Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z II Konferencji „Bezpieczeństwo na kolei” – Bezpieczny transport kolejowy – bezpieczeństwo nas wszystkich

Po raz drugi Polska Izba Kolei zorganizowała konferencję na temat bezpieczeństwa na kolei. Szeroki temat pozwolił na przygotowanie 5 bloków tematycznych, poruszających najbardziej aktualne zagadnienia wpływające na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i pasażerów.

Dwudniowa konferencja odbyła się w dniach 5-6 grudnia w gdyńskim Centrum Konferencyjnym „Nadmorski”. Prawie 150 uczestników dyskutowało i dzieliło się wnioskami dotyczącymi wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstw kolejowych. Goście zapoznali się z m.in. funkcjonującymi na rynku systemami, rozwiązaniami i technologiami gwarantującymi bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz zarządzaniem ryzykiem, ochroną danych i obroną przed cyberatakami.

Konferencję otworzyli Adam Musiał, Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Podczas inauguracji obrad głos zabrali zaproszeni goście. Pierwsze wystąpienie pt. „Bezpieczeństwo Transportu Kolejowego” zaprezentował Grzegorz Bijok, Dyrektor Oddziału Terenowego UTK w Gdańsku, obejmującego trzy województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Zwrócił w nim uwagę, że bezpieczeństwo kolejowe zaczyna się od świadomości kultury bezpieczeństwa, czyli postrzegania jej jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji, co znajduje obicie w dokumentach np. systemach zarządzania poszczególnych podmiotów. To również wyznaczenie i akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną pracą w obszarze kolejowym. Dalej wskazał m.in. wyzwania w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego. Poza kwestiami dobrze znanymi, jak kradzieże i dewastacje infrastruktury czy związanymi z warunkami atmosferycznymi i środowiskiem, konieczna jest odpowiedź na zagrożenia obecnych czasów, czyli terroryzm i cyberbezpieczeństwo.

Benedykt Kugielski, Członek Stały Komisji Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, wygłosił prelekcję „Rola i zadania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych po zmianach legislacyjnych”. Najistotniejsza zmiana z 30 sierpnia 2019 r. dotycząca Komisji odniosła się do jej pracodawcy. W miejsce Ministerstwa Infrastruktury stało się nim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Cyberbezpieczeństwo na kolei. Budowanie współpracy w kontekście sektorowego ISAC.”, ten aktualny temat omówił Juliusz Brzostek, Dyrektor Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK Państwowy Instytut Badawczy. Formuła ISAC, czyli Centrum Wymiany i Analizy Informacji umożliwia nawiązanie współpracy sektorowej wspierającej cyberbezpieczeństwo, gromadzenie wiedzy na temat aktualnych zagrożeń i ryzyka. NASK aktywnie wspiera powstawanie i rozwój takich struktur.

W kontekście tego samego tematu Ewa Wilińska reprezentująca Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Biurze Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Infrastruktury omówiła stan cyberbezpieczeństwa kolei w Unii Europejskiej, prezentując wnioski ze spotkania w Komisji Europejskiej.

W pierwszych warsztatach dotyczących cyberbezpieczeństwa w sektorze kolejowym, które odbyły się 14 października 2019 r. w Brukseli, wzięło udział 85 delegatów reprezentujących kolejowe władze europejskie i krajowe oraz przemysł kolejowy. Celem spotkania było podsumowanie wdrażania unijnych dyrektyw, bieżących inicjatyw i dyskusja o kolejnych działaniach w sferze bezpieczeństwa cybernetycznego. Jak podkreślono podczas prezentacji, Polska na tle innych państw członkowskich wypada bardzo dobrze.

W trakcie konferencji dokonano wręczenia certyfikatu przystąpienia w poczet firm członkowskich spółce The Binder Consulting. Jej przedmiotem działalności jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Agenda konferencji została podzielona na bloki tematyczne, podczas nich eksperci i specjaliści w danej dziedzinie, prezentowali najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące branży kolejowej. Pierwszego dnia poruszone tematy skupiły się wokół trzech zagadnień:

 1. Bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej
 2. Bezpieczeństwo pojazdów szynowych
 3. Cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo danych

Zorganizowany w ramach konferencji panel dyskusyjny nosił nazwę „Bezpieczny transport kolejowy”, a jego moderatorem był Adam Musiał, Redaktor Naczelny Raportu Kolejowego. W jego temacie wypowiedzieli się zaproszeni goście:

 • Juliusz Brzostek (Dyrektor, Pion Centrum Cyberbezoieczeństwa, NASK PIB) odnosząc się do cyberbezpieczeństwa, wskazał, że w tej sferze liczba zagrożeń i osób podejmujących działania przestępcze wzrasta, jednak z drugiej strony pojawiają się regulacje, dobre praktyki, rośnie kooperacja i współpraca. Ponadto zachęcał pomioty, które nie zostały wskazane jako operatorzy kluczowi, do brania udziału w inicjatywach ISAC, traktując tego rodzaju działalność jako tzw. dobre praktyki.
 • Robert Milewski (Dyrektor, Biuro Centrum Kompetencyjne Bezpieczeństwa IT, PKP Informatyka Sp. z o.o.) za największe wyzwanie dla wszystkich spółek kolejowych w sferze cyberbezpieczeństwa uznał zatrzymanie wysokiej klasy specjalistów na kolei.
 • Mariusz Łuszcz (Dyrektor, Biuro Informatyki, PKP Intercity SA) powiedział, że bezpieczeństwo jest procesem ciągłym, zmienia się technologia, wymagania i kolej, jednak w tej sferze dzieje się dużo pozytywnego, a z punktu widzenia spółki PKP Intercity poziom bezpieczeństwa wzrasta. Jeśli trzeba wymienić elementy, które powodują ryzyko w sferze bezpieczeństwa cyfrowego wymienił czynnik ludzki i zagrożenia wynikające z rosnącej liczby urządzeń elektronicznych, w które doposażany jest tabor.
 • Karol Gruszka (Ekspert ERTMS/ETCS, Biuro Automatyki i Telekomunikacji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA) odniósł się do systemu ERTMS/ETCS, który jest dosyć nowy, ale jak zaznaczył bardzo ważny dla kolei w Polsce. Z jednej strony wspomaga pracę maszynisty, a z drugiej umożliwia nadzór and jego pracą, czyli w przypadkach koniecznych powoduje ograniczenie prędkości lub zatrzymania pojazdu. System z innymi elementami infrastruktury kolejowej, może powodować zwiększenie pewnych parametrów linii, jak przepustowość czy zwiększenie prędkości.
 • Michał Zagalski (Dyrektor, Projektu Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, PKP SA) pochwalił się, że statystyki policyjne skazują spadek przestępstw na terenach kolejowych o ponad 83%. Jest to wynik współpracy między wszystkimi spółkami kolejowymi, a służbami mundurowymi. Wszystkie nowe dworce i te modernizowane są wyposażane w nowoczesne systemy zabezpieczenia technicznego, które informują o zagrożeniu, nie dopuszczają do jego powstania lub ewentualnie minimalizują szkodliwe skutki.
 • Sławomir Pipke (Dyrektor ds. eksploatacji, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.) zaznaczył, iż problemem ciągle są dewastacje, ponieważ trudniej złapać ich sprawców. W przypadku ujęcia przestępców kary są zbyt niskie, polskie prawo nie karze odpowiednio wykroczeń i często kończy się na niskiej szkodliwości społecznej czynów. Najbardziej uciążliwe i kosztowne to dewastacje typu graffiti. Patrząc rokrocznie to ich ilość de facto spadła, ale koszt ich usuwania wzrósł dwukrotnie i dalej rośnie.
 • Łukasz Lubera (Naczelnik/Pełnomocnik SMS, PKP CARGO SA) odnoście procedur i instrukcji jakie w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wdrożyła spółka, powiedział, że PKP CARGO to nie tylko przewozy towarowe, to też przewozy pasażerskie i usługi trakcyjne, przez co ilość zdefiniowanych zagrożeń jest bardzo duża. Wdrażając SMS w 2009 r. byliśmy pionierami na rynku polskim, cały czas staramy się doskonalić system, podejmować inicjatywy, szerzyć kulturę bezpieczeństwa, podnosić świadomość naszych pracowników.

Dzień wypełniony prelekcjami, prezentacjami i dyskusjami, zakończył pokaz działań połączonych grup interwencyjnych SOK – Policja.

Drugiego dnia konferencji miały miejsce dwa kolejne bloki tematyczne. W części poświęconej zagrożeniom kryminalnym w transporcie kolejowym i monitoringowi na dworcach, reprezentujący Komendę Główną Policji nadkomisarz Arkadiusz Walendowski, przedstawił działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Z kolei Michał Zagalski, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych PKP SA, skupił się na kompetencjach CBDK i koordynacji działań służb oraz spółek kolejowych na obszarach kolejowych i w pociągach. Grzegorz Przysiężny, Komendant SOK SKM w Trójmieście, zaprezentował działania swojej służby na podległym obszarze oraz zajął się kwestią stosowanych środków i systemów bezpieczeństwa w taborze i infrastrukturze. Drugi blok dotyczył bezpieczeństwa ruchu kolejowego, systemów sterowania, łączności i detekcji. W tym temacie swoje wystąpienia odbyli m.in. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK SA Włodzimierz Kiełczyński, Naczelnik/Pełnomocnik SMS w PKP CARGO SA Łukasz Lubera oraz Naczelnik Wydziału Diagnostyki Systemów w Biurze Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK SA.

W trakcie konferencji odbyła się II Wystawa Rozwiązań i Urządzeń „Bezpieczna Kolej”. Swoje ekspozycje mieli członkowi i partnerzy Izby Kolei:

 • Sat-System
 • Grupa Topex
 • BKT Elektronik
 • Energo-Security Serwis
 • Hikvision
 • FCA
 • KRYSTIAN
 • United Solutions
INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

       

 

REKLAMA
ROZWIŃ