.

Rafał Krzysiak – Head of ITS Business Development (GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.) skupił się na prezentacji firmy oraz ofercie produktów ITS w tym  systemach pokładowych (CCTV, SIP, PA i ICOM), systemach zarządzania flotą AVLS, systemach do planowania zadań przewozowych i planowania rozkładów czy AFCS – systemach biletowych.

Roman Smółka – Dyrektor Biura Informatyki (POLREGIO SA) w prezentacji dotyczącej transformacji cyfrowej w POLREGIO w obliczu zagrożeń cyberbezpieczeństwa omówił misję spółki ukierunkowanej na nowoczesną kolej,  która zapewnia  bezpieczne  podróżowanie, docierając do  dużych i małych miejscowości we wszystkich regionach kraju oraz wizję największego przewoźnika regionalnego, który wyznacza standardy i cieszy się doskonałą reputacją wśród klientów i partnerów biznesowych.

Cyfrowa transformacja obszarów bezpieczeństwa mienia, informacji i operacji na kolei była tematem prezentacji Konrada Szadkowskiego – Key Account Manager (ASSA ABLOY Opening Solutions Poland SA), który pokazał  system ABLOY Protec2 CLIQ.

Luiza Kaczanowska – Naczelnik – Biuro Automatyki i Telekomunikacji (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) w prezentacji „Wymagania dla systemów transmisyjnych, w aspekcie migracji do nowych technologii” streściła między innymi cechy nowobudowanej sieci transmisyjnej jako niezawodnej, bezpiecznej, przewidywalnej oraz wygodnej.

Łukasz Bogucki – Intelligent Infrastructure & Cybersecurity Solutions Manager (NTT Poland Sp. z o.o.)  analizował czynniki determinujące ochronę infrastruktury krytycznej i streścił trzy zasady  wdrożenia bezpieczeństwa w OT (Nie czekaj na katastrofę, działaj- Nie komplikuj zbytnio projektu, Zacznij od podstaw – Zaangażuj właściwych partnerów).

Przerywnikiem od prezentacji był panel dyskusyjny  dotyczący standaryzacji procesów IT w transporcie szynowym. Moderatorem był Konrad Cuch – PKP Informatyka Sp. z o.o., a uczestnikami Adam Smyczyński (PKP Polskie Linie Kolejowe SA), Piotr Bloch (PKP CARGO SA), Mariusz Antosik (PKP Informatyka Sp. z o.o.) oraz Bartłomiej Buczek (PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.).

Pierwszym po panelu mówcą był Patryk Świrski – Prezes Zarządu (Koleje Śląskie Sp. z o.o.), który scharakteryzował kwestie mobilnych płatności w transporcie kolejowym i przedstawił trzy główne problemy – brak wygodnego i intuicyjnego systemu informatycznego, brak możliwości „szybkiego zakupu”, brak budowania relacji biznesowych na linii klient przewoźnik jak również najpopularniejsze rozwiązania – zakup tradycyjny kasa [rozwiązanie archaiczne], zakup tradycyjny konduktor [rozwiązanie archaiczne] oraz zakup online strona WWW [rozwiązanie archaiczne]. Zaznaczył, że Koleje Śląskie założyły budowę dedykowanego systemu aplikacji mobilnej, której głównymi zadaniami będzie:

 • szybki i intuicyjny dostęp do rozkładu jazdy,
 • informacji o ewentualnych incydentach (opóźnieniach), etc.
 • budowa relacji z pasażerami, budowa społeczności
 • przełoży się na poznanie ich intencji czy zainteresowań, które będą
 • pozwalały na budowę rozwiązań dedykowanych.
 • oparta o relacje z partnerami regionalnymi,
 • ośrodkami kultury i sportu czy biznesu.

Anna Mazur – Key Account Manager (PANASONIC) zaprezentowała Panasonic Toughbook – mobilne rozwiązania na kolei, które charakteryzują się dostępnością informacji technicznych nawet w najtrudniejszych miejscach. Pozwalają na zarządzanie zleceniami pracy w czasie rzeczywistym, dostęp do instrukcji konserwacji pojazdu oraz umożliwiają z korzystania z cięższych aplikacji na tablecie.

Adam Smyczyński – Naczelnik w Biurze Informatyki ( PKP Polskie Linie Kolejowe SA) scharakteryzował architekturę korporacyjną IT jako punkt wyjścia do architektury korporacyjnej. W jego opinii podstawą powinien być TOGAF, czyli szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji.

Kwestię przekonania organizacji do wdrażania platformy ESRI omówił Piotr Walenko – Menadżer ds. klientów kluczowych (ESRI Polska Sp. z o.o.). Przy czym wyszedł od przypomnienia terminu czarny łabędź jako oznaczający nieoczekiwane zdarzenie, którego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Dlatego też organizacje wdrażają rozwiązania proponowane przez spółkę bowiem zyskują na inwestycjach i czasie, mogą się lepiej komunikować oraz oprzeć na sprawdzonej w Polsce i na świecie technologia–

Artur Kachnik – Naczelnik – Biuro Informatyki (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) w prelekcji dotyczącej raportowaniu stanu infrastruktury w oparciu o analizy predykcyjne na podstawie danych z wielu systemów nawiązał między innymi do korzyści z wdrożenia systemu EAM w tym:

 • dostępu do danych o majątku technicznym dla wszystkich branż w jednym miejscu/ systemie,
 • możliwości lepszego planowania prac utrzymaniowych w zakresie poszczególnych obiektów technicznych,
 • możliwości analityki kosztów w dowolnym układzie na każdym poziomie szczegółowości w różnych jednostkach organizacyjnych
 • możliwości prowadzenia standaryzacji i optymalizacji procesów utrzymaniowych.

Piotr Banaszewski – Software Sales Executive (MICRO FOCUS POLSKA Sp. z o.o.) przedstawił korzyści z wdrożenia service desk czyli Enterprise Service Management. Wyróżniki ESM to zawarta AI, konfiguracja bez kodowania oraz niższe TCO.

Marek Zwierzchowski – Kierownik Działu Informatyki (Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.) omawiając zintegrowane systemy teleinformatyczne w nowych pojazdach SKM pokazał zmianę generacyjną w obsłudze taboru w stosunku do dotychczas użytkowanego w zakresie:

 • bezpieczeństwa,
 • maksymalizacji wartości dodanej dla pasażera,
 • integracji wszystkich systemów pokładowych,
 • otwartości systemów i architektury na zmiany,
 • budowania samodzielnego know – how przewoźnika.

Adam Danaburski – Specjalista ds. teleinformatyki (Łódzka Kolej Aglomeracyjna SA) nakreślił zagadnienie kopii zapasowych i ich odtwarzania, w kontekście zapewnienia ciągłości działania spółki kolejowej.

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej- Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, prof. Jarosław Konieczny prof. Krzysztof Labisz, streścili temat Big Data i analizy danych na kolei.

Podsumowując można stwierdzić, że w obliczu zagrożeń płynących ze współczesnego świata konferencja pozwoliła na transfer idei, koncepcji i innowacji oraz w merytoryczny sposób pokazała realne rozwiązania w obszarze IT, telekomunikacji i bezpieczeństwa.

 • Firmy, które odebrały certyfikaty podczas konferencji w Wiśle:
 • FONON Sp. z o.o.
 • IFS Industrial and Financial Systems Sp. z o.o.
 • FRAUSCHER Polska Sp. z o.o.
 • MAXTO Technology Sp. z o.o.
 • GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.
 • NetWorks! Sp. z o.o.
 • ARENA TAX Sp. z o.o.
 • ESRI Polska Sp. z o.o.
INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

            

 

REKLAMA
ROZWIŃ